Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 27.9.2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 27. 9. 2019 v Chyníně.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 27.9. 2019 v Chyníně - č.8

přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Batovec, Ing. Jára, Bc. Karas,  Mgr. Kovaříková, MgA. Skala , Sládek, Ing. Tomášek, Třeštík

omluveni:

Černý, Heřman, Skřivánek

 

1. Zahájení

provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola unesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Prodej obecního pozemku p.č. 589/45 v k.ú. Zahrádka u Čížkova

6. Prodej části obecního pozemku p.č. 731/43 v k.ú. Železný Újezd

7. Prodej částí obecních pozemků 1142/4, 1148/9 a 727 v k.ú. Čečovice

8. Žádost o připojení k vodovodnímu řadu v Železném Újezdu

9. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.

10. Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Mikroregionem Nepomucko

11. Žádost o pronájem části obecního pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Čížkov u Blovic

12. Schválení Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb

13. Schválení přijmutí dotace do rozpočtu obce v rámci dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“

14. Schválení Smlouvy o dílo na pořízení a instalaci rychlostních ukazatelů v rámci titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“

15. Schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku pro potřeby schválení smlouvy v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019“

16. Rozpočtová opatření

17. Diskuze

18. Usnesení

19. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření a úpravu programu o tyto body:

1. Žádost o příspěvek na provoz prodejen v Čížkově a Čečovicích z rozpočtu obce. Žadatelem je p. Václav Blovský

2. Schválení Smlouvy o dílo číslo SR/063/19 na dodávku a montáž informativních ukazatelů rychlosti v Čížkově a Přešíně

3. Schválení Smlouvy o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 8026S59675-00256536-173859

4. Žádost o navýšení rozpočtu – MŠ Čížkov

5. Smlouva o dílo mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a Vrtané studny Bečvář s.r.o., Řepice 121, Strakonice 386 01 týkající se prohloubení vrtu zásobující vodu Mateřskou školu Čížkov                         

 

Upravený program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Třeštík, P. Kovaříková, L. Batovec

Ověřovatelé zápisu:  D. Sládek, Z. Tomášek

 

 • Schváleno – 8  PRO

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Zpráva starosty

Odpady – v poslední době jste zaznamenali jistý nepořádek na svozových místech okolo kontejnerů. Firma nenahlásila změnu v odvozu, odvoz separu se o týden prodloužil, nově se odváží komunální a separovaný odpad v jednom, a to v lichém týdnu v pátek. Svoz je tak nastaven pro všechny naše obce stejně, dříve byl jiný týden vyvážen komunální odpad v Liškově. Množství odpadu nadále narůstá, oslovili jsme tedy firmu Ekokom s žádostí o bezplatné dodání sedmi kontejnerů na plast a papír, jeden na sklo. Budou dodány v pondělí 30.9., následně rozvezeny či vyměněny za objemnější dle potřeb jednotlivých obcí. Nepořádek okolo kontejnerů, zvláště v Čečovicích, Čížkově, Žel. Újezdě a někdy Zahrádce je alarmující. Svozová místa budeme jednou týdně objíždět a jejich okolí uklízet. Není to výchovné, ale současný stav nelze přehlížet. Některým našim spoluobčanům tento stav zkrátka nevadí, ale obrázek, zvláště u návštěvníků obcí, není lichotivý. V příštím roce dojde i ke změně systému platby za komunální odpad s odvozovou firmou Marius Pedersen, a to vážení vezeného materiálu. Podle propočtu by na tom obec neměla tratit, je jisté, že současný systém, kdy za známku obec platí firmě cca 1750 Kč a občané mají požadavky na další známku či v objektu bydlí méně osob, vlastní nádobu a poplatek zdaleka nedosahuje výše ceny za známku, je dlouhodobě ekonomicky neudržitelný. I v současné době obec na likvidaci odpadů doplácí ze svého rozpočtu. Je objednáno i 100 sad tašek na separovaný odpad. Závěrem, důsledně třídit a třídit, udržujete poplatek na současné výši a šetříte životní prostředí.

 

Voda – na stole vodoprávního úřadu v Nepomuku leží projekt Vodovod Přešín, v pondělí bude zahájeno Ú+S řízení, ještě letos chceme vybrat ve výběrovém řízení zhotovitele díla, neboť při hodnocení projektu při žádosti o dotaci je zohledněna i jeho finální připravenost. Žádost bude podána v nejbližším vyhlášeném dotačním termínu, předpoklad je počátek r. 2020.

