Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 9.5.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9.5.2014 v Čížkově.


ZÁPIS

 • Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Novák, Jílek, Bc. Jára, Hons, Třeštík
 • Omluven: Sládek, MgA.Skala

1. Zahájení: Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • č.10 – Žádost MŠ Čížkov o navýšení počtu dětí
 • č.11 - Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Čečovicích
 • č.12 – Rozpočtové opatření č.2/2014

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta jmenoval zapisovatele zasedání - Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 • Návrhová komise: Chott, Třeštík, Nachtmann
 • Ověřovatelé zápisu: Hons, Novák

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání č.19 ze dne 21.2.2014 a z mimořádného zasedání č. 20 ze dne 13.3.2014: provedl místostarosta obce Mir. Černý.

4. Zpráva starosty

 • Zrušení elektronické dražby proti povinnému Petru Pužejovi – v současnosti s ním probíhají přímá jednání o prodeji jeho majetku
 • Jednotný nájem za obecní zemědělské pozemky – jednání s nájemci těchto pozemků
 • Zatrubnění vodoteče v Přešíně
 • Oprava místních komunikací v Liškově a v Zahrádce (fa. KOPESO)
 • Dokončení pergoly před KZ v Čečovicích
 • Úprava polní cesty Čížkov – Zahrádka (fa. ŠREAST)
 • Zámková dlažba pod kontejnery v Zahrádce, Liškově a Čížkově
 • Výměna oken v KZ Žel. Újezd (dotace)
 • Podání žádosti o dotaci na opravu mostů v Liškově
 • Pročištění polních cest vrácených obci bezúplatně státem (Čížkov-Měrčín, Čížkov-Zahrádka)
 • Úklid černé skládky v Chyníně
 • Vydání lesních pozemků Vojenskými lesy a statky v k.ú. Chynín, cca 39 ha
 • Výměna vodoměrů a kontrola funkčnosti uzávěrů vodovodních přípojek
 • Neúplně uvedení vlastníci pozemků v katastru nemovitostí – výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – na webových stránkách obce Čížkov
 • Uzavírka komunikací – motoristický podnik III. Podbrdská rallye legend
 • Druhé místo v soutěži webových stránek „Zlatý erb“
 • 28.6.-19.7.2014 v lokalitě „Za lesy“ v Měrčíně – dětský tábor „MAMUTI“
 • odchyt toulavých psů v k.ú. Chynín
 • nabídka odkupu části parcely v obci Čížkov sousedící s pozemkem MŠ
 • 24.5.2014 od 22.00 hodin – noční námětové cvičení SDH Přešín
 • představení znaku a praporu obce Čížkov – přítomen autor grafického zpracování návrhu znaku i praporu Dr. Richard Böhnel

5. Žádost o směnu pozemků v Liškově – žádost podává p. Miloš Krýda, Čechova 25, Plzeň, z důvodu zcelení pozemků přimykajících se k č.p. 21 v Liškově. Pozemky převedené obci Čížkov budou též tvořit jeden celek, který je zemědělsky obhospodařovatelný. Pozemky obce Čížkov p.č. 830/12 o výměře 874 m2, p.č. 830/19 o výměře 95 m2, p.c. 856/8 o výměře 37 m2 a pozemek p.č. 92/13 o výměře 271 m2 (celkem pozemky obce Čížkov o výměře 1277 m2) budou směněny za pozemky Miloše Krýdy, p.c. 841/1 o výměře 1158 m2 a p.c. 841/2 o výměře 119 m2 (celkem pozemky Miloše Krýdy o výměře 1277 m2). Pozemky budou vzájemně oceněny cenou 40,-Kč/m2 a budou odděleny dle geometrického plánu č. 121-4/2014 ze dne 18.2.2014. Uzavření směnné smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 9.5.2015 p. Miloš Krýda.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

6. Žádost o prodloužení termínu pro podání návrhu do KN – nákup části obecního pozemku v Měrčíně pro Václava Skalu, Ke Kyjovu 121/3, Plzeň – z důvodu dlouhodobé nemoci. Jedná se o prodloužení lhůty do konce roku 2014, viz. Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 10.5.2013, bod usnesení č. 6.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO.

7. Smlouva o nájmu zemědělský pozemků. Pronajímatel obec Čížkov, nájemce SUFOLK s.r.o., IČO:25243225, Čečovice 45, 33501 Nepomuk. Celková výměra pronajímaných pozemků je 608 742 m2. Roční nájemné za 1 ha půdy ve výši 2500,-Kč a to na dobu 15-ti let.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO

8. Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a dodatek č. 1 této smlouvy, který umožňuje pověřit svozovou firmu Becker Bohemia (provozovna Plzeň) výkaznictvím. Principem smlouvy je závazek obce, že zajistí zpětný odběr a využití obalových komunálních odpadů, za což se společnost EKO-KOM zavazuje platit obci odměnu.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

9. Žádost o příspěvek Diakonie ČCE – středisko západní Čechy – Merklín. Před určením výše příspěvku zastupitelstvo pověřuje starostu zjištěním, jak je spolufinancován pobyt paní Jany Dvořákové, bytem Přešín 43, z jejích vlastních prostředků v tomto domově v Merklíně.

