Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 21.2.2014

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 21.2.2014 v Zahrádce.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:

 • Ing. Tomášek, Černý, Jílek, Nachtmann, Chott, Bc. Jára, MgA. Skala, Třeštík

Omluveni:

 • Hons, Novák, Sládek

1. Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • č.14 – Schválení odměn zastupitelům
 • č.15 – Žádost o dotaci v rámci projektu podpory kultury v Plzeňském kraji
 • č.16 – projednání účasti obce Čížkov v el. Dražbě proti povinnému p. Pužejovi
 • č.17 – Rozpočtové opatření č. 1/2014

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 • Návrhová komise: Bc. Jára, Jílek, Nachtmann
 • Ověřovatelé zápisu: MgA. Skala, Chott

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. ze dne 20.12.2013. Provedl místostarosta obce Miroslav Černý

4. Zpráva starosty:

 • prořez stromů z důvodu blízkosti elektrického vedení – OÚ podal žádost ČEZ o prořez v oblasti chatové kolonie Dožín
 • probíhající přestavby starých trafostanic do nových konstrukcí.
 • podpora webových stránek obce Čížkov v soutěži o zlatý erb.
 • dotace na opravy kulturních a církevních památek či staveb ze zdroje „NORSKÉ FONDY“
 • příprava projektové dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotace z programu ROP – místní komunikace
 • setkání s chynínskými spoluobčany v budově lesovny v Chyníně
 • vybírání poplatků za odpady a psy
 • práce na obnově kanalizace v Čečovicích.
 • očekávání výsledků žádosti o dotace – oprava lesní cesty v „Doubravách“ a mostu v Liškově.
 • vytvoření brožurky o historii i přítomnosti všech našich osmi obcí
 • výroba slavnostního praporu a znaku Obce Čížkov (firma NEKA)

5. Žádost o dotaci z ROP týkající se rekonstrukce a modernizace místních komunikací.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

6. Žádost o dotaci z PSOV Plzeňského kraje – dokončení oprav kulturní KZ Žel. Újezd.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

7. Žádost o dotaci MMR ČR – sakrální stavby.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

8. Žádost o prodej chladící vitríny, nářezového stroje a mlýnku na kávu – p. Jan Skřivánek, Přešín. Navržená cena 1.500,- Kč.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

9. Žádost p. Jana Skřivánka o zprovoznění zvonu a opravu dveří v kapli v Přešíně, spojená s nabídkou umístění soukromé sbírky sakrálních předmětů do kaple.

10. Žádost o odprodej obecního pozemku, p.č. 663/4 o výměře 121 m2 v k.ú. Zahrádka. Podává ji pan Václav Černý, Smrková 764, 330 27 Vejprnice. Navržená cena 40,-Kč/m2.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

11. Žádost o odprodej obecního pozemku, p.č. 43/42 o výměře 233 m2 v k.ú. Zahrádka. Podává ji pan Josef Červený, Chotíkovská 140/45, Plzeň. Navržená cena 40,-Kč/m2.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

12. Žádost o odprodej obecního pozemku, p.č. 1447 o výměře 433 m2 v k.ú. Čečovice. Žádají manželé Bedřich a Darina Vicherovi, Na Vyhlídce 747, Dobřichovice. Jedná se o starou úvozovou cestu a obec ji nebude prodávat. Na její spodní části bude obcí provedeno vyklizení černé skládky tak, aby cesta byla opět průchodná.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

13. Žádost o projednání a schválení motoristické akce pod názvem „III. Podbrdská rally legend 2014“. Podmínky: závod proběhne 10.5.2014 od 8-17:30 hodin dle plánu přiloženého k žádosti. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě. Opravu případného poškození komunikací zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní a organizační opatření.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO, 1 člen zastupitelstva PROTI.

14. Změna odměn zastupitelů Obce Čížkov podle nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o Odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO, 1 člen zastupitelstva se zdržel.

15. Žádost o dotaci z dotačního programu „Program podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2014“. Realizace hudebních koncertů v prázdninových dnech na venkovních pódiích.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

16. Projednání účasti obce Čížkov v el. Dražbě proti povinnému p. Pužejovi, dle č.j. 180 Ex 9170/12-33 na nemovitosti uvedené na LV 239 pro k.ú. Čížkov.
Schválení úhrady jistiny ve výši 130.000,- Kč na účet exekutora.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.


