Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 4.7.2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 4. 7. 2019 v Liškově.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 4.7. 2019 v Liškově

přítomní členové zastupitelstva:  Ing. Batovec, Ing. Jára, Bc. Karas,  Mgr. Kovaříková, MgA. Skala , Skřivánek, Sládek, Třeštík

omluveni: Černý, Heřman, Ing. Tomášek

 

1. Zahájení

Provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 587/26 v Zahrádce
 6. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 23/10 v Zahrádce
 7. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 731/3 v Železném Újezdu
 8. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 731/48 v Železném Újezdu
 9. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 1342/2 v Přešíně
 10. Žádost o připojení k vodovodnímu řadu v Železném Újezdu
 11. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – rybník Dožín
 12. Nákup části pozemku p.č. 140 v k.ú. Železný Újezd – vodárna Železný Újezd
 13. Schválení Smlouvy o výpůjčce s ÚZSVM – skladové prostory v Čečovicích „Na Morávku“
 14. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva s ÚZSVM – skladové prostory v Čečovicích „Na Morávku“
 15. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.
 16. Rozpočtová opatření
 17. Diskuze
 18. Usnesení
 19. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření a úpravu programu o tyto body:

 • dohoda o změně katastrálních hranic mezi obcemi Nové Mitrovice a Železný Újezd
 • schválení nové nájemní smlouvy namísto „prodloužení nájemní smlouvy“ (bod 11)
 • v bodě 8 se jedná o pozemek p.č. 731/80 namísto 731/48

 

Upravený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 

Návrhová komise: Martin Třeštík, Ing. Ladislav Batovec, MgA. Skala

Ověřovatelé zápisu:  Dušan Sládek, Jan Skřivánek

 

 • Schváleno – 8  PRO

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Zpráva starosty

 

Většina z Vás zaznamenala, že f. Pedersen, náš partner v nakládání s odpady předminulý svoz nevyvezla známkou neoznačené nádoby. Reagovala tak na zvyšující se množství neevidovaného odpadu. V minulosti počínaje firmou Becker, naším minulým odvozcem (Pedersen Beckera koupil) se toto neřešilo, vždy bylo odvezeno vše. Problém byl v tom, že nás o nevyvezení neoznačených nádob informovala firma mailem ve středu odpoledne, necelé dva dny před svozem. Na to již nebylo v našich silách reagovat, čekali jsme odezvu od občanů a ta skutečně přišla. Tolik telefonátů na jednu věc jsme ještě neměli. Většina z Vás situaci pochopila, ovšem jak už to bývá, někteří si nebrali servítky. My a i firma jsme netušili, kolik neoznačených nádob mezi lidmi skutečně je. Situaci jsme vyřešili zakoupením dalších známek za poloviční cenu (uběhlo půl roku, jinak cena známky je 1750 Kč) a občanům, kterým 1 popelnice nestačí a 2. měli neoznačenou, jsme známku dali. Do budoucna však takto postupovat nelze. Příklad = dvě známky pro nemovitost = 3500 Kč a poplatek za odpady je 600 Kč, máme ve vyhlášce, že platí jen 3 osoby tzn. vybereme 1800 Kč a v tomto případě končíme s prodělkem 1700 Kč. Proto půjdeme v příštím roce cestou „vážení“ odpadů, kdy svozové auto bude mít na sobě váhy nebo bude sváženo po ukončení svozu nebo se bude vážit popelnice a váhu vynásobíme jejich počtem. Nevíme, zda-li  je to správný způsob, ale patrně bude levnější, než systém známek. Nevíme, jestli to nebude občany svádět k netřídění, budou mít také označené nádoby ovšem známkou za její výrobní cenu (cca 20 Kč) a mohli by tak mít vlastně kolik nádob chtějí. Tomu chceme zabránit tím, že maximum známek na nemovitost budou např. dvě, odvozci po nahlédnutí do nádoby v případě obsahu, který do nádoby nepatří, prostě nádobu nevyvezou. Chceme po Vás, abyste maximálně třídili odpad, nakonec sami vidíte, jak jeho množství narůstá. Pokud ale chceme po občanech třídit, musíme navýšit počet nádob na tříděný odpad, ve větších vesnicích pořídíme o nádobu na plast či papír navíc. Papír je prakticky plný za týden, odváží se 1x za měsíc ve větších obcích, v menších 1 x za dva měsíce. U plastu chceme pořídit nádoby s horním výsypem, ne zvony neboť dle svozové firmy tam více dáme a hlavně občan tam pytle s plasty může i zmáčknout. Kontaktovali jsme zástupce f. Ekokom, některé nádoby dostaneme zdarma, zbytek dokoupíme. Počty budeme vědět koncem měsíce. Sami ovšem vidíte, že náklady rostou a porostou, v budoucnu se násobně bude navyšovat skládkovné do „země“, cena poroste jistě i ve spalovně Chotíkov. Budeme tak muset reagovat asi navýšením poplatku za osobu, za nemovitost nebo upustíme od platby do tří osob v nemovitosti- platit např. 4 osoby atd. Přesnou představu ještě nemáme. V současné době obec za svoz odpadů doplácí cca 150 000 Kč, bereme to jako službu občanům, ale nějaký strop, přes který bychom neměli jít, by měl existovat. Uvidíme, jak na tom budeme finančně svozem s vážením. Možná zvýšením poplatku budeme reagovat až v roce 2021. Nakonec náklady rostou ve všem. Budete včas informováni. Proto apelujeme na občany, třiďte a třiďte. Část peněz se nám totiž vrací za tříděný odpad formou tzv. zpětného odkupu, který je řešen f. Ekokom.

