Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 3. 8. 2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 3.8.2018 v Zahrádce.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M.,  Černý M., Ing. Tomášek Z., Heřman M., Černý M., Šelmát J.

Omluveni: Sládek D., Nová M.

Zahájení:
Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemků a pozemku v Přešíně
 6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu
 7. Žádost o směnu pozemků v Čečovicích
 8. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků v Liškově
 9. Žádost o pronájmu stavby bez čp. v Liškově
 10. Žádost o pronájem umělé vodní nádrže v Přešíně.
 11. Žádost o změnu hranice katastrálního území.
 12. Žádost o připojení ke zdroji vody v Liškově
 13. Nákup pozemku v Železném Újezdu
 14. Potvrzení ve funkci ředitelky Mateřské školy v Čížkově
 15. Vstup do dražby lesních pozemků v k.ú.Chynín
 16. Schválení kupní smlouvy s ÚZSVM s úplatným převodem pozemku pro obec Čížkov
 17. Rekapitulace výnosů z obchodů v Čížkově, Čečovicích a Liškově.
 18. Zvýšení poplatků do MR Nepomucko
 19. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ-Distribuce
 20. Schválení dotace na nákup ochranných oděvů pro JSDHO Čížkov
 21. Rozpočtová opatření
 22. Diskuze.
 23. Usnesení.
 24. Závěr.
 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Třeštík, Heřman M., Šelmát J.

Ověřovatelé zápisu: Černý J., Černý M.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty:

Vážení přítomní spoluobčané, vážené zastupitelstvo, moje dnešní zpráva vzhledem k rozsahu dalšího jednání, bude velmi stručná, ale na příštím, patrně posledním (kromě po volebního) zasedání tohoto zastupitelstva dojde k obšírnějšímu zhodnocení tohoto mezidobí.

 • Stavební práce probíhají na opravě vodovodu v Chyníně, hotové je přeložení přívodního řadu od vodojemu do obce a větev k fořtovně a pokračuje se s napojením  obytných staveb  v této části. Po té dojde k výměně starého vodovodní řadu na návsi a prodloužení k obytným budovám na druhé straně silnice směrem na Radošice.
 • Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách slavnosti ke 100 letům od založení ČSR a na slavnosti 700 let Zahrádky. Akce to byly velmi zdařilé a na vysoké společensko kulturní úrovni.
 • O Vaši přízeň se bude ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října 2018 ucházet 22 kandidátů. Je to pozoruhodné číslo a je dobře, že přes méně optimistická očekávání se našlo tolik spoluobčanů, a to i z mladší generace, která má zájem nést zodpovědnost v zastupování občanů obce Čížkov.
 • Jménem SDH Přešín, si Vás dovoluji pozvat na oslavu 115 výročí založení přešínského sboru, která se koná v sobotu 11.8. 2018 od 13 hodin v areálu hasičské zbrojnice v Přešíně. O programu budete informováni na plakátech
 •  Svozce komunálních odpadů firma Marius Pedersen nás upozorňuje, že do některých místních komunikací zasahují větve z přilehlých zahrad a ztěžují dojezd k odpadovým nádobám. Tam kde se jedná o zeleň na obecních pozemcích se obec s odstraněním nebo prořezem vyrovná, ale apeluji na spoluobčany, kde se jedná o zeleň v jejich vlastnictví, aby ji upravili tak, aby svozné vozidlo mohlo bez problémů dojet ke všem nádobám. Týká se to hlavně míst, kde trasa svozu vede po úzkých místních komunikacích. Na jedné straně hrozí poškození vozidla, či úrazu posádky, na straně druhé pak ke škodám olámáním větví ovocných či okrasných stromů a keřů.

 

5. Žádost P. Chotta o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1341/1 v k.ú.

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO, 1 ZDRŽEL

 

6. Žádost I. Krejčíka o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Žel.                      

