Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 9.9.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9.9.2016 v Zahrádce.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Zdeněk Tomášek, ing. Ladislav Jára, Martin Třeštík, Petr Chott, Miloš Heřman, Martina Nová, MgA. Dušan Skala.

Omluvení členové zastupitelstva: Miroslav Černý, Jiří Černý, Dušan Sládek.

1. Zahájení

Zahájení provedl místostarosta obce Čížkov pan Ing. Ladislav Jára.
Seznámil přítomné se zveřejněným programem:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků a pozemku v Zahrádce.
 6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Čížkově.
 7. Žádost o směnu pozemků v Chyníně.
 8. Nákup pozemku v Zahrádce.
 9. Nákup pozemku v Čížkově
 10. Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Nepomuk – přestupky
 11. Schválení kupní smlouvy s ÚZSVM s úplatným převodem pozemku pro obec Čížkov
 12. Schválení bezúplatného převodu podílu na pozemku v Čečovicích pod byt. domem čp.24.
 13. Žádost SDH Železný Újezd na vybavení dětského družstva.
 14. Diskuze.
 15. Usnesení.
 16. Závěr

Účetní Obecního úřadu v Čížkově paní Jana Linhartová podala návrh na rozšíření jednání.

 • Rozpočtové opatření
 • Schválení přijetí dotace od Úřadu práce.

Program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Zdeněk Tomášek.

      2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

 • za členy návrhové komise  zvoleni : Martina Nová, Martin Třeštík, Jiří Šelmát.
 • za ověřovatele zápisu zvoleni: Miloš Heřman, Dušan Skala.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání – provedl ing. Ladislav Jára.

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků a obecního pozemku, parcely č. 23/1, 23/34 a  23/31 v k.ú.Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

6. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků parcely č. 1521/6, k.ú.Čížkov u Blovic, obec Čížkov.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

7. Žádost o směnu pozemku p.č.410/4 za pozemek p.č. 349/2, k.ú. Chynín obec Čížkov.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

8. Záměr obce Čížkov o nákup pozemku p.č. 43/5 o výměře 1122 m2  v k.ú.Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov od ČR – Povodí Vltavy s.p.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

9. Záměr obce Čížkov o nákup pozemku p.č. 57/5 o výměře 12 m2  v k.ú.Čížkov u Blovic, obec Čížkov od Jaroslavy Bláhové.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

10. Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Nepomuk – přestupky.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

11. Kupní smlouva č.UZSVM/P/20511/2016/HMSU s ČR -  úřadem  pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatném převodu pozemku parc.číslo 134/4 o výměře 85 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Čížkov u Blovic, obec Čížkov za cenu 23000,- (dvacettřitisíckorunčeských).

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

12. Bezúplatný převod podílu ve výši 17915/51958 na pozemku p.č. st.95 pod bytovým domem čp.24 v  Čečovicích, obec Čížkov .

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

13. Žádost SDH Železný Újezd na vybavení dětského družstva cvičební výstrojí.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

14. Přijetí dotace od Úřadu práce  ve výši 70000,-Kč.

 • Schváleno, 8 zastupitelů PRO.

15. Diskuze

 • Paní Jana Fialová : dotaz na řízení pracovníka obecního úřadu, zadávání a evidence a kontrola vykonané práce.
 • Starosta obce informoval o stavu  příprav na akci 100 let po uplynutí I. světové války, která se bude konat 3.6.2017 v Čížkově.

 Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížkov

A:

Volí :

 • za členy návrhové komise : Martina Nová, Martin Třeštík, Jiří Šelmát.
 • za ověřovatele zápisu: Miloš Heřman, Dušan Skala.

B:

Schvaluje:

 1. Žádost paní Lenky Křížové a pana Jiřího Boučka o koupi obecního pozemku , p.č.23/31 o výměře 1280 m2 za 40,- Kč/m2, dále koupi části obecního pozemku p.č.23/34 o výměře cca 400 m2 za 40,-Kč/m2, část pozemku bude oddělena geometrickým plánem, dále část obecního pozemku o výměře cca 5000 m2 za 100,- Kč/m2, část pozemku bude oddělena geometrickým plánem, vše v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov. Pozemky jsou v územním plánu vedeny pro obytnou výstavbu. Cena 40,- Kč/m2 u pozemku p.č.23/31 a u části pozemku 23/34 je snížena z důvodu nadzemního vedení elektrické energie, které znemožňuje plné využití těchto pozemků ke stavbě rodinného domu. Poplatky za vyhotovení smlouvy, geometrického plánu a vkladu do katastru jdou za kupujícími. Návrh na vklad bude podán do 9.9.2017, jinak tato část  usnesení pozbyde platnosti.
 2. Žádost paní Jaroslavy Bláhové o koupi částí obecního pozemku parcela č. 1521/6 v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov za 40,- Kč/m2. Části obecního pozemku budou odděleny na základě geometrického plánu. Poplatky za vyhotovení smlouvy, geometrického plánu a vkladu do katastru jdou za kupujícími. Návrh na vklad bude podán do 9.9.2017, jinak tato část usnesení pozbyde platnosti.
 3. Žádost pana  Mgr. Ing. Marka Martince o směnu svého pozemku parc. číslo 410/4 o výměře 233m2 za pozemek ve vlastnictví obce Čížkov parcelní číslo 349/2 o výměře 239m2 vše v k.ú. Chynín, obec Čížkov. Obě strany se dohodly, že se nebudou mezi sebou vyrovnávat. Poplatky za vyhotovení smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí jdou za Mgr. Ing. Markem Martincem.. Návrh na vklad bude podán do 9.9.2017, jinak tato část  usnesení pozbyde platnosti.
 4. Nákup pozemku parcelní číslo 43/5 o výměře 1122 m2 od České republiky – Povodí Vltavy s.p. v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov ,za cenu 119 100,- Kč, plus úhradu znaleckého posudku ve výši 3500,- Kč + poplatek za návrh vkladu do Katastru nemovitostí.
 5. Nákup pozemku parcelní číslo 57/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov, který byl oddělen geometrickým plánem č170-121/2016 za cenu 40,- Kč/m2. Prodávající je Jaroslava Bláhová. Poplatky za sepsání smlouvy a za návrh vkladu do Katastru nemovitostí jdou za obcí Čížkov.
 6. Dodatek č.2 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Nepomuk – přestupky.
 7. Kupní smlouvu č.UZSVM/P/20511/2016/HMSU s ČR - úřadem  pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatném převodu pozemku parc.číslo 134/4 o výměře 85 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Čížkov u Blovic, obec Čížkov za cenu 23000,- (dvacettřitisíckorunčeských).
 8. Formu bezúplatného převodu podílu 17915/51958 na parcele č.st.95 pod bytovým domem čp.24 v kú Čečovice, obec Čížkov ve prospěch pana Pavla Stanka. Poplatky spojené se sepsáním smlouvy a návrhu na vklad do KN jdou za obcí Čížkov.
 9. Žádost SDH Železný Újezd na vybavení dětského družstva výstrojí pro výcvik s tím, že nejprve musí dojít k prokazatelnému zaregistrování dětí jako členů SDH Železný Újezd a o další činnosti musí být vedena výroční zpráva SDH v Železném Újezdu.
 10. Dotaci ve výši 70000,- Kč od Úřadu práce.

C:

Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtové opatření č. 6

D:

Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi projednat a řešit věci přednesené v diskuzi.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 9.9.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 09.09.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000