Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 29.12.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.12.2017 v Čížkově.


Zápis:

Přítomní členové zastupitelstva:  Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Ing. Tomášek Z., Heřman M., Šelmát J.

Omluveni: Sládek D., Nová M., Černý M.

 

Zahájení:
Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty..
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ-Distribuce v Přešíně.
 7. Přihláška Obce Čížkov do Sdružení místních samospráv ČR.
 8. Schválení odměn zastupitelů Obce Čížkov od 1.1.2018
 9. Rozpočtové opatření 7/2017
 10. Rozpočet Obce Čížkov na rok 2018
 11. Střednědobý rozpočtový výhled Obce Čížkov na roky 2018 až 2020.
 12. Uvolnění prostředků na nákup požárního vozidla pro jednotku SDHO Čížkov
 13. Diskuze.
 14. Usnesení.
 15. Závěr.

Program byl rozšířen o schválení Rozpočtu MŠ Čížkov 2018 a Střednědobého výhledu MŠ Čížkov na rok 2019 - 2021.

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

 

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Ing. Tomášek Z., Chott P, Šelmát J.

Ověřovatelé zápisu: Heřman M., Třeštík M.

 • Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty:

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 731/3 o výměře cca 389 m2

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

6. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. v Přešíně

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

7. Přihláška Obce Čížkov do Sdružení místních samospráv ČR

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

8. Schválení odměn zastupitelům obce od 1.1. 2018

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

9. Rozpočtové opatření č 7/2017

 • Schváleno –8 zastupitelů PRO

10. Rozpočet obce na r. 2018

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

11. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2018 – 2020

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

12. Uvolnění prostředků na nákup požárního vozidla pro SDHO Čížkov

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

13. Schválení rozpočtu MŠ Čížkov 2018 a Střednědobého výhledu MŠ Čížkov na rok 2019 - 2021

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO

 

Diskuze:

 • p. Heřman – info o SDHO Čížkov
 • p. Jílek – dotaz na hasičské auto
 • vize objektu v Čížkově
 • oprava cest v Čížkově, údržba silnic zestrany SÚSPK, malé investice v r. 2017 v Čížkově
 • p. Žáček – přehled investic do jednotlivých obcí

 


Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 29.12.2017 v Čížkově

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

 • členy návrhové komise: Ing. Tomášek Z., Chott P, Šelmát J.
 • ověřovatele zápisu: Heřman M., Třeštík M.

B: Schvaluje

Prodej části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd o výměře cca 389 m2 pro manžele Janu a Jiřího Novákovi za cenu 40 Kč/m2. Pozemky budou odděleny na základě geo. plánu za přítomnosti zastupitele Obce Čížkov. Náklady za geo. plán., smlouvu a vklad do KN jdou za kupujícími.

Návrh do KN bude podán do 29.12. 2018, jinak usnesení pozbude platnosti.

Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 1E-12-0004293 01 s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8748, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Přistoupení Obce Čížkov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva.

Odměny neuvolněných zastupitelů Obce Čížkov od 1.1. 2018

 • Místostarosta – ma. 24 814 Kč, stanovená odm. 12 407 Kč
 • Předseda výboru, komise – ma. 2757 Kč, stan. odm. 2012 Kč
 • Člen výboru, komise – max. 2298 Kč, stan. odm. 1677 Kč
 • Zastupitel bez předsednictví či členství ve výboru, komisi – max. 1379 Kč, stan. odm. 1379 Kč

Rozpočet obce na r. 2018

Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2018 – 2020

Uvolnění prostředků na nákup požárního vozidla ve výši ma. 1,5 mil Kč a nákup služebního automobilu Citroen Berlingo

Rozpočet MŠ Čížkov 2018 a Střednědoý výhled MŠ Čížkov na rok 2019 - 2021

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtové opatření č. 7/17

 

D: Ukládá

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

 • Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal 29.12. 2017   L. Jára

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 29.12.2017 v Čížkově

Vyvěšeno na úřední desku: 29.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000