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

7. Žádost Mgr. Marie Janochové o směnu části obecního pozemku v Čečovicích

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

8. Žádost V. Havlíkové o odkoupení částí obecních pozemků p.č. 847/2 a 851/5 v k.ú. Liškov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

9. Žádost  M. Třeštíka o pronájem budovy bez č.p. (sklad) v Liškově                   

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO, 1 se ZDRŽEL

 

10. Žádost P. Vrbaty o pronájem umělé vodní nádrže na pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Přešín

 • Neschváleno – 9 zastupitelů PROTI

 

11. Žádost Obce Nové Mitrovice o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Žel. Újezd a N. Mitrovice

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

12. Žádost manželů J. a Z. Spourových o připojení nemovitosti na p.č. 1/11 v k.ú. Liškov k obecnímu vrtu

 • Neschváleno – 5 PROTI, 2 PRO, 2 ZDRŽELI

 

13. Nákup části pozemku p.č. st. 43 v k.ú, Žel. Újezd obcí od M. Kočandrleho

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

14. Potvrzení V. Tomáškové ve funkci ředitelky MŠ v Čížkově

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

15. Vstup do dražby lesních pozemků v k.ú. Chynín

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

16. Schválení kupní smlouvy s ÚZSVM s úplatným převodem poz. p.č. 578/18 v k.ú. Zahrádka

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

17. Rekapitulace výnosů z obchodů v Čížkově, Čečovicích a Liškově a schválení úhrady 50% nákladů za energii a nákladů revizí zařízení obchodů v  Čížkově, Čečovicích a Liškově

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

18. Schválení poplatků do Mikroregionu Nepomucko

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

19. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce – NN Chynín

 • Schváleno - 9 zastupitelů PRO

 

20. Schválení přijetí dotace pro JSDHO na ochranné oděv

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

21. Rozpočtové opatření č. 4

 

Diskuse

p. Skala, Končel, Černý – poděkování organizátorům a občanům za pomoc na proběhlých akcích – 100 let vzniku republiky a 700 let založení Zahrádky

 


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A: Volí

Členy návrhové komise:  M. Třeštík, Heřman M., Šelmát J

Ověřovatele zápisu: Černý J., Černý M

 

