Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání ze dne 10.6.2011

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 10.června 2011 v Železném Újezdě.


Zápis


Přítomni členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Novák, Nachtman, Hons, Treštík, Chott, Mgr. Skala, Jára
Omluveni: Sládek, Jílek

1. Zahájeni provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • Revokace usnesení ze dne 18.2.2011 (schválení zadání ÚP)
 • Projednávání dodatku smlouvy s EKOKOMEM
 • Závěrečný účet Mikroregiónu Nepomucko

Doplněný program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Chott, Skala, Novák
 • Ověřovatelé zápisu: Hons, Nachtman

 Schváleno  - 9 zastupitelů pro

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl M. Černý

4. Zpráva starosty:

 • úklid vojenského areálu Chynín a osazení závor.
 • Návštěva ministra spravedlnosti p. Pospíšila
 • Liškov do 14 dnů lesní cesta (fa Samea)
 • Přešín překop silnice a provedení odtoku vody
 • Železný Újezd přebetonování hráze rybníčku v obci, oprava hráze „DOŽÍN“ reklamace, zpevnění pozemku za KZ
 • Měrčín oprava rybníčku (SENEA)
 • Čížkov oprava kanalizace a chodníku před pohostinstvím
 • Čečovice úprava cesty ke koupališti
 • Dovoz vody jen v rámci katastru
 • Změna jízdního řádu autobusu Čížkov-Blovice

5. Žádost o pronájem prodejny v Žel. Újezdě paní Petra Kadlecová

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

6. Úprava nájmů za nebytové prostory prodejen – bez nájmu

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

7. Smlouva zařízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemku 1441/3 v kú. Čečovice

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

8. Žádost o přidání světla veřejného osvětlení v Čečovicích u čp.56

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

9. Žádost o plzeňského biskupství o finanční příspěvek 30000 Kč na opravu čížkovského kostela

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

10. Žádost o směnu části obecního pozemku č. 871/2 za část pozemku 871/1 v kú Železný Újezd

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

11.  Žádost o odkoupení obecního pozemku č. 93 v kú. Čečovice. Snížení ceny na 20 Kč/m2

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

12. Žádost o odkoupení části obecního pozemku č.812/10 v kú. Železný Újezd. Cena obvyklá 40 Kč/m2

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

13. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

14. Rozpočtové změny n rok 2011 – rozpočtové opatření č.1/11 a č.2/11

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

15. Revokace usnesení veřejného zasedání zastupitelstva v Zahrádce dne 18.2.2011 – bod 10.

 • Zrušení tohoto bodu schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

16. Dodatek ke smlouvě s fa. EKOKOM – smlouva o výkazech (bude je vyhotovovat tato firma)

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva pro

17. Informace o závěrečném účtu Mikroregiónu Nepomucko za rok 2010

 • Hospodaření  kladné – cca 28000 Kč

18. Diskuze

Josef Hons

 • Odvoz větví od silnice Žel. Újezd – N. Mitrovice
 • Rozhlasy –údržba hnízd a ořezávání větví stromu

p. Vaník

 • Vysečení příkopů u cest 3. Třídy

Zdeněk Tomášek

 • Prodloužení vodovodu Železný Újezd – vydáno územní rozhodnutí (výhled započetí akce – září 2011)
 • Umístění vývěsní desky v Žel. Újezdě
 • Informace o územním plánu obce

p. Čápová

 • Poděkování za posekání obecních ploch

 

Usnesení za návrhovou komisi přednesl Dušan Skala


Usnesení

Zastupitelstvo obce :

A.  Volí

 • členy návrhové komise : Petr Chott,Dušan Skala a Vlastislav Novák
 • ověřovatele zápisu:Josef Hons a Josef Nachtmann
 • zapisovatel : Miroslav Černý

B.   Schvaluje

 • Žádost o  pronájem prodejny v Železném Újezdě.
 • Úpravu nájmů za nebytové prostory prodejen potravin, tj zrušení placení nájmu.
 • Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na pozemku 1441/3 v kú Čečovice.
 • Žádost o přidání světla veřejného osvětlení v Čečovicích.
 • Žádost plzeňského biskupství o finanční příspěvek ve výši 30000,-Kč na opravu čížkovského kostela.
 • Žádost o směnu části obecního pozemku č. 871/2 za část pozemku 871/1 v kú.Železný Újezd.za předpokladu , že směněný pozemek bude využitelný jako cesta.
 • Žádost o odkoupení obecního pozemku č.93 v k.ú.Čečovice pro paní Jarmilu Řežábkovou za  20,-Kč/1m2.
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku č.812/10 v kú Železný Újezd, dle geometrického plánu p.č.1221/3 96m2pro manžele Věru a Karla Spěváčkovi za 40,-Kč/1m2..
 • Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 • Rozpočtové změny na rok 2011.
 • Revokaci usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva v Zahrádce dne 18.2.2011 v bodě 10(schválení zadání územního plánu), který se tímto zrušuje.
 • Schválení zadání územního plánu obce Čížkov.
 • Dodatek ke smlouvě s Ekokomem o zajištění zpětného odběru  a využití odpadů z obalů, o provádění výkaznictví.

C.  Bere na vědomí: 

 • Zprávu starosty
 • Závěrečný účet Mikroreginu Nepomucko za rok 2010.

E.  Ukládá :  Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

zapsali: starosta Ing. Zdeňek Tomášek, místostarosta Miroslav Černý

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.6.2011 v Železném Újezdě

Vyvěšeno na úřední desku: 10.06.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000