V Čížkově byla v prodejně vyměněna dveře do prodejny, budeme řešit výměnu  výloh ze strany od Železného Újezdu, čelní stranu chceme vyměnit s pomocí nějakého vhodného dotačního  titulu.

Vyměněna byla ponorka u vrtu dodávající vodu do Mateřské školy v Čížkově, s pomocí dotace od Mikroregionu Nepomucko byla instalována nová čekárna v Měrčíně (obec zaplatí 37 000 Kč), v Přešíně je dodělána terasa před klubem a ta bude do konce července zastřešena, aby dílo bylo hotovo do srazu rodáků 10.8. 2019. V Čečovicích byla vyměněna okna ve štítě budovy sálu, předělávána je šatna a prostory baru. Vyměněny budou i dveře na WC a u šatny. V Přešíně celou akci zaštiťují, a v Čečovicích přípravné bourací práce, hasiči. Úklid veřejných prostranství zvládáme aktivním přístupem místních občanů, na proplacení prací se zastupitelstvo shodlo. Zvláště musím pochválit úklid hřbitova v Čížkově p. Herejkem, kde se na jeho práci snáší jen slova chvály.  Ale poděkovat musím i všem ostatním. Proběhly revize elektroinstalací v budovách obce. Je ukončena trasa vodovodu v Chyníně obíhající ves od Radošic, jakmile bude mít p. Helma k dispozici techniku, budou započaty práce na zbytku vedení. Vodovod v Chynínu tak bude komplet po rekonstrukci.

Obci byla předána projektová dokumentace vodovodu v Přešíně, a to i projekty na 62 přípojek. Náklady 1000 Kč + DPH na jednu přípojku začali zájemci o vodu hradit na oú nebo prostřednictvím bankovního převodu. Do konče června bylo provedena potřebná změna v PRVKÚKU (Plá n rozvoje vod.  a kan. Plz. kraje) ohledně situace v obci Přešín. Povinnou přílohou byl projekt vodovodu. Dokumenty byly podstoupeny stavebnímu úřadu do Nepomuku, po vydání st. povolení budeme řešit žádost o dotaci na MZe (počátek r. 2020?). Spolupráce s projektovou kanceláří Ingvamach probíhala perfektně, dovolil bych se jich dotázat na možnost st. dozoru.

Byla podána žádost o dotaci v rámci dotačního projektu Zachování prodejen v malých obcích Plz. Kraje 2019. Polovinu nákladů musí tvořit energie (předpoklad 23 000 Kč), druhou polovinu příspěvek provozovateli do výše nákladů za energii (23 000 Kč) a o 10% z požadované dotace musí obec navýšit příspěvek ze svých zdrojů (6 000 Kč). Příspěvek je tedy 29 000 Kč. Požadovaná dotace je 46 000 Kč na jednu prodejnu. V žádném případě nejde o formu „dát peníze a provozovatel si je nechá“, ale za tento příspěvek koupí po domluvě s obcí vybavení do prodejen. Část inventáře je zastaralá. Po případném ukončení činnosti provozovatele pořízené věci zůstanou v majetku obce. Žádáme o dotaci na dvě prodejny, Čečovice a Čížkov, z alokovaných finančních prostředků by měli být vykryti údajně všichni zájemci o dotaci.

Dále byla podána žádost na Ministerstvo vnitra o dotaci na pořízení malého dopravního automobilu pro JSDHO Čížkov, požadovaná částka je 450 000 Kč.

