Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 25.9.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 25.9.2015 v Chyníně.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Šelmát J..

Omluveni: Heřman M, Sládek D., Nová M., Černý M.

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov - vyvěšeno

Program jednání:

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

03. Kontrola usnesení z minulého zasedání

04. Zpráva starosty

05. Záměr odkoupení částí pozemků pro obec Čížkov kolem požární nádrže v Zahrádce

06. Žádost o bezplatný převod pozemků pod požární nádrží v Zahrádce

07. Schválení bezplatného převodu pozemku pod částí vodojemu v Čečovicích

08. Žádosti o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně

09. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Chyníně

10. Revokace bodu č. 5 z veřejného zasedání ze dne 29.4. 2015 v Čečovicích

11. Žádost o poskytnutí daru nebo příspěvku pro Diakonii – Západní Čechy- Merklín

12. Schválení smluv o věcných břemenech s ČEZ Distribuce

13. Žádost MS Čížkov – Zahrádka o umístění adresy spolku na č. p. 28, Čížkov

14. Schválení bezúplatného převodu pozemku komunikace v Čížkově od ČR

15. Scválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku komunikace v Čížkově od ČR

16. Schválení žádosti o KÚP v k.ú. Železný Újezd

17. Diskuse

18. Usnesení

19. Závěr

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Chott, MgA Skala, Šelmát

Ověřovatelé zápisu: Třeštík, Černý J

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 7 provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty

- info o návštěvě hejtmana Plzeňského kraje p. V. Šlajse

- sběr nebezpečných odpadů

- provoz pošty v Čížkově

- dopravní situace v Železném Újezdu

- doprava dětí do MŠ Čížkov

- oprava návsi v Měrčíně, komunikace v Čečovicích a křížku a pomníku v Železném Újezdu

- zřízení stavební komise pro obec Čížkov

- info o proběhlých kulturních akcích

 

5. Záměr obce na odkoupení částí pozemků pro obec Čížkov kolem požární nádrže v Zahrádce za účelem volného přístupu k nádrži za cenu  4,60 Kč/m2

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

6. Žádost o bezplatný převod pozemku č. 43/5 pod požární nádrží v Zahrádce

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

7.Schválení bezplatného převodu pozemku od ČR pod částí vodojemu v Čečovicích

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

8. Žádost p. J. Kašpara o připojení k obecnímu vodovoduv Chyníně

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

9. Žádost p. H. Urbanové o připojení k obecnímu vodovodu v Čhyníně

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

10. Žádost. E. a M. Zykmundových o odkoupeníčásti obecního pozemku v Chyníně

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

11. Revokace bodu č. 5 z veřejného zasedání ze dne 29.4. 2015 v Čečovicích

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

12. Žádost o poskytnutí daru nebo příspěvku na r. 2015 pro Diakonii Západní Čechy - Merklín

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

13. Smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

14. Povolení umístění sídla spolku Myslivecké sdružení Čížkov na adrese Čížkov 28, 335 64 Čížkov

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

15. Schválení bezúplatného převodu pozemku komunikace v Čížkově p.č. 1516/6 od ČR

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

16. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku komunikace p.č. 1516/6 v Čížkově od ČR

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

17. Schválení žádosti o KÚP v k.ú. Železný Újezd

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

18. Diskuse

- p. Hons . info o stavu vody v Železném Újezdu a info o nepovoleném připojení k vodovodu

- p. Černý + p. Čápová – kladné hodnocení akcí v obci

- p. Jára – info o pohybu osob v bývalých kasárnách a s tím spojené krádeže dřeva

- nespokojenost občanů se signálem pro mobilní telefony

 


Usnesení

Zastupitelstvo:

A: Volí

 • členy návrhové komise - Chott, MgA. Skala, Šelmát
 • ověřovatelé zápisu –  Třeštík, Černý J
 • zapisovatel - Jára

