Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 4.3.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 4.3.2016 v Zahrádce.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J., Heřman M., Sládek D.

Omluveni:

Černý J., Černý M.

Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

Program jednání:

1. Zahájení.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

3. Kontrola unesení z minulého zasedání.

4. Zpráva starosty.

5. Záměr obce o odkoupení pozemku v k.ú.Přešín

6. Kupní smlouva s ÚZSVM na pozemky v Přešíně.

7. Žádost o povolení sportovní akce V. Podbrdská rallye Legend 2016

8. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

9. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

10. Žádost o příspěvek pro víceúčelové zařízení Borovno- útulek pro zvířata.

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro víceúčelové zařízení Borovno

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr.

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • určení místa pro konání slavnostních obřadů
 • vyjádření zastupitelstva k Projektu Pošta Partner
 • žádost o dotaci z Plzeňského kraje na opravu budovy občanské vybavenosti v Přešíně

Z programu byl vyjmut bod č. 6 – ÚZSVM musí dle zákona nabídnout pozemky MŽP

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce L. Jára

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Heřman, J. Šelmát, M. Třešťík

Ověřovatelé zápisu: D. Skala, Chott P.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO

 

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 10 z 29.12. 2015

 • provedl  L. Jára

 


4. Zpráva starosty:

1) Rekapitulace vodovodů za rok 2015

2) Český radiotelekomunikační úřad provedl měření signálu telefonních operátorů v Chyníně. Na 6-ti místech měřil signál O2, Vodafonu a T-mobilu. Hodnoty byly v normě, ale ve volném prostoru. Pro informace o možné vylepšení se máme obrátit  na jednotlivé operátory. V měření vyšel nejlépe O2 , pak Vodafon a T-mobile.

3) ČEZ Distribuce oznámil záměr provést rekonstrukci NN v obci Čečovice. Při úspěšném projednání záměru by realizace nastala v r. 2018. Předpoklad je větší část vedení uložit v kabelech do země.

4) Obec zadala zpracování štítků energetické náročnosti pro budovy, které jsou alespoň částečně pronajaty. Jedná se o osm objektů, cena jednoho štítku se pohybuje od 5800 Kč do 6300 Kč bez DPH. Tuto záležitost ukládá zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2016

 

5) Stavební práce:

A) Rekonstrukce stavby občanské vybavenosti v Přešíně pokračuje se zpožděním. Se stavebníkem je jednáno o prioritním záměru dokončit tuto stavbu. Zažádali jsme o dotaci z PK

B) Rekonstrukce horních místností v budově staré školy v Žel. Újezdu také pokračuje. Je hotová elektroinstalace a sádrokartonové snížení stropů. Ukončit akci chceme nejdéle do konce dubna 2016, abychom mohli jednat  pronájmu prodejny v přízemí této stavby.

C) Připravuje s připojení nového vrtu v Žel.Újezdu k přiváděcímu řadu. Stavební povolení je vydané, stavbu provede po nabídkovém řízení pan Václav Helma s rozpočtem 280000,-Kč

D) Příští týden firma Šreast sro započne opravu lesní cesty v Měrčíně, kde je zadána i dodělávka trojúhelníku s lípou po rekonstrukci místních komunikací (firma V.Helma)

E) Byla provedena oprava střechy na skladu v Liškově 131396,-Kč a na budově bývalé váhy v areálu bývalého ZD v Čížkově za 113475 ,- Kč

F) V tomto areálu se dnes uskutečnilo jednání s architektem panem Ing. Sládkem z Blovic, který zpracuje studii se záměrem na rekonstrukci bývalých kanceláří na maloplošné byty, rekonstrukci váhy na nouzové bydlení, rekonstrukci skladů a bývalé stáje ve které by byla dílna a např. garáž pro traktor. Stará budova je vyklizena, byly opraveny díry do eternitové střechy a o jejím dalším účelu bude rozhodnuto později podle vývoje situace v tomto areálu