 

Řešíme i legalizaci vodárny v Železném Újezdu, musíme mít doklad o existenci stavby, jinak udělat pasport. Další povinný odběr vody z nového vrtu je ve sledované hodnotě dusičnanů stále nadlimitní, stálý odběr by stav měl zlepšit, poslední variantou přichází přetěsnění vrtu. Žádost o dotaci na nové zdroje – Čečovice a Čížkov by měla být kladně vyřízena. Letos bude i ukončena rekonstrukce zdejšího vodovodu, doufáme, že některé ukazatele kvality vody v případě výměny litiny za plastového vedení tímto vylepšíme.

 

V Čečovicích byl dle čísel odběrů vody zaznamenán únik vody cca 2200 m3 za půl roku. Byli jsme nuceni „rozbočit“ vodovodní řad na tři uzavíratelné větve, abychom snáze zjistili přesnější místo úniku. Závada v podobě úniku cca 5 m3 /den byla odstraněna na vodovodní přípojce, další únik je jistě i na hlavním řadu v hodnotě cca 3 m3/den, to je již těžko zjistitelné. Místa takových to vesměs drobných úniků na hlavním řadu bez známek „vylití vody“ lze zjistit těžko, přesto díky tomu to jsme zrevidovali odposlechem stav veškerých přípojek v obci. Pochvalu zaslouží zvláště místní obětavci, neboť akce musela proběhnout v nočních hodinách v době nulového odběru vody.

 

Bohužel řešíme i nedostatek vody ve vrtu zásobující mateřskou školu. Ten není legalizován, byl dělán „na černo“ a vrtání bez povolení si nesmíme dovolit. Je nutno tedy hydrologický posudek, následně pasport stavby, stanovisko Povodí Vltavy, Krajské hygienické stanice…… dále rozhodnutí o možnosti provést vrtání do cca 60m bude dle vyjádření pracovnice vodoprávního oddělení formalitou.

 

Doprava – tím, že jsme v Chyníně, jistě zazní dotaz na zpoplatnění silnici Plzeň-Budějovice a s tím jistě vyvstanou problémy se zvýšenou kamionovou dopravou přes vaši obec. Na 9.10. je vyvolaná schůzka

s PČR, SUSPK a se zástupcem obcí Čížkov, Smolivec, Mitrovice. Čekáme, že vzejde stanovisko a podle něj budeme pokračovat v řešení. Iniciátorem je starostka Mladého Smolivce p. Kubová. Náklady na tuto akci (projekt atd.) bychom řešili rovným dílem mezi jmenovanými obcemi.

 

Řešíme také stav lípy u kostela v Čížkově (množství suchých větví v koruně), posudek nechala vypracovat Římskokatolická farnost Spálené Poříčí. V její blízkosti je pohyb osob, zvláště dětí. Jedná se ovšem o památný strom a zásahy tak nelze provádět samovolně.

 

Práce od minulého zasedání – výměna výloh Čížkov, bílení sálu Čečovice, posezení v Železném Újezdu, začala přestavba stodoly v Čížkově pro garáž hasičského auta, výměna čerpadla pro OÚ, hospodu a bytovku v Čížkově, průběžně udržujeme veřejná prostranství, opravy proběhly v MŠ v Čížkově, technická kontrola přívěsu za traktor a auta na dopravu dětí – byla schválena 50% dotace na nové hasičské auto, to bude zmíněný svoz řešit a jiné drobné opravy či údržby. V pondělí začne rekonstrukce komunikace v Čečovicích.

 

Situace v obecních lesích začíná být kritická, evidujeme 800 m3 vytěžené kůrovcové hmoty, roční povolená těžba činí 1600 m3, obec má z uplynulých let platnosti lesního plánu značné rezervy, takže toto číslo by nebylo nijak alarmující, kdyby byl výhled na zlepšení situace…Ještě zhruba 400 m3 napadeného dřeva zbývá dotěžit. Situace v jižních, jihozápadních Čechách je kritická, některé lesní majetky přišly doslova o veškeré smrkové porosty od 40 let věku výše. Jestli se počasí v příštím roce, hlavně objem srážek, neumoudří, okolní krajina dozná značných proměn. Kůrovec má v nedalekých Brdech díky druhovému složení (převaha smrku) doslova prostřený stůl. Obrana nezabírá, někteří majitelé lesů, zvláště ti menší ani mnohdy nic nepodnikají nebo tak konají se značným zpožděním. Váznou odvozy, trh je naplněn a bude nejspíš ještě hůř. Ceny za dřevo ani nekomentuji, pilařská kulatina se prodává v rozmezí 800-1200 Kč/m3, některé sortimenty ani nejsou prodejné, část dřeva se dokonce drtí na štěpku. K dnešnímu dni evidujeme 150 m3 dřeva na odvozním místě, což je skoro ideální stav, který ale dlouho nevydrží. Klest se vyváží, ale už se za vývoz a štěpkování platí, rostou ceny sazenic, práce…. Letošní rok bude ziskový, také díky dotacím (podpora obnovy, stavba oplocenek a další), ale budoucnost jistě není růžová.