17. Rozpočtové opatření č. 1/2014.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

18. DISKUZE

 • p. Jiří Černý – podpora dražby nemovitostí v Čížkově a poděkování obci za rekonstrukci kapličky v Chyníně.
 • p. Zdeněk Tomášek – neformální setkání s občany a důležitost komunikace s občany – vyřeší se problémy bez radikalismu.
 • p. Jan Skřivánek – poděkování za realizaci opravy kanalizace v Přešíně a souhlas s účastí obce v el. Dražbě v k.ú. Čížkov.
 • p. Jaroslav Končel – nutná oprava místního rozhlasu v Zahrádce
 • p. Šmírová – zprávy místního rozhlasu – možnosti posílání SMS
 • p. Dušan Skala – místní rozhlas – existence možnosti posílání SMS zpráv, popř. e-mailové zprávy.
 • p. Fialová – zřízení nové vývěsní skříňky v Zahrádce
 • p. Žáček – zrušení obecního rozhlasu (ve městech také nejsou rozhlasy provozovány)
 • zveřejnění investic do každé z částí obce Čížkov
 • p. Zd. Tomášek – motivační program obcí – sjednocení zájmů obcí v našem regionu => společný tlak na kompetentní orgány, aby konečně řešily požadavky obcí (např. silnice)

 


19. USNESENÍ

Návrh usnesení přednesl Jaromír Jílek

Zastupitelstvo obce:

19.1 VOLÍ

19.1.1 Členy návrhové komise: Bc. Jára, Jílek, Nachtmann
19.1.2 Ověřovatelé zápisu: MgA. Skala, Chott

19.2 SCHVALUJE

 • 19.2.1 Žádost o dotaci z Regionálního programu na opravu a rozvoj místních komunikací
 • 19.2.2 Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na opravu budovy KZ v Žel. Újezdě – č.p.71
 • 19.2.3 Žádost o dotaci na opravu drobných sakrálních staveb
 • 19.2.4 Žádost o dotaci z Programu podpory kultury v Plzeňském kraji pro rok 2014 (realizace místních hudebních koncertů)
 • 19.2.5 Žádost p. Jana Skřivánka o prodej chladící vitríny, nářezového strojku a mlýnku na kávu za celkovou cenu 1.500,- Kč
 • 19.2.6 Žádost p. Václava Černého o odkoupení obecního pozemku parc. č. 663/4 o výměře 121 m2 v k.ú. Zahrádka, obec Čížkov, za 40 Kč,-/m2. Uzavření kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 21.2.2015 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • 19.2.7 Žádost pana Ing. Josefa Červeného o odkoupení obecního pozemku parc. č. 43/42 o výměře 233 m2 v k.ú. Zahrádka, obec Čížkov, za 40,- Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy vč. návrhu na vklad do KN zajistí do 21.2.2015 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • 19.2.8 Žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o povolení pořádání III. Podbrdské rally legend 2014. Závod proběhne 10.5.2014 od 8-17:30 hod. podle plánu přiloženého k žádosti. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodě. Opravu případného poškození komunikací zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní a organizační opatření.
 • 19.2.9 Účast obce Čížkov v el. dražbě proti povinnému Petru Pužejovi dle č.j. 180 Ex 9170/12-33 na nemovitosti uvedené na LV 239 pro k.ú. Čížkov, obec Čížkov. Zároveň schvaluje úhradu jistiny ve výši 130.000,- Kč na účet exekutora.
 • 19.2.10 Odměny zastupitelům obce Čížkov podle nařízení vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.
 • 19.2.11 Rozpočtové opatření č. 1/2014.

19.3 NESCHVALUJE

 • žádost manželů Bedřicha a Dariny Vicherových na odprodej obecního pozemku parc. č. 1447 o výměře 433 m2 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov.

19.4 BERE NA VĚDOMÍ

 • zprávu starosty
 • žádost p. Jana Skřivánka na zprovoznění zvonu a zajištění dveří kapličky v Přešíně a nabídku umístění soukromé sbírky sakrálních předmětů do této kapličky

19.5 UKLÁDÁ

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze.

Schváleno – 8 členů zastupitelstva PRO.

20. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Miroslav Černý, 21.2.2014
Zápis ověřili: MgA. Dušan Skala, Chott
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 21.2.2014

Vyvěšeno na úřední desku: 21.02.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000