Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 27.11.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 27.11.2015 v Přešíně.


Zápis:

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Sládek D., Nová M, Heřman. M., Černý M.,

Omluveni: Šelmát J.

Zahájení: Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov - vyvěšeno

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd

6. Žádost č. 1 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 847/2 v Liškově

7. Žádost č. 2 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 847/2 v Liškově

8. Žádost o povolení připojení k obecnímu vodojemu v Chyníně k č.p. 21

9. Žádost o povolení připojení k obecnímu vodojemu v Železném Újezdu k č.p. 45

10. Žádost o povolení připojení k obecnímu vodojemu v Železném Újezdu k č.p. 75

11. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZdistribuce v Čečovicích a Přešíně

12. Rozpočtová opatření

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programu zasedání o body

a/ Žádost o finanční příspěvek – dotaci pro mikroregion Nepomucko v rámci realizace projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“

b/ Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Mikroregion Nepomucko ve výši 44 438 Kč v rámci realizace projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“

c/ Schválení přílohy č. 2 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur

 • Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Třeštík M., Heřman M., Černý M.

Ověřovatelé zápisu – Nová M., Chott P

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 8 provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty

- oprava cesty v Železném Újezdu a záležitosti spojené s kasárnami v Chyníně - likvidace objektu – posun díky návštěvě hejtmana p V. Šlajse

- legalizace lesní cesty Čížkov – Chynín, nutnost jejího zaměření pro budoucí možnost čerpání dotací na její opravu

- oprava mostku v Liškově

- info o proběhlých akcí – úprava nádvoří mateřské školy, okolí pošty v Čížkově, oprava hasičské zbrojnice a budovy občanské vybavenosti v Přešíně

- vytvoření skupiny kontrolující prováděné akce v obci ve složení Heřman M., Sládek D., Chott P., Třeštík M., Černý M.

- dopis obce na Český telekomunikační úřad v Plzni ohledně špatného signálu všech mobilních operátorů

- konec svozu bioodpadů

- Info o akci „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“

- osazení zrcadel na křižovatku k Nechanicím v Přešíně a v Čečovicích do konce roku

- možnost testu osazením nového osvětlení tzv. LED lampy v Měrčíně – jedná se o 4 ks. Zjišťována bude svítivost, spotřeba a poruchovost

 

5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/3 v Železném Újezdu

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

6. Žádost č. 1 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 847/2 v Liškově

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

7. Žádost č. 2 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 847/2 v Liškově

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

8. Žádost o povolení k připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně k č.p. 21

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

9. Žádost o povolení k připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu k č.p. 45

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

10. Žádost o povolení k připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu k č.p. 75

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

11. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ – Distribuce v Čečovicích a Přešíně

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

12. Žádost o finanční příspěvek – dotaci pro Mikroregion Nepomucko v rámci realizace projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

13. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Mikroregion Nepomucko

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

14. Schválení Přílohy č. 2 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

15. Diskuse:

- p. Černý – pořízení vývěsních skříněk, nákup detektoru kovu vzhledem ke špatné identifikaci vodovodních řadů

- p. Bulín – dotaz na možnou opravu cesty v Přešíně – vyřešení stavu soukromého pozemku na obecní cestě

- p. Bulín – dotaz na ceny ohledně oprav na sakrálních památkách

- p. Jílek – dotaz na cenu vodného u obecních vodovodů – navýšení ceny na náklady

- p. Jílek – dotaz na ceny chodníků okolo pošty a školky v Čížkově

- p. Kolář + p. Hantáková – dotaz na možnou realizaci vodovodu v Přešíně

 


Usnesení:

Zastupitelstvo:

A: Volí: členy návrhové komise - Třeštík M., Heřman M., Černý M.

ověřovatelé zápisu – Nová M., Chott P.

zapisovatel – Jára L.

