Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 11.11.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 11.listopadu 2011 v Přešíně.


Zápis

Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, MgA. Skala, Jára, Jílek, Sládek

1.  Zahájeni:Provedl starosta obce Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a jmenoval zapisovatele –Mir.Černý.

 • Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Hons, Jílek, Sládek
 • Ověřovatelé zápisu: Chott, Nachtmann

Schváleno  - 11 zastupitelů pro

3.  Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M.Černý

4.  Zpráva starosty:

 • Investiční akce ve všech částech obce
 • Největší akce-prodloužení vodovodu –Žel.Újezd-17. přípojek  - 513.118Kč.-
 • Kanalizace Přešín, oprava cest v Čečovicích,Zahrádce,a,Liškově
 • Parkoviště Žel.Újezd
 • Osazení dopravního zrcadla v Měrčíně
 • Vyřezání a vyčištění příkopů na cestě Čížkov-Přešín. Zvyšování poplatků za vyvážení odpadů-Fa.Becker
 • Nákup pozemku pod informační panel a vyhlídku v Čížkově. Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním v jednání s p.Václavem Davídkem o nákupu jeho pozemku-cca 40m2 za cenu 40 Kč/m2.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro

5.  Rozpočtové změny na rok 2011-rozpočtové opatření č.4 z 1.10.2011

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro

6.  Setkání seniorů v kult. zařízení v Žel. Újezdu- 19.11.2011. Zastupitelstvo souhlasí se spoluúčastí na akci  OÚ Vrčeň, Sedliště a Srby.

Schváleno – 11 členů zastupitelstva pro

7.  Diskuze

 • P.Hons - Odpady - ukládání odpadů mimo kontejnery
 • P.Tomášek - Uhynutí ovcí v Krahulicích- chovatel p.Stránský

USNESENÍ: za návrhovou komisi přednesl  J. Jílek


Usnesení

Zastupitelstvo obce:
 

A. VOLÍ:

 • Členy návrhové komise: Hons, Jílek, Sládek
 • Ověřovatele zápisu: Chott, Nachtmann

B. SCHVALUJE:

 • Nákup pozemku o výměře 40 m2 od p. Václava Davídka  pro vyhlídku a umístění informačního panelu. Cena do 40 Kč/m2. Jedná se o část pozemkové parcely č.1260 v kú. Čížkov.
 • Rozpočtové změny na rok 2011 - rozpočtové opatření č.4 z 1.10.2011

C. BERE NA VĚDOMÍ

 • Zprávu starosty

D. UKLÁDÁ

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

Zapsal: Černý M. 11.11.2011
Zápis ověřili: Chott, Nachtman

Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 11.11.2011

Vyvěšeno na úřední desku: 11.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000