Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 8.8.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 8.8.2014 v Čečovicích.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 8.8.2014 v Čečovicích č.23

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek, Černý, Chott, Třeštík, Novák, Hons, Sládek

Omluveni: Jílek, Nachtman, Skala, Jára

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 29.7.2014

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola usnesení minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd
 • Žádost o prodej obecních pozemků  v k.ú. Čečovice
 • Žádost o příspěvek pro Diakonii ČCE Merklín
 • Revokace usnesení v bodě č. 6 z veřejného zasedání ze dne 6.6.2014
 • Závěrečný účet a zpráva o výsledku hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko
 • Nájemní smlouvy s RWE Gas. Net s.r.o.
 • Nákup pozemku v k.ú. Čížkov pro potřebu mateřské školy Čížkov
 • Souhlas obce se zařazením správního území do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Navržený program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Miroslav Černý.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 
Návrhová komise: Sládek, Třeštík, Chott
Ověřovatelé zápisu: Hons,Novák

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 22 ze dne 6.6.2014. Provedl místostarosta obce Miroslav Černý

Zpráva starosty:

 • stavební úpravy v budově staré školy v Železném Újezdu, přívod vody a odpadů do horních místností. Výměna oken v KZ Žel. Újezd – dotace PK.
 • dokončení opravy fasády autobusové zastávky v Žel. Újezdu
 • oprava hasičské zbrojnice v Zahrádce a dokončení plata ze zámkové dlažby pod kontejnery
 • úpravy pozemku před obchodem v Liškově (zámková dlažba)
 • zámková dlažba pod kontejnery a kolem pošty v Čížkově
 • cenová nabídka pro opravu místních komunikací v Měrčíně
 • výměna světel v Liškově a přidání světla v Měrčíně a v Čečovicích
 • oprava lesní cesty v Zahrádce (zajištěna dotace)
 • podání žádosti o dotaci na opravu mostků v Liškově a rekonstrukci lesní cesty v Čížkově
 • dokončení rekonstrukce kanalizace v Přešíně a v Čečovicích
 • výměna vodoměrů v Čečovicích
 • výměna ponorky ve vrtu v Čečovicích
 • nákup mulčovače za traktor a nákup nové elektrocentrály
   

Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd pro paní Zdenku Riesovou, bytem U Pražské dráhy 11, Plzeň 31200. Cena 40,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy, včetně návrhu na vklad do KN a oddělení pozemku geometrickým plánem zajistí na své náklady kupující a to nejpozději do 8.8.2015.
 
Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Žádost o prodej obecních pozemků parc.č. 1142/5 o výměře 109 m2 a parc.č. 1145 o výměře 133 m2 – oba pozemky v k.ú. Čečovice. Žádost podávají manželé Božena a Antonín Bártovi, bytem Lhotská 2202/30, Praha 9, 19300. Cena 40,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN zajistí na své náklady kupující a to nejpozději do 8.8.2015.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické v Merklíně o příspěvek na činnost. Navržen příspěvek ve výši 12.000,-Kč pro Diakonii ČCE, Merklín 194, ve prospěch paní Jany Dvořákové, bytem Přešín 43, která je umístěna v této Diakonii.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Revokace usnesení v bodě č.6 zveřejného zasedání zastupitelstva ze dne 6.6.2014 – bod jednání č.13.
Revokované znění: Poplatek za zřízení vodovodní přípojky se nevybírá. Obec zabezpečí napojení přípojky na hlavní řad, uzávěr přípojky a montáž vlastního vodoměru. Ostatní náklady jdou za žadatelem o vodovodní přípojku.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko, IČO: 68783922, za rok 2013.

Zastupitelstvo obce Čížkov bere tyto dokumenty na vědomí.