G) V záměru letošních prací je i oprava místní komunikace v Čečovicích ke „Krajinkům“ kde se udělá odvodňovací příkop , vyrovná se povrh a provede se asfaltový koberec až k cestě  k Zahrádce. Dále se zde uvažuje další odvodňovací strouha při cestě k vodojemu pro odvedení vody a zamezení přejezdů na pole mimo můstek

H) V Liškově se zamýšlí úprava obecního pozemku v horní části obce . Je třeba podchytit povrchovou vodu a asi i pramen. Svést obojí do kanalizace a je plánovaná úprava povrchu asfaltovým kobercem. V dolní části obce směrem od Krýdů k potoku máme záměr položit kanalizační roury se svodem do potoka. Nejdéle počátkem dubna se konečně začne s opravou mostu a mostku na Bílém potoku

CH) Na práce, spojené s pokládkou koberce je třeba se připravit komplexně, tedy udělat je v různých částech obce v době kdy zde bude technika. V úvahu připadá i část komunikace v Čížkově od hájovny ke hřišti, kde jsou vyčištěné a opravené strouhy a přes cestu jsou udělány z betonových sloupů svodidla vody. Tato cesta je ve sklonitém terénu a klasická úprava drťováním  nemá dlouhého trvání kvůli vodě

I) Obec jednala s projektantkou paní Kubičkovou, která zpracuje návrhy na projekty a projekty na úpravy místních komunikací (návsí) ve všech částech obce. Cílem je mít projekty pro případné dotační tituly na rekonstrukci místních komunikací

J) V Chyníně počítáme s rekonstrukcí starého vodovodního řadu, který pochází z počátku šedesátých let jako součást vodovodu do bývalých kasáren. Je to staré litinové potrubí se kterým je problém při kolísání tlaku vody s uvolňování nečistot v potrubí. Záměrem je i legalizace části vodovodního řadu v Žel. Újezdu a protažení na hranice katastru. Zde bude třeba projekt a stavební povolení. Záměr je tuto akci realizovat s dotací

K) Zamýšlená oprava či rekonstrukce lesní cesty v Čížkově se zatím konat nebude. Proběhne však zaměření té části cesty, která není uvedena v katastrální mapě, jednání o převodu části cesty od vojenských lesů a statků a následně žádost o dotaci na tuto akci

L) Probíhá stáje příprava projektu na odstranění budov v bývalých kasárnách v Chyníně. Hrozí zde nebezpečí, že budou odstraněny i zpevněné plochy nebo že by tyto zpevněné plochy musela obec od ČR odkoupit. Ale jednání stále probíhají a snad budou úspěšná

M) Připravujeme se na jednání s Ing. Leškou o zpracování studie na odkanalizování celého území obce Čížkov a eventuální napojení dalších částí obce na vodovod. V souvislosti s tím, proběhne teď v březnu písemná anketa s občany obce Čížkov, kde budou kromě jiné i otázky záměr připojení obecního vodovodu, odkanalizování a i např. na účast občanů na spolufinancování těchto akcí. Zastupitelé byli osloveni , aby do ankety dodali konkrétní otázky ze „svých“ katastrálních území. Největší prostor bude dán občanům v možnosti napsat do ankety jejich požadavky i z jiných oblastí

 

6) Oznamuji též jednorázovou změnu data svozu komunálních odpadů v Liškově. Z technických důvodů bude svoz komunálních odpadů v Liškově ve středu 9.března 2016. Další svozy pak budou opět ve čtvrtečních termínech

7) Upozorňujeme občany na stále narůstající počet stížností na volné pobíhání psů. Tyto případy budou při zdokumentování řešeny na přestupkové komisy při MěÚ Nepomuk nebo odchytem odchytovou službou a předáním do útulků, odkud je majitelé získají zpět jen po úhradě všech příslušných poplatků

 


