Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 26.10.2012

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 26.10.2012 v Přešíně.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Treštík, Chott, Bc. Jára, Jílek, Sládek, Hons, Nachtmann.
Omluven: MgA. Skala.

1. Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • 15. Rozpočtová opatření č.4/2012, 5/2012 a č. 6/2012.
 • 16. Plán inventur na rok 2012
 • 17. Pohostinství Čížkov- projednání výpovědi

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání - M. Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Návrhová komise: Hons, Novák, Jára.
 • Ověřovatelé zápisu: Chott, Nachtmann
Schváleno -10 zastupitelů  PRO
 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý
 
4. Zpráva starosty:
 • Volby do krajského zastupitelstva (účast 53% voličů) a poděkování všem členům komisí i zapisovatelkám.
 • Obnova katastrálních operátů a doplňování pomístních názvů lokalit. Zrušení katastrálního pracoviště v Nepomuku- březen 2013.
 • Průřez stromů v období vegetačního klidu (1.10. až 31.3.)
 • Prodej Čížkovské fary – jednání o dotaci na kostel.
 • Dokončování  úprav občanské vybavenosti v Liškově a Čížkově.
 • Oprava mostku přes Dožínský  potok v Žel. Újezdu.
 
5. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Nepomuk – projednávání přestupků.

Schváleno –10 členů zastupitelstva  PRO.

6. Nájemní smlouva s Českou republikou (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na stavební parcelu č.134/4 v k.ú. Čížkov.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.
 
7. Žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Hájku, na pozemcích p.č. 888/7 a 893/11 v k.ú. Čečovice.
 
Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.
 
8. Rámcová smlouva se společností AIDWOOD spol. s r.o. na využívání poradenských služeb v souvislosti s opravou lesní cesty.

Schváleno  - 10 čl. zastupitelstva PRO.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na vedení NN v délce 4,69 m na pozemku 1203/18 v k.ú. Žel. Újezd.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

10. Žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Česká republika) o bezplatné vydání pozemků 1526/1, 1560/1, 1560/4, 1526/2, 1567 a 1581, vše v k.ú. Čížkov u Blovic, z důvodu převedení pozemků do kategorie místní komunikace.

Schváleno –10 čl. zastupitelstva PRO.

11. Žádost pana Václava Talůžka - Zahrádka 11, 33564 a pana Jaroslava Laštovky- Seč 72, 33601 o pronájem obecního rybníku v Zahrádce parc. č. 128/5 a to na dobu 10 let (od 1.1.2013 do 31.12. 2022). Nájemné 365 Kč - za jeden rok.     

Schváleno –10 čl. zastupitelstva PRO.

12. Žádost pana Václava Beránka – Mileč 3, 33501 o odkoupení  části obecního pozemku p.č. 768/1 v k.ú. Měrčín. Obcí bude vyznačena velikost odprodávaného pozemku tak, aby nebyla dotčena studna na tomtéž pozemku. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 26. 10. 2013 kupující, jinak tento bod zasedání pozbývá platnosti.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.

13. Žádost pana Václava Beránka – Mileč 3 ,33501 o připojení jeho nemovitosti na vodu z veřejné studny na pozemku 768/1 v k.ú. Měrčín.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.

14. Žádost MŠ v Čížkově na opravu stávajícího oplocení pozemku školy. Zastupitelstvo posoudí  stav plotu a způsob jeho opravy . Tato akce bude přidána do plánu prací na rok 2013.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.

15. Rozpočtová opatření č. 4/2012, č. 5/2012 a č. 6/2012.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.
 
16. Plán inventur na rok 2012
 • Inventarizační komise: Černý, Nachtmann, Skala, Linhartová
 • Likvidační komise: Hons, Jílek, Jára.
Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

17. Výpověď nájemní smlouvy pro pohostinství Čížkov v řádné tříměsíční lhůtě.

Schváleno – 10  členů zastupitelstva PRO.

18. Žádost o dotaci na tvorbu Lesního hospodářského plánu na roky 2012 až 2021.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.