B: Schvaluje

 • Žádost pana Petra Chotta o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1341/1 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu a při stanovení hranice bude přítomen zastupitel obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku se stanovuje na 40,- Kč. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí do 3. 8. 2019 kupující, jinak tento bod pozbývá platnosti.
 • Žádost pana Ivana Krejčíka o odkoupení části obecního pozemku p.č.731/3 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov. Pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu a při stanovení hranice bude přítomen zastupitel obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku se stanovuje na 40,- Kč. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí do 3. 8. 2019 kupující, jinak tento bod pozbývá platnosti.
 • Žádost paní Marie Janochové o směnu části obecního pozemku, p.č. 1440 za část vlastního pozemku p.č.1304  v k.ú. Čečovice, obec Čížkov. Na základě geometrického plánu č. 135-25-/2018 se z obecního pozemku p.č. 1440 oddělila parcela č. 1440/ 2 o výměře 117 m2  a z pozemku paní Mgr. Marie Janochové , p.č. 1304 oddělila parcela 1304/2 o výměře 78m2 Obě strany si oddělené parcely navzájem směňují. Obě strany se dohodly, že se nebudou navzájem vyrovnávat. Poplatek za zhotovení geometrického plánu jde za Mgr. Marií Janochovou, poplatek za zhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jde za obcí Čížkov.
 • Žádost paní Věry Havlíkové o odkoupení částí obecních pozemků p.č. 847/2 a 851/5 v k.ú. Liškov obec Čížkov. Části pozemků budou odděleny na základě geometrického plánu a při stanovení hranic bude přítomen zastupitel obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku se stanovuje na 40,- Kč. Náklady za uzavření kupní smlouvy, zhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zajistí do 3. 8. 2019 kupující, jinak tento bod pozbývá platnosti.
 • Žádost pana Martina Třeštíka o pronájem budovy – skladu bez čp. na st.p.č. 64 v k.ú.Liškov, obec Čížkov. Měsíční nájemné činní 200,- Kč. Obec Čížkov následně sepíše nájemní smlouvu.
 • Žádost Obce Nové Mitrovice, IČ: 00257052 o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov a k.ú. Nové Mitrovice, obec Nové Mitrovice. Pozemkové parcely, č.753/2 o výměře 50m2 – orná půda, st. 75 o výměře 475m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu bydlení čp. 67 a č. 751/1 o výměře 635m2 – zahrada, výměra pozemkových parcel dohromady 1160m2, budou začleněny do katastrálního území Nové Mitrovice, obec Nové Mitrovice. Z pozemkové parcely č. 452/1 ostatní plocha ostatní komunikace, bude oddělena geometrickým plánem stejná výměra, tedy 1160m2 a přiřazena do katastrálního území Chynín obec Čížkov. Spolu s tímto řízením v Katastru nemovitostí dojde k uzavření kupní smlouvy za 1,-Kč mezi Obcí Nové Mitrovice  jako prodávající a obcí Čížkov jako kupující a to na oddělenou část pozemku, která byla převedena do k.ú. Chynín, obec Čížkov. Náklady spojené s geometrickým plánem, smlouvou a poplatkem do KN jdou za obcí Nové Mitrovice.
 • Nákup části pozemku, p.č. st.43 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov z vlastnictví  pana Marka Kočandrleho. Pozemek bude oddělen geometrickým plánem. Cena odděleného pozemku za 1m2 je stanovena na 40,- Kč. Poplatek za smlouvu a vklad do KN jdou za kupujícím.
 • Ve funkci ředitelky Mateřské školy Čížkov, na dobu šesti let bez výběrového řízení, paní Věru Tomáškovou.
 • Vstup Obce Čížkov do veřejného výběrového řízení na prodej nemovitého majetku státu, s níž mají právo hospodařit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., lesní pozemky v k.ú. Chynín, obec Čížkov.
 • Úplatnou  kupní smlouvu  na pozemek p.č. 578/18 – vodní plocha v k.ú. Zahrádka u Čížkova, obec Čížkov od České republiky – ÚZSVM – územní pracoviště Plzeň, za 110 000,- Kč ( jednostodesettisíckorunčeských)
 • Úhradu 50 % z částky za elektrickou energii a bude hradit náklady revizí zařízení obchodů v Čížkově, Čečovicích a Liškově.
 • Se zřízením věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011908/03, na pozemcích parcelní čísla: 349/1, 350/6, 432/1, a 495  v k.ú. Chynín, obec Čížkov za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč (jedentisíckorunčeských)
 • Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11.6.2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „ 2018 Příspěvek na věcné vybavení“. Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje přijetí finanční dotace z Rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Čížkov ve výši 22 272,- Kč (dvacetdvatisícdvěstěsedmdesátdvakorunčeských).

 

C: Neschvaluje

 • Žádost pana Petra Vrbaty o pronájem umělé vodní nádrže na pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Přešín, obec Čížkov.
 • Žádost manželů Jana a Zuzany Spourových o připojení nemovitosti na parcele 1/11 v k.ú. Liškov, obec Čížkov k vodnímu zdroji, vrtaná studna na p.č. 1/55. Ve vlastnictví obce Čížkov. Vzhledem k tomu, že při hlasování o tomto návrhu nebyl získán potřebný počet hlasů pro ani proti v počtu 6 (nadpoloviční většina ze všech 11 členů zastupitelstva), je nutné o tomto návrhu znovu jednat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Čížkov. Žádost manželů Spourových zůstává nadále v platnosti)
 • 100 % zvýšení poplatků do Mikroregionu Nepomucko, tj. z 30,- Kč na 60,- Kč za trvale bydlícího občana v obci Čížkov.

 

D: Bere na vědomí:

 • Rozpočtová opatření číslo 4/2018

 

E: Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze.

 

Zapsal: 3. 8. 2018  L. Jára

Zápis ověřili – Černý J., Černý M.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 3. 8. 2018 v Zahrádce.

Vyvěšeno na úřední desku: 03.08.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000