5. Záměr obce o odkoupení pozemku v k.ú Přešín

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

6. Žádost o povolení sportovní akce V. Podbrdská rallye Legend 2016

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

7. Žádost o poskytnutí účelové dotace  z PK na zajištění dopravní obslužnosti

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

8. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z PK

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

9. Žádost o příspěvek pro víceúčelové zařízení Borovno – útulek pro zvířata

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

10. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro víceúčelové zařízení Borovno

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

11. Vyjádření zastupitelstva k Projektu Pošta Partner

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

12. Schválení žádosti o dotaci z PK na opravu budovy občanské vybavenosti v Přešíně

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

13. Schválení stanovení místa pro obřadní síň Oú Čížkov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

14. Diskuse:

 • p. Hons – oprava cesty v Železném Újezdu – zasypání krajnic nevhodným materiálem - příliš hrubý materiál
 • p. Bulín – dotaz na výkup a následnou opravu cesty v Přešíně
 • p. Košan - pošta v Čížkově – smysl zachování úřadu za současného stavu fungování

 


Usnesení:

S návrhem usnesení seznámil přítomné J. Šelmát

Zastupitelstvo obce:

 A:  Volí

 • členy návrhové komise : J. Selmát, M. Třešťík, M. Heřman
 • ověřovatele zápisu: D. Skala, P. Chott
 • zapisovatel : Ladislav Jára

B:  Schvaluje:

1. Záměr obce Čížkov o odkoupení pozemku, nebo části pozemku, p.č. 81/4 v k.ú. Přešín od Města Rokycan s tím, že náklady na ocenění pozemku a geometrický plán, nebo jejich podíl,  půjdou za obcí Čížkov

2. Kupní smlouvu č. UZSVM/P/28745/2015-HMSU s Českou republikou na odkoupení pozemků, parcelní číslo  st.100 a parcelní číslo 45/3 v k.ú. Přešín, obec Čížkov,za celkovou cenu 13000,- (třinácttisíckorunčeských)

3. Žádost Rally klub historických automobilů v AČR o povolení pořádání V.Podbrdské rallye legend 2016. Podmínky: akce se uskuteční 21.5.2016 od 7,30 do 18,00 hod, s tím, závod proběhne dle přiloženého rozpisu jednotlivých RZ. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě. Opravu případného poškození komunikací zabezpečí  pořadatel  a  zároveň odpovídá za veškerá bezpečností opatření k zabezpečení závodu. Pořadatel písemným  upozorněním bude informovat obyvatele dotčených obcí na způsob a čas uzavření a znovuotevření komunikací dotčených závodem, nejméně 14 čtrnáct dní před sportovní akcí.

4. Žádost k Plzeňskému kraji, IČ:70890366, o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 39420,- Kč (třicetdevěttisícčtyřistadvacetkorunčeských)

5. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem

6.  Žádost o finanční příspěvek pro Víceúčelové zařízení Borovno Storgé, o.s. IČ: 22878068 ve výši 2000,- (dvatisícekorunčeských)

7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Víceúčelovým zařízením Storgé o.s.

8. Stanovisko obce Čížkov k projektu „Pošta Partner“ s tím, že prioritním záměrem obce  Čížkov je zachování pošty v Čížkově v současném stavu. Vzhledem k potřebě zachovat poštovní služby v obci Čížkov, by se po projednání a posouzení ekonomických dopadů do rozpočtu obce, obec přiklonila k projektu Pošta Partner.

9. Podání žádosti o dotaci na opravu občanské vybavenosti v Přešíně v rámci PSOV PK 2016 – Projekty obcí.

10. Určeným místem ke konání slavnostních obřadů obce Čížkov je Obecní úřad Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov.

D: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty

E: Ukládá

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.
 • Zapsal:  L. Jára 23.4.2016
 • Zápis ověřili: D. Skala, P. Chott
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce 4.3.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 04.03.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000