 

Připomínám sběr nebezpečných odpadů, který začal dnes, povinné čipování psů.

 

A na závěr. Proběhla akce technoparty, okolo bylo dost řečeno a napsáno, obec nemá páky akci nepovolit či zastavit. Újma na majetku obecním či soukromém neevidujeme, účastníci se chovali bezproblémově. Nevyřeší to ani vyhláška o veřejném pořádku. Již proběhly informace, že se akce příští rok zopakuje, nejspíš jinde, ale uvidíme.

 

5. Žádost Bc. Kateřiny Palové o odkoupení obecního pozemku p.č. 589/45 v k.ú. Zahrádka o výměře 742 m2.

 

 • PRO: 8    SCHVÁLENO

 

6. Žádost Tamary Kour od odkoupení obecního pozemku p.č. 589/45 v k.ú. Zahrádka o výměře 742 m2.  

 

 • PRO: 0        PROTI: 7        ZDRŽEL SE: 1             NESCHVÁLENO

 

7. Žádost Jiřího Sýkory a Milady Malkusové o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/43 v k.ú. Železný Újezd o výměře 5 m2.

 

 • PRO: 8   SCHVÁLENO

        

8. Žádost Lukáše a Terezy Pumprových o připojení domu č.p. 53 v Železném Újezdě (p.č.st. 66) k obecnímu vodovodu.

 

 • PRO: 8   SCHVÁLENO

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV-12- 0010303/VB/001 mezi Obcí Čížkov a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín Podmokly 405 02.

 

 • PRO: 7        PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1             SCHVÁLENO

 

10. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 41 836 Kč z rozpočtu obce mezi Obcí Čížkov, Ćížkov 28, 335 64 a Mikroregionem Nepomucko, nám. Augustina Němejce 63, Nepomuk 335 01, IČO 68783922 týkající se pořízení odpočinkového mobiliáře- altánů v obcích Liškov, p.č.1/3, 1/55  a Chynín p.č. 412/1, 34.

 

 •          PRO: 8             SCHVÁLENO

 

11. Žádost Eduarda Čihounka o možnost umístění plechové garáže na pozemku p.č. 86/1, o rozměrech 6x4m, v k.ú. Čížkov.

 

 •    PRO: 8             SCHVÁLENO

 

12. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb mezi Obcí Čížkov a Praktik Blovice s.r.o, IČO 08277401, Palackého 259, Blovice 336 01.

 

 •    PRO: 8             SCHVÁLENO

 

13. Přijetí dotace v rámci dotačního titulu Plzňského kraje „ Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“  v celkové výši 72 872 Kč  

 

 •      PRO: 8             SCHVÁLENO

 

14. Smlouva o dílo č. SR/063/19 mezi Obcí Čížkov a poskytovatelem SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, Vodňany 389 01. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž informativních ukazatelů rychlosti v obcích Čížkov a Přešín.

 

 •          PRO: 8             SCHVÁLENO

 

15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čížkov za účelem zajištění prodeje minimálně základních potravin v obci Čížkov v prodejně č.p. 80 a v prodejně v Čečovicích č.p.3.

 

 •          PRO: 8             SCHVÁLENO

 

16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/19 mezi Obcí Čížkov a Václavem Blovským, IČ 45417644, Dožice 108, Nepomuk 335 01.

 

 •          PRO: 8             SCHVÁLENO

 

17. Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 8026S59675-00256536-173859 mezi Obcí Čížkov a Plzeňským  Prazdrojem a.s., U Prazdroje 64/7, Plzeň 301 00, zastoupeným Ing. Petrou Koštovou.

 

 •          PRO: 7           PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1             SCHVÁLENO

 

18. Dohoda  o způsobu splnění peněžitých závazků mezi Obcí Čížkov, Plzeňským Prazdrojem a.s. a společností Prelude- reklama s.r.o., Patočkova 1471/77, Praha 169 00, zastoupenou MgA. Pavlem Jírovcem

 

 •          PRO: 7           PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1             SCHVÁLENO

 

 19. Žádost MŠ Čížkov, p.o., zastoupená ředitelkou Bc. Věrou Tomáškovou, o navýšení počtu dětí na třídu ve školním roce 2019/2020.

 

 •          PRO: 8           SCHVÁLENO

 

20. Smlouva o dílo mezi Obcí Čížkov a zhotovitelem Vrtané studny Bečvář s.r.o, Řepice 121, Strakonice 386 01. Předmětem smlouvy je provedení prohloubení stávajícího vrtu dodávajícího vodu pro Mateřskou školu Čížkov za cenu 1600 Kč/bm + DPH.

