Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 1.3.2013

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 1.3.2013 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Treštík, Chott, Bc. Jára, Jílek, Hons, ,MgA. Skala.
Omluveni: Nachtmann, Sládek

1. Zahájeni: Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

  • 14.Žádost o dotaci z POSV Plzeňského kraje
  • 15.Výsledky inventarizace za rok 2012.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta obce jmenoval zapisovatele zasedání – M. Černý.
.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

  • Návrhová komise: D. Skala, V. Novák, P. Chott
  • Ověřovatelé zápisu: L. Jára, J. Jílek.

Schváleno - 9 zastupitelů PRO

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4. Zpráva starosty:

  • Sběrný dvůr a jiné možnosti ukládání odpadu. V rámci sběru nebezpečného odpadu – 2x ročně. V případě nutnosti uložení odpadu do sběrného dvora Nepomuk za poplatek. Nejméně schůdná je výstavba a provozování vlastního sběrného dvora.
  • Dotazník MAS sv. Jana z Nepomuku – názory obyvatel k sestavování dlouhodobého plánu rozvoje obcí. Dotazník je na OÚ.
  • Uložení kronik a pamětních knih do okresního archivu v Blovicích. Bude z nich pořízen digitální přepis i listinná forma kopií kronik.
  • Vítězství našich webových stránek na portálu veřejné správy MV ČR.

 

5. Rozpočtové opatření č1/2013

Schváleno –9 členů zastupitelstva PRO.

6. Žádost o odkoupení obecních pozemků p. č. 1158/1 a 1158/2 v k.ú.Čečovice. Žádost podávají manželé Vicherovi, Na vyhlídce 747, Dobřichovice. Velikost pozemků cca 570 m2. Cena 40,- Kč. Za 1m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí kupující.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

7. Žádost o zřízení sauny v obecní budově Pošty a Fit-centra. Žádost podávají p. Kokošková, p. Straková a p. Tomášková. Této žádosti v současnosti nemůže být vyhověno , protože ve zmiňované budově již není žádná volná místnost.

8. Žádost ředitelky MŠ Čizkov p. Tomáškové o navýšení běžného rozpočtu školky v Čížkově o 528 000,- Kč v souvislosti se získáním dotace z Programu rozvoje venkova na modernizaci vytápění, vybavení a úpravy budovy školky. Po ukončení projektu a jeho kontrole budou finance ve výši 422 400,- Kč. (80% dotace) převedeny zpět na účet OÚ Čížkov..

Schváleno - 9 čl. zastupitelstva PRO.

9. Žádost p. Josefíny Linhartové o pronájem místnosti v Čížkově za účelem zřízení ateliéru. Nelze v současnosti vyhovět - v obci nejsou vhodné objekty a volné prostory.

10. Žádost ZO Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí o dotaci jejich Záchranné stanice zvířat. Navržen příspěvek ve výši 1000,-Kč.

Schváleno –9 čl. zastupitelstva PRO.

11. Žádost klubu českých turistů o příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených cest, výměnu tabulek a směrovníků.

NESCHVÁLENO – 9 členů zastupitelstva PROTI.

12. Žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o schválení akce pod názvem II. Podbrdská Rally legend 2013. Podmínky: závod proběhne 11.5.2013 od 8:00 hod. do 17:30 hod. Na trase shodné s ročníkem 2012. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě – opravu případného poškození vozovky zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní a organizační opatření.

Schváleno – 7 čl.zastupitelstva PRO , 1 čl.zastupitelstva PROTI, 1 čl. zastupitelstva se ZDRŽEL hl.

13. Představení a schválení návrhu znaku a praporu obce Čížkov

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO.

14. Projednání a podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje na dotační titul – PROJEKTY OBCÍ - ČÁST A) PSOV PK 2013 – týkající se technického zhodnocení, stavebních úprav a oprav majetku obcí PK. Žádáme o dotaci na budovu občanské vybavenosti č.p.71 v Žel. Újezdě.

Schváleno - 9 čl. zastupitelstva PRO.

15. Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2012

Schváleno - 9 čl. zastupitelstva PRO.

DISKUSE

P. Krýda - pozvání zástupce Plzeňského krajského úřadu odpovědného za stav komunikací spojujících naše obce.
P. Velík - dohoda s p. Vicherem ohledně kácení dubu u jeho pozemku.
P. Andrle - souhlas s navrhovanou grafikou znaku a praporu obce Čížkov.
P. Davídek - lípa u kostela v Čížkově – existence zdravotního atestu tohoto stromu?
P. Tomášková – proschlá lípa u kostela v Čížkově – nutný ořez.

 


USNESENÍ

za návrhovou komisi přednesl p. Dušan Skala.

Zastupitelstvo obce

A) Volí:

členy návrhové komise: Dušan skala, Petr Chott, Vlastislav Novák.
ověřovatele zápisu: Jaromír Jílek , Ladislav Jára.

B) Schvaluje:

1. Rozpočtová opatření č. 1/2013.

2. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 1158/1 a 1158/2 v k.ú. Čečovice. Žádost manželů Vicherových – Na vyhlídce 747, Dobřichovice. Cena 40,-Kč. Za 1m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 2.3.2014 kupující , jinak tento bod usnesení pozbude platnosti.

3. Navýšení rozpočtu mateřské školky v Čížkově o 528 000,-Kč. v souvislosti se získáním dotace z ,, Programu rozvoje venkova” na modernizaci vytápění , vybavení a úpravy budovy MŠ č.p.5 v Čížkově.

4. Příspěvek ve výši 1000,-Kč. Záchranné stanici zvířat ve Spáleném Poříčí.

5. Žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o schválení motoristického podniku pod názvem II. Podbrdská rally legend 2013. Závod proběhne v sobotu 11.5. 2013 od 8:00 hod. do 17:30 hod. Na trase shodné s ročníkem 2012, tedy mezi Zahrádkou, Čížkovem a Sedlištěm. Pořadatel odpovídá za veškerá bezpečnostní a organizační opatření. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě. Opravu případného poškození vozovky zabezpečí pořadatel.

6. Návrh znaku a praporu obce Čížkov.

7. Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 na budovu občanské vybavenosti č.p. 71 v Železném Újezdě.

8. Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2012.

C) Neschvaluje:

Žádost Klubu českých turistů o příspěvek na obnovu a údržbu turistických značených cest.

D) Bere na vědomí:

Zprávu starosty
Žádost o zřízení sauny s tím, že žádost může být znovu projednána v době, kdy bude pro saunu k dispozici vhodný objekt.
Žádost o pronájem místnosti na atelier s tím, že žádost může být znovu projednána až bude mít Obec vhodnou místnost k dispozici.

E) Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek poděkoval občanům i zastupitelům za účast na zasedání .

Zapsal: Miroslav Černý 1.3.2013
Zápis ověřili: Jaromír Jílek a Ladislav Jára
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově 1.3.2013

Vyvěšeno na úřední desku: 01.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000