Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 6.6.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 6.6.2014 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Ing. Jára, MgA. Skala, Třeštík, Novák

Omluveni: Hons, Sládek, Jílek

1. Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno 29.5.2014

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Závěrečný účet obce Čížkov za rok 2013 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2013
 6. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za rok 2013
 7. Převod účtu č. 431 – výsledek hospodaření – na č. účtu 432
 8. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za rok 2013
 9. Žádost o prodej obecního pozemku v k.ú. Zahrádka u Čížkova
 10. Žádost o instalaci vodoměru na přípojku k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu č.e. E1
 11. Žádost o schválení zřízení vodovodní a plynové přípojky v Železném Újezdu č.p. 33
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr

Starosta obce dále podal návrh na rozšíření programu zasedání zastupitelstva obce Čížkov o body:

a) Žádost o zřízení vodovodní přípojky z obecního vodovodu v Železném Újezdu č.p. 75
b) Stanovení výše poplatku za vodovodní přípojku k obecnímu vodovodu
c) Stanovení obecního poplatku za zřízení plynové přípojky
d) Projednání a schválení nákupu mechanizace na sečení trávy
e) Závěrečný účet a audit DSO Mikroregionu Nepomucko
f) Revokace usnesení ze dne 20.7.2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov č. 10 – bod jednání č. 12
g) Rozpočtové opatření č. 3/2014

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Dušan Skala, Martin Třeštík, Ladislav Jára
Ověřovatelé zápisu: Petr Chott, Vlastislav Novák

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 21 ze dne 9.5.2014. Provedl místostarosta obce Miroslav Černý

4. Zpráva starosty:

 • realizace opravy místních komunikací v Liškově a v Zahrádce
 • přerušení dodávky el. Energie pro část obce Žel. Újezd 2.7.2014: 7:30-9:30 celá obec + chaty, 10:00-12:00 chaty, 12:30-14:30 areál ZD
 • přijímací hodiny na OÚ Čížkov v neúřední dny – elektronický vrátný
 • zpracování studie odvodu dešťových vod v našich katastrech
 • oprava místních komunikací v Měrčíně – v případě negativního výsledku žádosti o dotaci financovat z provozního fondu

5. Závěrečný účet obce Čížkov za rok 2013 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2013.

Kontrolou kupních smluv a zápisů zastupitelstva obce bylo zjištěno, že zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci, viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov. ÚSC je proto povinen přijmout opatření k nápravě tohoto nedostatku a to nejpozději do 15-ti dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.


6. Účetní uzávěrka obce Čížkov za rok 2013.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

7. Převod účtu č. 431 – výsledek hospodaření – na č. účtu 432.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

8. Účetní uzávěrka MŠ Čížkov za rok 2013.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

9. Žádost p. Milana Langa, Na Pátku 719, Rokycany 337 01, o prodej obecního pozemku č.parc. st.p. 50/2 o výměře 57 m2 v k.ú. Zahrádka. Cena 100,- Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN zajistí kupující do 6.6.2015.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

10. Žádost manželů Kandlerových, Pod Všemi svatými 443/13, Plzeň, o instalaci vodoměru na přípojku k obecnímu vodovodu v Žel. Újezdu č. e. E1. Přípojka provedena v r. 2004.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

11. Žádost o schválení zřízení vodovodní a plynové přípojky na pozemku parc.č. 44/2 k č.p. 33 v Žel. Újezdu. Žádost podává paní Markéta Procházková, Strašínská 29, Praha 10.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

12. Žádost o schválení zřízení vodovodní přípojky z obecního vodovodu na pozemku parc. Č. 84 v Žel. Újezdu č.p. 75. Žádají manželé Ing. Arch. Michal Schwarz, Finská 5, Praha 10 a Mgr. Anna Hulicínsová, Polská 62, Praha 2.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

13. Stanovení výše poplatku za vodovodní přípojku k obecnímu vodovodu obce Čížkov. Poplatek 6000,-Kč.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

14. Stanovení obecního poplatku za zřízení plynové přípojky. Poplatek se nevybírá – náklady na zřízení přípojky jdou zcela za žadatelem o přípojku.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

15. Projednání a schválení nákupu mechanizace na sečení trávy. Navržen nákup žacího travního traktoru do výše kupní ceny 120.000,- Kč.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

16. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2013.

 • Dokumenty bere zastupitelstvo obce Čížkov na vědomí.

