Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 4.11.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 4.11.2016 v Přešíně.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J., Černý J..

Omluveni: Heřman M., Sládek D., Černý M.

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.
Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Zahrádce

6. Žádost o povolení plynové přípojky v Železném Újezdu

7. Žádost o snížení kupní ceny na části pozemku v Zahrádce

8. Žádost o umístění veřejného osvětlení v Čečovicích

9. Žádost o vybavení SDH Přešín

10. Žádost č.1 o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu

11. Žádost č.1 o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu

12 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce

13. Diskuze

14. Usnesení

15. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body

 • rozpočtová opatření
 • schválení prodloužení smlouvy o dodávce el. Energie se spol. Amper Market

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Černý J., M. Třešťík, Jára L.

Ověřovatelé zápisu: M. Nová, Chott P

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO

3. Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty:

Vážení přítomní, jsem velmi potěšen, že Vás mohu přivítat na dnešním zasedání zastupitelstva obce Čížkov v opravené budově občanské vybavenosti v Přešíně. Věřím, že bude sloužit k potřebám všech Přešíňáků a její užitek převládne nad názorem, že jsme připravili za obecní peníze přešínským hasičům nalejvárnu. Budova slouží jako knihovna, volební místnost a v neposlední řadě jako klubovna či shromažďovací místo pro potřebu spoluobčanů. Pravda, oprava se trochu táhla, ale nyní je dílo se zárukou hotové. Oprava stála 321 tisíc korun a od Plzeňského kraje jsme získali z programu PSOV PK dotaci ve  výši 224 tisíc korun.Obec tak zaplatila částku  97 tisíc korun. Velmi kvitujeme dotační politiku Plzeňského kraje a věříme, že i touto akcí se zhošťujeme motta  Plzeňský kraj nejlepší místo pro život. Tak ať tato stavby plně slouží ke svému účelu.

V současné době se dokončuje tvorba pasportu kanalizací v Chyníně,  Měrčíně a Liškově. Ty jsou důležité pro povolení vypouštění kanalizačních vod, cena jednoho pasportu se pohybuje kolem 22 000. Vzhledem k tomu, že budování čističek je v horizontu minimálně šesti ž osmi let, bude možnost volného vypouštění kanalizačních vod velmi potřebné.

Obec má záměr opravit taras pod mateřskou školkou v Čížkově. Ten je na několika místech ve špatném stavu. a prostor nad tarasem je pro pohyb dětí nevyužitelný. Zvažovala se varianta použití kovových klecí naplněných kamenem, ale vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí (kostel, pomník padlých) jsou velké plochy tarasů z vyskládaného kamene, chceme náš záměr realizovat také novým vyskládaným tarasem. Oslovili jsme firmu SENEA s.r.o. ze Spáleného poříčí, která nám připravila nabídku včetně rozpočtu ve výši 334 000,- Kč. Zároveň by nám napřímila a upevnila pomník padlých vojínů v I.svět. válce.

Obec Čížkov každoročně platí Plzeňskému kraji, odboru dopravy poplatek za dopravní obslužnost. Letos jsme ještě před vyměřením poplatku na rok 2017 obdrželi metodiku, podle níž si můžeme zkontrolovat správnost výše poplatku. V úvahu se berou různé faktory, např. počet obyvatel v celé obci, počet zastavení, využitelnost spojů, počet linek, návaznost na vlak atd. poplatek na příští rok, dle této metodiky by měl činit 38760,- Kč na rok 2017. Je to stejný poplatek jako letos.

Arcibiskupství Pražské, potažmo jeho lesní správa nám oznámilo, že se dne 11.11.2016 v lesích na katastru obce Chynín a Roželov bude v honitbách, jejichž vlastníkem je církev, konat lovecká akce formou naháňky, jejíž cílem je odlov hlavně divokých prasat. Majitel honitby žádá veřejnost , aby v čase od 9,00 hod, do 16,00 hod v pátek 11.11.2016 omezila vstup do těchto lokalit a to z důvodů snížení rizika možného ohrožení na zdraví a životě osob. V případě potřeby bližších informací se veřejnost může informovat u vedoucího polesí Rožmitál,  pana Ing. Josefa Hrdiny na tel. 731429600, nebo u vedoucího polesí Spálené Poříčí pana Ing. Ondřeje Klímy na telefonu 604222438. Myslím si, že tento způsob oznamování podobných akcí našich mysliveckých spolků by měl být pro naše myslivce inspirativní.

Společnost ČEZ-Distribuce oznamuje, že ve středu 9.11.2016 bude v  Přešíně přerušena dodávka elektrického proudu a to v dolní části Přešína od křižovatky na Ž. Újezd směrem na Blovice v čase 7,30 až 11,00 hodin a od křižovatky na Ž. Újezd směrem na Čížkov v čase od 11,00 do 15,30 hodin. Naproti tomu bylo odvoláno plánované  přerušení dodávky elektrického proudu  dne 22.11. 2016 v Železném Újezdu a Nových Mitrovicích.