Dotační program Zvýšení bezpečnosti v Plzeňském kraji, kam jsme žádali o dotaci na ukazatele rychlosti do Přešína a Čížkova byl z důvodů velké poptávka pokryt žádostmi obcemi nad 2000 obyvatel, menší obce byly nově přesměrováni do obdobného titulu a žádost jsme následně podali.

Podali jsme žádost i na vybudování nových zdrojů vody, kvůli problémům s nekvalitní vodou v Čečovicích (arsen, mangan, železo, dusičnany) a v Čížkově. Tam je předpoklad do budoucna se stavbou vodovodu. Pokud záměr vyjde, je to hozená rukavice pro příští zastupitelstvo. Cena na vybudování obou 50m vrtů je   400 000 Kč včetně laboratorních analýz, 13- ti denní čerpací zkoušky atd.. Dotace počítá s pokrytím 60% výše celkové částky.

Uspěli jsme u podané dotace na opravu místních komunikací v Čečovicích na MMR- požadovaná částka 740 000 Kč, spolu se schválenou dotací od Plzeňského kraje 350 000 bude akce pokryta cca 40%. Uspěli jsme jako jedna z 11 obcí Plzeňského kraje. Žadatelů na tuto podporu bylo 1093. U žádosti na opravu kapličky a vybudování hřiště v Přešíně jsme neuspěli. Ve všech podporovaných titulech byl obrovský převis žádostí oproti výši finančních prostředků.

Na obecní úřad jsme dostali pochvalný a děkovný dopis od p. Kopčáka, otce syna navštěvujícího Mateřskou školku v Čížkově, což svědčí o dobré práci celého kolektivu školky.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu v Hostinci pod Rozhlednou a neshledal žádné závady.

I lesní hospodářství obce je postiženo kůrovcovou kalamitou, zatím jsme u čerstvě nalétnutého, letošního dřeva na zpracovaném množství cca 120 m3, dalších 30 m3 bylo nalezeno tento týden. Ve srovnání s mnoha majetky jde o nicotné množství, některé obce na Vysočině, severní Moravě, jižních Čechách jsou prakticky bez lesa s vidinou obrovských investic do jejich obnovy. Cena za dřevo je na historickém minimu, bude ještě klesat, některé sortimenty jsou prodejní ceny rovny s náklady na zpracování nebo jsou takřka neprodejné a odvoz silně vázne. Pokud se potvrdí odhad letošního kůrovcového dřeva 50 mil. m3 v ČR, situace bude nezvládnutelná. Mnohde již boj prohráli a vzdali, pokud ovšem nezačne pršet, velice rychle se do stejné situace dostaneme také. Před výletem kůrovců jsme dřevo stihli z části přiblížit z lesa, z části prodat a zbytek stříkáme insekticidy. Je to však jen oddalování problému, který v případě trvání tohoto klimatu přijde stejně. Na obnovu porostu a provedení probírek jsme žádali o dotaci na MZe ve výši 50 000 Kč, na stavbu oplocenek na Plzeňský kraj 40 000 Kč.

 

5. Žádost Jiřího Šelmáta o odkoupení části pozemku p.č. 587/29 v k.ú. Zahrádka o výměře cca 2400 m2 - vedený jako trvalý travní porost.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

6. Žádost Jany Šlajchové o odkoupení pozemku p.č. 23/10 v k.ú. Zahrádka o výměře cca 35 m2.  

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

7. Žádost Marie Šimečkové, Ivany Růžičkové a Markéty Spěváčkové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd o výměře 55 m2

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

        

8. Žádost Jiřího Sýkory o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/80 v k.ú. Železný Újezd o výměře cca 160 m2.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

9. Žádost ing. Víta Spálenského o odkoupení části pozemku p.č.1342/2 v k.ú. Přešín o výměře 43m2.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

10. Žádost Josefa Šindeláře o povolení k vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti č.e. 40 v Železném Újezdě, chatová oblast Dožín.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

11. Schválení nájemní smlouvy na rybník Dožín s Mysliveckým spolkem Háj Železný Újezd na dobu 10 let.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

12. Schválení nákupu části pozemku p.č. 140/2  k.ú. Železný Újezd- vodárna Železný Újezd od Agrolanu Budětice s.r.o.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

13. Schválení smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. P/PL/2016/11400/II s ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha týkající se nemovitosti p.č. 74 v k.ú. Čečovice - Na Morávku.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

14. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. P/PL/2016/11400/II s ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha týkající se nemovitosti p.č. 74 v k.ú. Čečovice - Na Morávku.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti s ČEZ – Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

16. Schválení dohody o změně hranic obcí mezi obcemi Čížkov a Nové Mitrovice.

 

 • PRO: 8  SCHVÁLENO

 

