Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 21.12.2016

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 21.12.2016 v Čížkově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J., Heřman M., Sládek D,

Omluveni: Černý J.

 

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Železném Újezdu.

6. Revokace usnesení v bodu č.12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 9.9.2016 (bezúplatný převod podílu obce na pozemku pod bytovým domem Čečovice čp.24.)

7. Schválení bezúplatného převodu podílů obce na pozemku pod bytovým domem čp.24 v Čečovicích.

8. Schválení odměn zastupitelů obce Čížkov podle nového nařízení vlády ČR.

9. Schválení ceny vody za 1m3  z obecních vodovodů od 1.1.2017.

10. Ustanovení inventarizační komise

11. Rozpočtová opatření.

12. Schválení rozpočtu obce na rok 2017.

13. Diskuze

14. Usnesení

15. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programuo bod – Náklady na svoz komunálních odpadů na rok 2017

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Nová, D. Sládek, MgA. D. Skala

Ověřovatelé zápisu: M. Heřman, M. Černý

 • Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání č. 15 provedl L. Jára

4. Zpráva starosty:

Oznamení zahájení prací na rekonstrukci budovy – dílny v Čížkově a to firmou Martin Tůma , IČO 71847421, se smluvním  rozpočtem 240 000 Kč. Práce budou dokončeny do 30.4.2017.

V úterý 13.prosince 2016 proběhla v Nepomuku Valná hromada Dobrovolného svazku obcí  Mikroregionu Nepomucko, kde kromě jiné se jednalo i o požadovaných záměrech pro dotace v rámci DSO. Jedním mze záměrů jsou i kapličky a jejich ozvučení. Obec Čížkov se přidala k tomuto záměru a bude prosazovat společné podání žádosti s dalšími obcemi. Žádost zpracuje a podá mikroregion.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, upozorňuje občany na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017. Jedná se o nastalé změny v r. 2016 včetně katastrálních území, kde v r. 2016 nabyla právní moci digitalizace. F.Ú. dále upozorňuje, že stále funguje pracoviště v Nepomuku a to vždy v úředních dnech  pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin. Bližší informace i na webu obce Čížkov.

Dne 5.1. a 6.1. 2016 proběhne v lesích Arcibiskupství pražského v k.ú. Chynín lov formou naháněk, proto je dobré, aby občané dbali na vycházkách zvýšené opatrnosti.
Policie ČR informuje občany o chystaných zvýšených bezpečnostních opatřeních

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 731/3 za 40 Kč/m2

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

6. Revokace – zrušení bodu č. 12 z usnesení č. 14 z 9. 9. 2016

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

7. Schválení bezúplatného převodu podílu obce na pozemku pod bytovým domem č.p. 24 v Čečovicích

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

8. Schválení odměn zastupitelům dle nařízení vlády

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

9. Schválení zvýšení ceny vody z obecních vodovodů

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

10. Ustanovení inventarizační komise

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

11. Schválení rozpočtu obce na rok 2017

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

12. Schválení nákladů na komunální odpady na rok 2017

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

 

13. Diskuze

 


Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného dne 21. 12. 2016. 2016 v Čížkově

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

 • členy návrhové komise: Sládek D., MgA. Skala D., Nová M.
 • ověřovatele zápisu: Heřman M., Černý M.

B: Schvaluje:

1a) Žádost manželů Ing. Františka Tupého a Hany Tupé na odkoupení části obecního pozemku parcela číslo 731/3 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov za 40,-Kč/1m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geometrického plánu. Zhotovení geometrického plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem, zajistí do 21. 12. 2017 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

1b) Žádost manželů Ing. Pavla Tremla a Ing. Věry Tremlové na odkoupení části obecního pozemku parcela číslo 731/3 v k. ú. Železný Újezd, obec Čížkov za 40,-Kč/1m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geometrického plánu. Zhotovení geometrického plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou a geometrickým plánem, zajistí do 21. 12. 2017 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

 

2) Revokaci – zrušení bodu č. 8 z usnesení č. 14 ze dne 9.9.2016.

Znění bodu č. 8 v usnesení č. 14.

Zastupitelstvo schvaluje:

Formu bezúplatného převodu podílu 17915/51958 na parcele č. st. 95 pod bytovým domem čp. 24 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov ve prospěch pana Pavla Stanka. Poplatky spojené se sepsáním smlouvy a návrhu na vklad do Katastru nemovitostí jdou za obcí Čížkov.

 

3) Formu bezúplatného převodu podílu obce ve výši 17915/51958 na pozemku parcela č. st.p. 95 pod bytovým domem čp. 24 v k.ú. Čečovice, obec Čížkov takto:

a) podíl na pozemku parcela č. st. p. 95 pod bytovým domem čp. 24 ve výši 9617/51958 ve prospěch pana Pavla Stanka

Pavel Stanko je v bytovém domu čp.24 na st.p.95 v kú Čečovice , obec Čížkov vlastníkem bytové jednotky č. 24/6 a garáže č.24/9.

b) podíl na pozemku parcela č. st.p. 95 pod bytovým domem čp.24 ve výši 8220/51958 ve prospěch pana Zdeňka Beránka

Zdeněk Beránek je v bytovém domu čp.24 na st.p.95 v kú Čečovice , obec Čížkov vlastníkem bytové jednotky č. 24/5 a garáže č.24/10.

c) zvýšení podílu na pozemku parcela č.st.p. 95 pod bytovým domem čp.24 o 78/51958 na celkový podíl 8220/51958 ve prospěch pana Josefa Danielky

Josef Danielka je v bytovém domu čp.24 na st.p.95 v kú Čečovice , obec Čížkov vlastníkem bytové jednotky č. 24/2 a garáže č.24/7.

 

4) Odměny zastupitelům Obce Čížkov podle nového nařízení vlády č. 414/2016 s platností od 1.1.2017.

5) Navýšení ceny za 1m3 vody z obecních vodovodů na 24,- Kč vč. DPH.

6) Přílohy směrnic o inventarizaci – plán inventur

7) Schodkový rozpočet Obce Čížkov na rok 2017.

    Příjmy:  11600000,- Kč,

    Výdaje: 13600000,- Kč

 

8) Náklady na komunální odpady na rok 2017

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtové opatření

 

D:  Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

 • Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli

 

Zapsal: 21.12. 2016  L. Jára

Zápis ověřili: Heřman M., Černý M.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 21.12.2016

Vyvěšeno na úřední desku: 04.01.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000