24.10.2016 se uskutečnilo setkání s tvůrci studie odkanalizování obce Čížkov, které se zúčastnili i zastupitelé, kteří se mohli uvolnit ze svého zaměstnání. Byla prodiskutována jednotlivé katastrální území a připomínky zastupitelů povedou ke konkretizaci záměru v jednotlivých částech obce. Za tímto účelem se uskuteční fyzické pochůzky v terénu obcí. Pro informaci (viz přiložený snímek z katastrální mapy)  je čistička odpadních vod situovaná na pozemek p.č. 59/2, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Sem by se měly gravitačně sbíhat kanalizační větve z obou částí Přešína. Jen velmi malá část kanalizace v desítkách běžných metrů by musela fungovat na bázi tlakové kanalizace a to od poslední stavby směrem na Blovice na st.p. č. 114. Tuto informaci berte však jako záměr projektanta res. tvůrce studie odkanalizování. V tomto přípravném období nás čeká nesčetné množství vyjednávání a různých úprav.

Včera byla dokončena oprava silnice III. třídy číslo 17719 od konce obce Železný Újezd na křižovatku v Nových Mitrovicích. Silnice je rekonstruována  v celé délce z Čížkova do Nových Mitrovic. Zbylý úsek z Čížkova do Zahrádky by se měl realizovat v příštím roce. Měla by se uskutečnit i rekonstrukce přes Nové Mitrovice. Vzhledem k tomu, že se tyto práce, a i záležitost starých kasáren v Chyníně, pohnuly až po návštěvě pana  hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse, dovolil jsem si, u příležitosti ukončení jeho hejtmanského mandátu, zaslat mu děkovný dopis.

                      

5. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova o výměře 86 m2

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

6. Žádost o povolení plynové přípojky k obytnému domu č.p. 7 v Železném Újezdu

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

7. Žádost o snížení kupní ceny části obecního pozemku p.č 23/1 v k.ú Zahrádka u Čížkova – 937 m2 z důvodu stavební nevyužitelnosti v

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO, 1 se ZDRŽEL

8. Žádost o umístění veřejného osvětlení na budovu č.p. 50 v Čečovicích

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

9. Žádost o vybavení SDH v Přešíně

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

10. Žádost č.1 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú  Železný Újezd

 • Návrh na odložení a získání vyjádření sousedního majitele p.č 731/56
 • Návrh schválen – 7 PRO, 1 1 byl PROTI

11. Žádost č.2 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú  Železný Újezd

 • Návrh na odložení a získání vyjádření sousedního majitele p.č 731/56
 • Návrh schválen – 7 PRO, 1 byl PROTI

12. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

13. Schválení prodloužení smlouvy o dodávce el. Energie na dobu určitou r. 2017 – 2018 se spol. Amper Market

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

           

22. Diskuse

- p. Bulínová – dotaz na opravu budovy občanské vybavenosti v Přešíně – bezbariérovost přístupu

- p. Skřivánek – odpověď na předešlý dotaz

- ing. Tomášek – info změně názvu odvozové firmy – Becker na Pedersen

- p. Kostečka – odkanalizování spodní části Přešína

- dávat na vědomí majitelům nemovitostí v případě prodeje obecních pozemků s nimi sousedících

 


 

Usnesení

 

Zastupitelstvo obce :

A: Volí

členy návrhová komise: Černý J., M. Třešťík, Jára L.

ověřovatelé zápisu: M. Nová, Chott P

B: Schvaluje:

 • Žádost p. J. Chlada a M. Chladové o odkoupení obecního pozemku p.č. 673/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova o výměře 86 m2.
 • Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN zajistí kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost p. S. Levého, Železný Újezd o povolení vybudování  plynové přípojky k č.p. 7 v Železném Újezdu.
 • Žádost o snížení kupní ceny části obecního pozemku –p.č. 23/1 – 937 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova na 40 Kč/m2 z původních 100 Kč/m2. Důvodem je stavební nevyužitelnost uvedené plochy, je zcela pokryta náletovými dřevinami. Žadateli jsou p. L. Křížová a p. J Bouček.Tato část bude oddělena geom. Plánem, poplatky za vyhotovení smlouvy, geo. Plánu a vkladu do KN jdou za kupujícími. Návrh na vklad do KN bude podán do 4.4. 2017, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost p. V. Hodiny o umístění veřejného osvětlení na štít nemovitosti č.p. 50 v Čečovicích,  jehož je majitelem
 • Žádost o vybavení SDH Přešín o 8 ks pracovních stejnokrojů PSII pro muže a 7 ks pracovních stejnokrojů pro ženy. Jedná se o částku cca 1500 Kč/ks stejnokroje.
 • Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín - Podmokly405 02, IČ 24729035, v souvislosti s výstavbou zařízení distribuční soustavy „Čečovice, PS, Čečovice obec, TS, kNN“
 • Prodloužení smlouvy o dodávce el. Energie na dobu určitou r. 2017 – 2018 se spol. Amper Market a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ 24128372

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty.
 • Rozpočtové opatření

D: Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Starostovi řešit záležitosti ohledně žádosti o prodej pozemku manželům Tremlovým a Tupých v chatové oblasti Dožín

Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Přešíně 4.11.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 04.11.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000