Nájemní smlouvy obce Čížkov s RWE Gas. Net s.r.o., IČO: 27295567 na plynárenské zařízení. Nájemní smlouva na dobu neurčitou – výše nájmu za kalendářní rok je 1,-Kč.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Nákup pozemku v k.ú. Čížkov pro potřeby MŠ Čížkov. Záměr obce Čížkov o odkoupení části pozemku parc.č. 111/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Čížkov od Zuzany Odehnalové, Zbuzkova 285/34, Vysočany, 190 00 Praha a od Zdeňka Vojtěcha, 5. května 682, 346 01 Blovice za cenu 10.000,- Kč.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Souhlas obce se zařazením správního území do územní působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

DISKUSE:
Ing. Tomášek

 • výluka el. proudu v Zahrádce 26.8.20014 od 7:00 – 15:00 hod. – informace na obecním webu a na úřední desce
 • Informace o volbách do obecního zastupitelstva, které proběhnou 10. a 11. října 2014
   

USNESENÍ:
S návrhem usnesení zastupitelstvo seznámil pan Dušan Sládek.

Zastupitelstvo obce:

14.1  VOLÍ
     14.1.1 Členy návrhové komise: Sládek, Třeštík, Chott
     14.1.2 Ověřovatelé zápisu: Hons, Novák

14.2  SCHVALUJE
     14.2.1 Žádost o prodej části obecního pozemku parc.č. 731/3 v k.ú. Žel. Újezd, obec Čížkov, pro paní Zdenku Riesovou, bytem U Pražské dráhy 11, Plzeň, za 40,-Kč/m2. Podmínkou je oddělení kupovaného pozemku geometrickým plánem v souladu se souhlasem s novými hranicemi tohoto pozemku ze strany obce Čížkov. Uzavření kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do KN a oddělení pozemku geometrickým plánem zajistí na své náklady do 8.8.2015 kupující, jinak toto usnesení pozbude platnosti.
     14.2.2 Žádost o prodej obecních pozemků parc. č.1142/5 o výměře 109 m2 a parc.č. 1145 o výměře 133 m2, oba pozemky v k.ú. Čečovice. Žádost podávají manželé Božena a Antonín Bártovi, bytem Lhotská 2202/30, Praha 9, 193 00. Cena 40,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy, vč. návrhu na vklad do KN zajistí na své náklady do 8.8.2015 kupující, jinak toto usnesení pozbude platnosti.
     14.2.3 Poskytnutí příspěvku ve výši 12.000,-Kč (dvanácttisíckorunčeských) pro Diakonii ČCE – středisko západní Čechy, Merklín 194, 334 52, IČ: 45331154, ve prospěch paní Jany Dvořákové, nar. 2.6.1960, bytem Přešín 43, 335 64, která je umístěna v této Diakonii.
     14.2.4 Revokaci usnesení v bodě č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva č. 22 ze dne 6.6.2014 v tomto znění: Poplatek za zřízení vodovodní přípojky se nevybírá. Obec zabezpečí napojení přípojky na hlavní řad, uzávěr přípojky a montáž vlastního vodoměru. Ostatní náklady jsou za žadatelem o vodovodní přípojku.
     14.2.5 Nájemní smlouvy obce Čížkov s RWE Gas.Net s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, na plynárenská zařízení na dobu neurčitou. Výše nájmu za kalendářní rok je 1,-Kč.
     14.2.6 Záměr obce Čížkov odkoupit části pozemku parc.č. 111/1 v k.ú. Čížkov u Blovic od Zuzany Odehnalové, Zbuzkova 285/34 Vysočany, 190 00 Praha a od Zdeňka Vojtěcha, 5. května 682, 336 01 Blovice za cenu 10.000,-Kč (desettisíckorunčeských).
     14.2.7 Souhlas obce se zařazením obce Čížkov do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku.
    

14.3 BERE NA VĚDOMÍ
- zprávu starosty
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko, IČO: 68783922, za rok 2013
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko, IČO: 68783922, za rok 2013

14.4 UKLÁDÁ
Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

Závěr
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Miroslav Černý, 8.8.2014

Zápis ověřili: Hons, Novák

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 8.8.2014

Vyvěšeno na úřední desku: 08.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000