19. DISKUSE:

 • P. Tomášek – vyhláška o odpadech - připravujeme přepracování k  1.1.2013 (navýšení platby). Daň z nemovitostí – akceptujeme nejnižší možné sazby.
 • P. Davídek - příspěvek ZO Českého svazu včelařů Čížkov . Vítání občánků v Čížkově (zavedení  této akce v obci).
 • P. Talůžek  - plast, papír, sklo – Ekokom připlácí na odvoz.
 • P. Davídek  - odstranění  trní a zeleně, která přesahuje z pozemku p. Šefla v Přešíně do obecní cesty.
 • P. Žáček  - dotace na dětská hřiště (obec  neobdržela). Nový chodník k budově občanské vybavenosti v Liškově. Umístění kontejnerů na odpady – plato.
 • P. Andrle  - obecní budova v Přešíně – údržba budovy.
 • P. Kolář - návrh na zřízení sběrného dvora v obci (odpady budou v budoucnu surovina).
 • P. Hons - pro zřizování sběrných dvorů nebyly v minulosti pro malé obce dotace.
 • P. Šmírová - připomínka k podání výpovědi z pohostinství v Čížkově
 • P. Jílek - odpověď na připomínku p. Šmírové - provozovatel pohostinství nebyl pozván na pracovní zasedání, protože se toto projednávání neplánovalo.
 • P. Vaník - dotaz na žádost ZO ČSV Vrčeň (zatím nebyla na náš OÚ podána).

USNESENÍ

za návrhovou komisi přednesl p. Jára
 
Zastupitelstvo obce

A) Volí:

 • členy návrhové komise:  Ladislav Jára, Josef Hons, Vlastislav Novák.
 • ověřovatele zápisu:  Petr Chott, Josef Nachtmann

B) Schvaluje:

 • Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Nepomuk (projednávání přestupků).
 • Nájemní smlouvu s Českou republikou na stavební parcelu č. 134/4 v k.ú. Čížkov u Blovic.
 • Žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Hájku p.č. 888/7 a p.č. 893/11 v k.ú. Čečovice.
 • Rámcovou smlouvu se společností AIDWOOD spol. s r.o. na využití poradenských služeb v souvislosti s opravou lesní cesty.
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,  na vedení NN v délce 4,69 m na pozemku 1203/8 v k.ú. žel Újezd.
 • Žádost  vůči České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezplatné vydání pozemků p.č.1526/1, 1526/2, 1560/1 1560/4, 1567 a 1581, vše v k.ú. Čížkov u Blovic, z důvodu převedení pozemků do kategorie místní komunikace.
 • Žádost o pronájem rybníku v Zahrádce, p.č. 128/5 pro p. václava Talůžka Zahrádka 31, 33564 a pro p. Jaroslava Laštovku Seč 72, 33601 na dobu od 1.1. 2013 do 31.12. 2022. Nájemné 365 Kč.- za rok.  
 • Žádost p. Václava Beránka – Mileč 3, 33501 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 768/1 v k.ú. Měrčín. Obcí bude vyznačena velikost odprodávaného pozemku tak, aby nebyla dotčena studna na tomtéž pozemku. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 26.10.2013 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost p. Václava Beránka –Mileč 3, 33501  o připojení jeho nemovitosti na vodu z obecní studny na pozemku 768/1 v k.ú. Měrčín.
 • Žádost MŠ v Čížkově na opravu stávajícího oplocení pozemku školy.
 • Rozpočtová opatření č.4/2012, č.5/2012 a č.6/2012.
 • Plán inventur na rok 2012.
 • Výpověď nájemní smlouvy pro pohostinství Čížkov v řádné tříměsíční lhůtě.
 • Žádost o dotaci na tvorbu Lesního hospodářského plánu na roky 2012 až 2021.

C) Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty

D) Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.
Závěr: Starosta obce poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání a za aktivní přístup při řešení problémů obce.
 

Zapsal: Miroslav Černý 26.10. 2012
Zápis ověřili:  Petr Chott a Josef Nachtmann

 

Vyvěšeno na úřední desku: 26.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000