 

 •          PRO: 8           SCHVÁLENO

 

21. Rozpočtové opatření

 

22. Diskuze

 • pí. Urbanová - jak se bude řešit kanalizace v našich obcích (dotace na domácí čističky?), průjezd obcí- jak omezit vysokou rychlost projíždějících
 • ing. Jára- dotace na pořízení podzemních nádrží na vodu
 • p. Černý- poděkování zastupitelům a starostovi, „společenské zázemí“ pro Chynín
 • p. Štork- domácí čističky odpadních vod, lze umístit ceduli „měření rychlosti radarem“
 • pí. Koenigsmarková - ztěžuje si na zhoršení signálu mobilních operátorů
 • pí. Koláčková - chtěla by informační maily do mailu nebo sms, kontejner na tříděný odpad s vyklápěcím víkem (už je umístěn)

 

23. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

A: Volí

 • členy návrhové komise – Třeštík M., Kovaříková P., Batovec L.
 • ověřovatele zápisu – Sládek D., Tomášek Z.

 

B: Schvaluje:

1. Žádost Bc. Kateřiny Palové o odkoupení obecního pozemku p.č. 589/45 o výměře 742 m2. . Cena oddělených pozemků je 100 Kč/m2 + DPH. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 27.9. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

2. Žádost Sýkory Jiřího a Malkusové Milady o odkoupení části obecního pozemku p.č. 731/43 v k.ú. Železný Újezd o výměře 5 m2. Cena oddělených pozemků je 40Kč/m2. Náklady za kupní smlouvu, zhotovení geo. plánu a poplatek za vklad do KN zajistí do 27.9. 2020 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

3. Žádost Lukáše a Terezy Pumprových o vybudování vodovodní přípojky k obecnímu vodovodu k nemovitosti č.p. 53 v Železný Újezdu, s tím, že žadatel provede zapojení prostřednictvím odborné firmy. Termín zahájení prací oznámí na obecním úřadu a p. Honsovi v Železném Újezdu. Obec dodá uzávěr přípojky, vodoměr a uzávěry před a za vodoměr. Zemní práce od přípojky od hlavního řadu, šachtice k uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem.

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV -12- 0010303/VB/001 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28 a ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035, Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02

5. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Mikroregionem Nepomucko, nám. Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČO 68783922 týkající se pořízení odpočinkového mobiliáře – altánů v obcích Liškov a Chynín

6. Žádost Eduarda Čihounka o možnost umístit plechovou garáž o rozměrech 6x4 m2 na pozemku p.č. 86/1 v k.ú. Čížkov u Blovic

7. Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Praktik Blovice s.r.o., Palackého 259, 336 01 Blovice. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajišťovat pro zaměstnavatele pracovnělékařské služby. Přílohou smlouvy je ceník pracovnělékařských služeb.

8. Přijetí dotace v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ v celkové výši 72 872 Kč.

9. Smlouvu o dílo č. SR/063/19 mezi SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389 01 Vodňany a Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic týkající se dodávky a montáže ukazatelů rychlosti.

10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čížkov na provoz a zajištění prodeje základních potravin v prodejnách v Čížkově č.p. 80 a v prodejně v Čečovicích č.p. 3

11. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č.1/19 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Václavem Blovským, Dožice 108, 335 01 Nepomuk, IČ 45417644 . Dotace činí částku ve výši 58 000,- Kč (slovy: padesátosm tisíc korun českých), a to na provozovnu – prodejnu v obci Čížkov 29 000 Kč a na provozovnu – prodejnu v obci Čečovice 29 000 Kč.

12. Smlouvu o pronájmu plochy pro reklamní účely č. 8026S59675-00256536-173859 mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Plzeňským Prazdrojem, a.s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 3101 00 Plzeň a Dohodu o způsobu splnění peněžitých závazků mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic, Plzeňským Prazdrojem, a.s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 3101 00 Plzeň a Prelude-reklama s.r.o. Praha – Břevnov, Patočkova 1471/77, 169 00 Praha 6.

13. Žádost Mateřské školy Čížkov, Čížkov 5, o povolení výjimky z počtu dětí ve školním roce 2019/2020 - navýšení počtu dětí z 24 na27 na třídu

14. Schválení Smlouvy o dílo mezi Obcí Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic a Vrtané studny Bečvář s.r.o., Řepice 121, Strakonice 386 01 týkající se prohloubení stávajícího vrtu dodávajícího vodu pro Mateřskou školu v Čížkově. Cena 1600 Kč/bm + DPH

 

C: Neschvaluje:

Žádost Tamary Kour od odkoupení obecního pozemku p.č. 589/45 v k.ú. Zahrádka o výměře 742 m2

 

D: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtová opatření

 

E: Ukládá:

Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Zapsala 27. 9. 2019
Mgr. P. Kovaříková

Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně
Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 8. 2019 v Chyníně

Vyvěšeno na úřední desku: 27.09.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000