Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 18.2.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 18.února 2011 v Zahrádce.


Přítomní členové zastupitelstva: ing.Tomášek,Černý, Jílek, Hons, Novák,Třeštík,Chott, MgA.Skala, Nachtman, Jára – omluven Sládek.

 1. Zahájení: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek a zároveň seznámil přítomné s programem zasedání.Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: Návrhová komise: Jílek,Chott,Třeštík. Ověřovatelé zápisu:Novák,Skala. Zvoleno -10 čl. zastupitelstva pro.
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: Provedl M.Černý
 4. Zpráva starosty: Informace o vypnutí proudu v Liškově - sčítání lidu - zjišťování životních podmínek obyvatel v r. 2011 - rozvoz obědů pro seniory.
 5. Žádost o prodej části pozemku p.č.821 a pozemků 812/4, 824, 858, 1228/2 v k.u. Ž.U. p. R.Sochor-podmínka-kupující upraví terén tak aby byl přístup na lesní pozemek p.č.821/2. Tato podmínka bude zahrnuta do kupní smlouvy. Cena pozemků- 40Kč/m2. Schváleno- 10 zastupitelů pro.
 6. Nesouhlas s cenou při odkoupení pozemku p.č. 731/3 v k.u. Ž.U. Paní I. Zahradníková žádá o snížení kupní ceny. Zastupitelstvo nesouhlasí se snížením ceny pozemku a zároveň upozorňuje, že platnost rozhodnutí o odkoupení je do 22.5.2011.
 7. Žádost o výměnu výlohy v prodejně v Čečovicích. Schváleno-10 zastupitelů pro.
 8. Žádost o příspěvek na obnovu a údržbu turistického značení-Klub českých turistů. Příspěvek od obce 1000,-Kč. Schváleno -10 čl. zastupitelstva pro.
 9. Vnitřní směrnice o zveřejňování informací dle zák.č.106/1999 Sb.  Schváleno-10čl.zast. pro.
 10. Schválení zadání územního plánu obce. Materiál vypracovaný úřadem územního plánování v Nepomuku. Schváleno- 10čl. zastupitelstva pro.
 11. Schválení žádosti o bezúplatný  převod pozemků- místní komunikace- p.č.658 a 659 v k.ú. Zahrádka od České republiky. Schváleno 10 čl. zastupitelstva pro.
 12. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 375 ze dne 7.12.2010.  Schváleno- 10 čl. zastupitelstva pro.
 13. Stanovisko zastupitelstva k projektu občanského sdružení Aktiv centrum Voletín. Zastupitelstvo obce schvaluje a podporuje záměr obč. sdružení ACV na získání areálu bývalých kasáren a jeho přestavbu na vzdělávací, informační, sportovní a relaxační centrum. Pozemky o které bude mít obec Čížkov zájem, budou převedeny do vlastnictví obce. Výběr pozemků bude předmětem jednání zastupitelstva. Schváleno- 8 čl. zastupitelstva pro, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.
 14. Schválení rozpočtu obce na rok 2011. Rozpočet vyrovnaný ve výši 9.100000,-Kč. Schváleno - 10 čl. zastupitelstva pro.
 15. Diskuse:
 • Končel - po převodu pozemků-místní komunikace-kdo bude hradit opravy? Značka v obci Zahrádka / Dej přednost v jízdě/-obec zajistí osazení.
 • Košan - směrové tabule na Zahrádku / v Čečovicích,Sedlišti a Čížkově/- projednáme se SUS
 • Jára - zalesnění drah v Zahrádce- záměr obce zalesnit pomocí dotace v roce 2013
 • Davídek - úvaha o potřebě fotbalového hřiště v Čížkově a vykoupení pozemků
 • Jeřábek - Přešín, odtok vody pod silnicí-opravíme v rámci oprav kanalizace- dotace
 • Skala - stránky obce – výzva k příspěvkům
 • Levý -  stav zemědělského podniku v Čečovicích- vyvoláme jednání s majitelem podniku.

Usnesení

Zastupitelstvo obce :

A.  Volí

 • členy návrhové komise : Jaromír Jílek,Petr Chott,Martin Třeštík
 • ověřovatele zápisu:Vlastislav Novák,Dušan Skala
 • zapisovate : Miroslav Černý

B.   Schvaluje

 • Žádost o  prodej části pozemku par. č. 821 o výměře cca 1000m2 a pozemků 812/4-   737m2, 824-4581m2,858-2895m2 a 1228/2 – 7751 m2 (část v areálu) v katastrálním území Železný Újezd za 40,-Kč/1m2
 • Žádost o výměnu skla výlohy v prodejně v Čečovicích.
 • Žádost o příspěvek na obnovu a údržbu turistického značení ve výši 1000,- (jedentisíc) Kč.
 • Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
 • Zadání územního plánu  obce Čížkov.
 • Žádost obce Čížkov o bezúplatný převod pozemků, místní komunikace, parcelní čísla    658 a 659 v k.ú.  Zahrádka od České republiky.
 • Odměny  neuvolněných členů zastupitelstva podle nařízení vlády č.375 ze dne 7.12.2010.
 • Stanovisko zastupitelstva k projektu občanského sdružení Aktiv centrum Voletín v objektu bývalých kasáren v Chyníně.
 • Schválení rozpočtu Obce Čížkov na rok 2011.

Neschvaluje:

 • Žádost paní Ivany Zahradníkové o snížení  kupní ceny za část pozemku p. č.731/3. v k.ú.Žel.Újezd pod 40,-Kč za 1m2.

Bere na vědomí: 

 • Zprávu starosty

E.  Ukládá :  Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Návrh usnesení přednesl J. Jílek.   Usnesení bylo přijato - 10 čl. zast. pro.

Zapsal: Černý M., Zápis ověřili: Skala D., Novák V. 

Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce
Veřejné zasedání zastupitelstva 18.2.2011 v Zahrádce

Vyvěšeno na úřední desku: 03.03.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.04.2011