10. Žádost MŠ Čížkov o navýšení počtu dětí na jednu třídu, a to z 24 na 25 dětí na školní rok 2014/2015.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

11. Žádost o zřízení vodovodní přípojky z obecního vodovodu na pozemku st.p. 3/2 v k.ú. Čečovice pro manžele Vicherovi, Na Vyhlídce 747, 252 29 Dobřichovice. Výše poplatku bude stanovena podle rozhodnutí zastupitelstva obce Čížkov na následujícím veřejném zasedání.

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO

12. Rozpočtové opatření č. 2/2014

Schváleno – 9 čl. zastupitelstva PRO

13. DISKUSE:

 • p. Skřivánek – kladné hodnocení vlajky a znaku obce Čížkov
 • p. Šmírová – pozvání na „Noc kostelů“ - pátek 23.5.2014, volná prohlídka čížkovského kostela a fary
 • p. Tomášek – botanická procházka s panem Karlíkem po katastru Chynína
 • manželé Velíkovi - instalace a posvěcení „křížku“ v Čížkově
 • p. Jílek – vánoční osvícení čížkovského kostela p. Chadimou a podnět ke stálému osvícení našeho kostela obcí Čížkov

 


USNESENÍ

S návrhem usnesení zastupitelstvo seznámil p. Martin Třeštík.

ZASTUPITELSTVO OBCE :

A - VOLÍ

 • Členy návrhové komise: Josef Nachtmann, Martin Třeštík, Petr Chott
 • Ověřovatele zápisu: Josef Hons, Vlastislav Novák.

B - SCHVALUJE

1. Žádost o směnu pozemků p. Miloše Krýdy v k.ú. Liškov, obec Čížkov, p.c. 841/1 a 841/2 o celkové výměře 1277 m2 za části obecních pozemků p.c. 92/9, 830/12, 830/16 a 856/5 v celkové výměře 1277 m2 v k.ú. Liškov, obec Čížkov. Pozemky budou vzájemně oceněny cenou 40,-Kč/m2 a budou odděleny podle geometrického plánu č. 121-4/2014 ze dne 18.2.2014. Uzavření směnné smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 9.5.2015 p. Miloš Krýda, jinak toto rozhodnutí pozbyde platnosti.

2. Žádost o prodloužení termínu pro podání návrhu na vklad do KN pro pana Václava Skalu, Ke Kyjovu 121/3, Plzeň, z důvodu dlouhodobé nemoci. Jedná se o prodloužení lhůty na základě schválení prodeje části obecního pozemku p.c. 768/1 v k.ú. Měrčín – prodloužení do 31.12.2014, viz. bod usnesení č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 10.5.2013.

3. Smlouvu o nájmu obecních zemědělských pozemků s firmou SUFOLK s.r.o., IČO: 25243225, Čečovice 45, 33501 Nepomuk, a to za roční nájemné za 1 ha půdy ve výši 2500,- Kč na dobu 15-ti let, tedy do 31.12.2027.

4. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s., IČO: 25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a dodatek č. 1 k této smlouvě, ve kterém je umožněno obci Čížkov pověřit svozovou firmu Becker Bohemia, IČO: 61776572 se sídlem Dýšiná 297, 330 02 Dýšiná, výkaznictvím. Společnost EKO-KOM se ve smlouvě zavazuje platit obci Čížkov za zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

5. Žádost MŠ Čížkov o souhlas zastupitelstva obce Čížkov s výjimkou v navýšení počtu zapsaných dětí na jednu třídu MŠ Čížkov z 24 na 25 dětí na školní rok 2014/2015.

6. Žádost o zřízení vodovodní přípojky z obecního vodovodu na pozemku st. p. 3/2 v k.ú. Čečovice – obec Čížkov – pro manžele Vicherovi, Na Vyhlídce 747, 252 29 Dobřichovice. Výše poplatku bude stanovena zastupitelstvem obce Čížkov na následujícím veřejném zasedání.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2014

C - BERE NA VĚDOMÍ - zprávu starosty obce

D - UKLÁDÁ -zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 • starostovi vznést dotaz na výši spolufinancování pobytu paní Dvořákové, bytem Přešín 43, z jejích prostředků na pobyt v domově RADOST pro osoby s postižením v Merklíně.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

ZÁVĚR: Závěr zasedání zastupitelstva obce Čížkov provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek .

Zapsal: Miroslav Černý 9.5.2014
Zápis ověřili: Josef Hons a Vlastislav Novák.
 

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000