17. Rozpočtová opatření 2/19 a 3/19

 

18. Diskuze

 • pí. Bulínová- předložila petici za přemístění kontejnerů tříděného odpadu v Přešíně na jiné místo (24 podpisů)
 • p. Skřivánek- předložil petici za zachování kontejnerů tříděného odpadu v Přešíně na stávajícím místě (72 podpisů)
 • jak postihovat spalování netříděného odpadu v kotlích na tuhá paliva- p. Milota
 • mgr. Tomášková- osvěta třídění odpadů např. exkurzí do spalovny v Chotíkově
 • p. Třeštík  M., pí. Třeštíková- při lesnické činnosti došlo k poškození přejezdové můstku, aplikace postřiků vedle studny, užívání soukromých pozemků k lesnické činnosti (bude se řešit pokáráním)
 • odstranění větví z louky p. Hazuky
 • odkup kůrovcového dřeva na palivo (doporučeno kontaktovat obec Vrčeň) - p. Milota
 • ing. Jára - problém „skalka“ v chatové osadě Dožín
 • p. Třeštík St.- žádá vyčištění koryta potoka (potok je ve správě Povodí Vltavy - bude podána žádost)
 • pí. Bulínová - informace o vypsání dotací MŽP na vodovody
 • pí. Čápová + pí. Volná - řešení odpadních splaškových vod- čističky vs přepadové septiky

 

19. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

A: Volí

 • členy návrhové komise – Třeštík M., MgA. Skala D., ing. Batovec L.
 • ověřovatele zápisu – Sládek D., Skřivánek J.

B: Schvaluje:

 • Žádost Jiřího Šelmáta o odkoupení části obecního pozemku p.č. 587/26 v k,ú. Zahrádka u Čížkova, Obec Čížkov. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 4.7. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost Jany Šlajchové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 23/10 v k,ú. Zahrádka u Čížkova, Obec Čížkov, cca 25 m2. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 4.7. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost Šimečkové Marie, Růžičkové Ivany a Spěváčkové Markéty o odkoupení části pozemku p.č. 731/3. Nový  pozemek p.č. 731/93 o výměře 55 m2 vznikl oddělením z původního p.č. 731/3 na základě geometrického plánu č. 304-209/2018. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 4.7. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost Sýkory Jiřího a Malkusové Milady o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/80 v k.ú. Železný Újezd, Obec Čížkov, cca 160 m2. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 4.7. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost Spálenského Víta a Spálenské Zuzany Mgr. o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1342/2 v k.ú.  Přešín, Obec Čížkov,. Nově oddělený pozemek p.č. 1342/8 o výměře 43 m2 vznikl oddělením z původní p.č. 1342/2 na základě geometrického plánu č. 176-14/2019. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 4.7. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost Šindeláře Josefa o možnost vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti č.e. 40 v k.ú. Železný Újezd, chatová oblast Dožín s tím, že žadatel provede zapojení prostřednictvím odborné firmy. Termín zahájení prací oznámí na obecním úřadu a p. Honsovi v Železném Újezdu. Obec dodá uzávěr přípojky, vodoměr a uzávěry před a za vodoměr. Zemní práce od přípojky od hlavního řadu,  šachtice k uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem.
 • Nájemní smlouvu na rybník Dožín na dobu 10 let mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 a Mysliveckým spolkem „Háj Železný Újezd“, Železný Újezd 81, Nové Mitrovice 335 63, IČO 48333573
 • Smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí č. P/PL/2016/11400/II mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 týkající se nemovitosti p.č. st. 74 v k.ú. Čečovice na Morávku
 • Smlouvu o bezúplatné převodu nemovitých věcí č. P/PL/2016/11400/II mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 týkající se nemovitosti p.č. st. 74 v k.ú. Čečovice na Morávku
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE -12- 0006072/VB/1 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035, Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
 • Nákup částí pozemku p.č. 140 v k.ú. Železný, Ujezd pro Obec Čížkov, Čížkov 28 od Agrolanu Budětice s.r.o., Budětice 94, 342 01. Nově vzniklé kupované pozemky p.č. 140/2 o výměře 136 m2 a st. 248 o výměře 13 m2  jsou odděleny na základě geometrického plánu č. 310-102/2019. Cena je 40 Kč/m2.
 • Dohodu o změně hranic obcí uzavřenou mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a Obcí Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, 336 63 Nové Mitrovice

 

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtová opatření

 

D: Ukládá:

 • Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Zapsala 4.7. 2019 Mgr . P. Kovaříková

Zápis ověřili: Sládek D., Skřivánek J.

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 4. 7. 2019 v Liškově

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000