17. Revokace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov č. 10 ze dne 20.7.2012 – bod jednání č. 12. Znění revokovaného usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodej obecního pozemku č. 862/2 o výměře 131 m2 a žádost o odprodej části obecního pozemku č.862/1 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Liškov, obec Čížkov, pro Michala Frečnera, Manětínská 21, Plzeň, za 40,-Kč/m2 a odkoupení pozemku č. 49/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Liškov, obec Čížkov, od Michala Frečnera pro obec Čížkov – Čížkov 28, za 40,-Kč/m2.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

18. Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

19. DISKUZE:

 • p. Šmírová – poděkování občanům za úklid okolí kostela v Čížkově před akcí „Noc kostelů“
 • p. Heřman – podnět k nákupu náhradního zdroje el. energie – elektrocentrály pro výjezdovou jednotku SDH Čížkov
 • p. Tomášek – podané žádosti o dotace: oprava cesty v Zahrádce a v Čížkově (povodňové škody 2013), oprava mostků v Liškově

 


20. USNESENÍ:

S návrhem usnesení zastupitelstvo seznámil pan MgA. Dušan Skala.

Zastupitelstvo obce:

20.1 VOLÍ

 • 20.1.1 Členy návrhové komise: MgA. Skala, Třeštík, Ing. Jára
 • 20.1.2 Ověřovatelé zápisu: Chott, Novák

20.2 SCHVALUJE

 • 20.2.1 Závěrečný účet obce Čížkov za rok 2013 a výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2013
 • 20.2.2 Účetní uzávěrku obce Čížkov za rok 2013
 • 20.2.3 Převod účtu č. 431 – výsledek hospodaření – na účet č. 432
 • 20.2.4 Účetní uzávěrku MŠ Čížkov za rok 2013
 • 20.2.5 Žádost o prodej obecního pozemku č. parcely st. p. 50/2 o výměře 57 m2 v k.ú. Zahrádka obec Čížkov pro pana Milana Langa, Na Pátku 719, Rokycany 337 01, za 100,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy vč. Návrhu na vklad do KN zajistí do 6.6.2015 kupující, jinak tento bod usnesení pozbude platnosti.
 • 20.2.6 Obecní úřad Čížkov stanovuje výši poplatku za vodovodní přípojku v místech již stávajícího vodovodního řadu ve výši 6000,-Kč. Výše poplatku za vodovodní přípojku v místech,kde se bude budovat nový vodovodní řad, bude stanovena zastupitelstvem obce Čížkov s ohledem na náklady nového vodovodního řadu.
 • 20.2.7 Stanovení obecního poplatku za zřízení plynové přípojky. Poplatek se nevybírá – náklady na zřízení přípojky jdou zcela za žadatelem o přípojku.
 • 20.2.8 Žádost o instalaci vodoměru na již zhotovené přípojce pro J. a M. Kandlerovi, Žel. Újezd, č.e. E1.
 • 20.2.9 Žádost o zřízení vodovodní přípojky z obecního vodovodu na pozemku parc. č. 84 v Žel.Újezdu, č.p. 75 pro Ing. Arch. Michala Schwarze,Finská 5, Praha 10 a Mgr. Annu Huliciusovou, Polská 62, Praha 2.
 • 20.2.10 Žádost o zřízení plynové přípojky a vodovodní přípojky z obecního vodovodu na pozemku parc.č. 44/2 k č. p. 33 v Železném Újezdu, obec Čížkov, pro Markétu Procházkovou, Strašínská 29, Praha 10.
 • 20.2.11 Nákup mechanizace na sečení trávy – žacího travního traktoru do výše kupní ceny 120.000,- Kč.
 • 20.2.12 Revokaci usnesení č. 10 ze dne 20.7.2012 – bod jednání č. 12 ve znění:
 • Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodej obecního pozemku č. 862/2 o výměře 131 m2 a žádost o odprodej části obecního pozemku č.862/1 o výměře 35 m2 vše v k.ú. Liškov, obec Čížkov, pro Michala Frečnera, Manětínská 21, Plzeň, za 40,-Kč/m2 a odkoupení pozemku č. 49/1 o výměře 36 m2 v k.ú. Liškov, obec Čížkov, od Michala Frečnera pro obec Čížkov – Čížkov 28, za 40,-Kč/m2.
 • 20.2.13 Rozpočtové opatření č. 3/2014.

19.3 BERE NA VĚDOMÍ

 • zprávu starosty
 • závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko, IČO: 68783922, za rok 2013

19.5 UKLÁDÁ

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

21. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Miroslav Černý, 6.6.2014
Zápis ověřili: Chott, Novák
 

Vyvěšeno na úřední desku: 06.06.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000