B: Schvaluje:

1. Žádost manželů M. Batelkové, nar. 20.7. 1970 aj. Batelky nar. 10.2. 1959, oba bytem U zvonařky 447/14, Praha 2, 120 00 o odkoupení části obecního pozemku cca 45 m2 , p.č. 732/1 v k.ú. Zelezný Újezd za 40 Kč/m2. Předmětný pozemek bude oddělen na základě geo. plánu. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně návrhu na vklad do KN do 27.11. 2016. Pozemek bude oddělen za souhlasu a přítomnosti zástupců obce a žadatele přímo na předmětném pozemku.

2. Žádost p. V. Maříka, nar. 28.5. 1949 bytem U Bachmače 1632/6, 326 00 Plzeň o odprodej parcely č. 847/3 o výměře 132 m2, která vznikla oddělením z obecního pozemku č. 847/2 na základě geo. plánu č. 124-100/2015 v k.ú. Liškov za cenu 40 Kč/m2. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím včetně návrhu na vklad do KN do 27.11. 2016. Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.

3. Žádost p. M. Třeštíka, nar. 17.9. 1982, bytem Liškov 4, 335 01 o odprodej parcely č. 847/3 o výměře 36 m2 a p.č. 847/5 o výměře 5 m2, které vznikly oddělením z obecního pozemku č. 847/2 na základě geo. plánu č. 124-100/2015 v k.ú. Liškov za cenu 40 Kč/m2. Kupující zajistí

uzavření kupní smlouvy s prodávajícím včetně návrhu na vklad do KN do 27.11. 2016. Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.

4. Žádost o povolení vodovodní přípojky k č.p. 75 na st. p. 84 v Železném Újezdu pro M. Schvarze a A. Huliciusovou. Napojení na vodovodní řad, vodoměr a kohouty materiálově zajistí obec, náklady na zemní práce a šachtici jdou za žadatelem. Připojení provede odborná firma a o započetí prací bude informován Obecní úřad a pověřený pracovník pro vodovod v Železném Újezdu p. Hons.

5. Žádost o povolení vodovodní přípojky k č. p. 47 na st. p. 42/2 v k.ú. Žel. Újezdu pro Z. Svobodu a Z. Švecovou. Napojení na vodovodní řad, vodoměr a kohouty materiálově zajistí obec, náklady na zemní práce a šachtici jdou za žadatelem. Připojení provede odborná firma a o započetí prací bude informován Obecní úřad a pověřený pracovník pro vodovod v Železném Újezdu p. Hons.

6. Žádost o povolení vodovodní přípojky k č.p. 21 na st. p. 17 v Chyníně pro L. Dvořákovou. Napojení na vodovodní řad, vodoměr a kohouty materiálově zajistí obec, náklady na zemní práce a šachtici jdou za žadatelem. Připojení provede odborná firma a o započetí prací bude informován Obecní úřad a pověřený pracovník pro vodovod Chyníně p. Pikal.

7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s Čez distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 405 02, IČ 24729035, „O zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE – 12-0002222/2/VB k akci Přešín – NN.“

8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s Čez distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 405 02, IČ 24729035, „O zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV – 12-0010303/VB/001 Čečovice, Pj., č.p. 54 v MN“

9. Žádost o finanční příspěvek – dotaci pro Mikroregion Nepomucko, Nám, Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČO 68783922 ve výši 44 438 Kč v rámci realizace projektu projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“. Jedná se o opravu pomníku padlých v I. svět. válce v Žel. Újezdu a o opravu křížku na návsi v Žel. Újezdu.

10. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Mikroregion Nepomucko, Nám, Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČO 68783922 ve výši 44 438 Kč v rámci realizace projektu projektu „Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“.

11. Přílohu č. 2 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur

Inventarizační komise – M. Černý – předseda, L. Jára, J. Černý, J. Linhartová – členové

Likvidační komise – M. Heřman, P. Chott, J. Šelmát

C: Bere na vědomí:

 • zprávu starosty
 • rozpočtová opatření č. 4, 5, 6

D: Ukládá zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal: 27.11 2015 Jára L.

Zápis ověřili: Chott P. Nová M.

Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně

Vyvěšeno na úřední desku: 27.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000