B: Schvaluje

 1. Záměr obce na odkoupení částí pozemků p.č.43/20 a 43/24 od Evy Železné za cenu 4,60 Kč/m2 a část pozemku p.č. 43/25 od MVDr. Václava Šelmáta za cenu 4,60 Kč/m2, vše v k.ú.Zahrádka, obec Čížkov. Pozemky se kupují za účelem volného přístupu k požární nádrži a budou odděleny geometrickým plánem. Veškeré náklady vč. podání daňového přiznání z nabytých nemovitostí jdou za obcí Čížkov.
 2. Žádost o bezplatný převod pozemku č.43/5 o výměře 1122m2 pod požární nádrží v k.ú. Zahrádka, obec Čížkov. Žádost se projedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a dále na Povodí Vltavy.
 3. Bezúplatný převod pozemku od České republiky, číslo parcely st.p. 112/1 o výměře 11m2 v k.ú.Čečovice, obec Čížkov.
 4. Žádost pana Josefa Kašpara o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně do nemovitosti čp.20,
 5. a žádost paní Heleny Urbanové o připojení k obecnímu vodovodu v Chyníně do nemovitosti čp.34 s tím, že oba žadatelé provedou připojení prostřednictví odborné firmy. Termín zahájení prací oznámí obecnímu úřadu v Čížkově a panu Zdeňku Pikalovi v Chyníně. Materiálové náklady na připojeníodhlavníh0řadu včetně vodoměru jdou za obcí Čížkov, ostatní náklady hradí žadatelé.
 6. Žádost manželů Evy a Milana Zykmundových o odkoupení části obecního pozemku parcela číslo 412 v k.ú. Chynín, obec Čížkov za 40,-Kč/m2. Předmětný pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu. Kupující zajistí uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, včetně podání  návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 25.9.2016, jinak usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.
 7. 6.  Revokaci usnesení bodu č.5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 29.4.2015. Po revokaci zní bod č.5 takto:
 8. Schvaluje se žádost manželů Ing. Radovana Sochora a Ing. Ondřejky Sochorové na směnu jejich pozemků parcelní čísla 160/10 o výměře 8468m2, 220 o výměře 2949m2, 221 o výměře 3129m2 za pozemek v majetku obce Čížkov, parcelní číslo 810/1 o výměře 18986m2 , a žádost  Bc Radovana Sochora, nar. 8.11.1990 o směnu jeho pozemků, parcelní čísla 360 o výměře 1798m2, 361 o výměře 1205m2, 362 o výměře 1225m2, 364 o výměře 2068m2, 365 o výměře 2777m2, 366 o výměře 1423m2 a 668 o výměře 2877m2, za pozemky v majetku obce Čížkov, parcelní čísla 809 o výměře 1133m2, 810/11 o výměře 1005m2, 810/14 o výměře 2848m2, 810/21 o výměře 973m2, 824 o výměře 2777m2 a 789/7 o výměře 292m2.
 9. Uzavření směnných smluv  včetně podání  návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 25.9.2016 manželé Sochorovi a Bc Radovan Sochor . Nebude-li tomu tak, usnesení tohoto bodu pozbývá platnosti.
 10. Poskytnutí daru nebo příspěvku z rozpočtu na rok 2015 ve výši 12000,-Kč,-(dvanácttisíckorunčeských) pro Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy, prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, ve prospěch Jany Dvořákové, bytem Přešín 43, která využívá sociálních služeb „Domov Radost pro osoby s postižením Merklín“ a centrum denních služeb „Plamínek pro osoby s postižením Merklín“. Obec Čížkov si vyhrazuje právo na žádost o podání vyúčtování s nakládáním  tohoto daru ve prospěch paní Jany Dvořákové.
 11. Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
 12. Smlouva č. IV-120009109/02 v k.ú. Čížkov u Blovic
 13. Smlouva č. IV-12-0009204/001 v k.ú. Přešín
 14. a smlouvu s ČEZ distribuce o umístění energetického zařízení a o právu provést stavbu na pozemku p.č.1311 v k.ú. Přešín
 15. povolení umístění sídla spolku myslivecké sdružení Čížkov na adrese Čížkov 28, 33 64 Čížkov
 16. Bezúplatný převod pozemku číslo 1516 o výměře 2491m2, ostatní plocha, ostatní komunikace od České republiky, v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov.
 17. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od České republiky k pozemku parcelní číslo 1516 o výměře 2491m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov, číslo smlouvy UZSVM/P/20115/2015- HMSU a smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami od České republiky k pozemku parcelní číslo 101/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přešín, obec Čížkov, číslo smlouvy UZSVM/P/22472/2015- HMSU a smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí: parcela č.st.112/1 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parcela č.1190/32, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k.ú.Čečovice, obec Čížkov od České republiky, číslo smlouvy UZSVM/P/13837/2015-HMSU.
 18. Žádost o Komplexní úpravu půdy v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov.

D: Bere na vědomí

Zprávu starosty

E.  Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 • Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal: Ing. Jára Zápis ověřili: Třeštík, Černý J.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.10.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000