Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 20.9.2013

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 20.9.2013 v Čečovicích.


ZÁPIS:

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Třeštík, Sládek, MgA.Skala, Hons, Bc.Jára.
Omluven: Novák, Jílek.

1. Zahájení:
Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • č.10 –Schválení nabytí pozemkků od ČR formou bezúplatného převodu v k.ú. Čížkov.
 • č.11. -Schválení dodatku č.2 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nepomuk.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta jmenoval zapisovatele zasedání - Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 • Návrhová komise: Bc. Jára, Třěštík, MgA.Skala.
 • Ověřovatelé zápisu: Nachtmann, Chott.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl Mir. Černý.

4. Zpráva starosty:

 • Schválení znaku a praporu obce Cížkov parlamentní komisí.
 • Vysvěcení Kaple sv. Václava v Chyníně – pátek 27.9. 2013 v 16.30 hod.
 • Vysvěcení opraveného křížku na pozemku p. Kroce v Žel.Újezdu – 29.9.2013.
 • Možnost podání žádostí o kompletní úpravu půdy v katastrech kde proběhla digitalizace- podmínka min. 50% výměry zem. půdy v daném katastru.
 • Průběh opravy kanalizace v Přešíně a v Čížkově.
 • Oprava nádvoří a oplocení MŠ v Čížkově.
 • Opravy v KZ v Žel. Újezdu a přípravy na úpravu návsi v Žel. Újezdu.
 • Zamítavé stanovisko Policie ČR – žádost občanů Žel. Újezdu o zpomalovací retardér – nejedná se o nehodový úsek.
 • Stížnosti z řad občanů - přetékající jímka v Žel. Újezdu, pasení zvířat na hrázi rybníku Dožín, šetření týrání psa v Čečovicích.
 • ČEZ- vypnutí el proudu: Přešín 19.25.26./9. od 7.30 do 15.30 celá obec i hájovna.Měrčín 3./10. od7.30 do 15.30 celá obec + samota. Čečovice 9./10. od 7.30 do 15.30 část obce od školy směrem na Čížkov.
 • příprava mimořádných voleb do poslanecké sněmovny ČR ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Sběr nebezpečných odpadů v pondělí 7.10. 2013.

5. Žádost o legalizaci připojení na obecní studnu v Měrčíně. Žádá p. Ing. Skala, majitel nemovitosti na st.p. č.7(č. Evid. 9). Studna je na obecním pozemku p.č. 761/1 a dům na ni byl připojen samospádově již při samotném vybudování studny.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

6. Žádost o povolení plynové přípojky k obecnímu rozvodu plynu v Čížkově č.p. 37, podávají společně pánové Jaroslav Volek a Martin Volek – oba bydlištěm Plzeň, Kralovická 73.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

7. Podání žádosti o dotaci ze SZIF pro opravu lesní cesty v Čížkově. Parcela č.1526/2. Jedná se o cestu na rozhraní katastru Čížkov a Zahrádka.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

8. Rozpočtové opatření č. 3/2013 a č.4/2013.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

9. Nákup traktoru a přídavné mechanizace pro potřeby obce Čížkov. Navrhovaná cenová relace při nákupu samostatného traktoru cca. 300 tis. Kč.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

10. Schválení nabytí pozemků od České republiky formou bezúplatného převodu v k.ú. Čížkov. Parcelní čísla: 1526/1, 1526/2, 1560/1, 1560/4, 1567 a1581.Jde o cesty spojující Čížkov s Měrčínem a Čížkov se Zahrádkou (původně obecní - v současnosti silně zanedbané).

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

11. Schválení dodatku č.2 Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu Základní školy v Nepomuku. Ruší se bod IV. a V. Smlouvy ze dne 4.8. 2005 ve znění pozdějšího dodatku ze dne 17.2.2006.iv.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO.

12. DISKUSE:

p. Končel - úprava lesních vodotečí v lese nad Zahrádkou, výměna kanalizačních rour za roury většího průměru -nad rybníkem na Smětalkách (nepoberou přívalovou vodu). p. Kočka -přemístění kontejnerů v Chyníně.
p. Žáček - dlažba pod kontejnery v Liškově. Nákup nových kamen do společenské místnosti budovy občanské vybavenosti v Liškově.
p. Skala- obecní kroniky zdigitalizovány, možnost zapůjčení originálů v archivu v Blovicích.
p. Žáček - havarijní stav silnice Čečovice – Liškov.
p.Šmírová - slavnostní zasedání pro předání praporu a znaku obce Čížkov.
p.Třeštík S. - oprava mostů v Liškově (připraven projekt na opravu mostu směr Kladrubce- nové boky a zábradlí).


USNESENÍ:

Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi p. Dušan Skala.

ZASTUPITELSTVO OBCE:

A - VOLÍ

Členy návrhové komise: Bc. Ladislav Jára, MgA.Dušan Skala, Martin Třeštík
Ověřovatele zápisu: Petr Chott, Josef Nachtmann

B - SCHVALUJE

 1. Žádost o legalizaci připojení stavby rekreačního č. E9 na st.p. 7 , k obecní studně v Měrčíně, pro p. Ing. Václava Skalu.
 2. Žádost o plynovou přípojku k domu čp. 37 v Čížkově pro Jaroslava a Martina Volka.
 3. Žádost o dotaci ze SZIF na opravu lesní cesty p.č. 1526/2 v k.ú. Čížkov.
 4. Rozpočtové opatření č.3/2013 a č. 4/2013.
 5. Nákup traktoru a doplnění mechanizace pro potřebu obce Čížkov.
 6. Nabytí pozemků od České republiky formou bezúplatného převodu v k.ú.Čížkov u Blovic,obec Čížkov, parcelní čísla:1526/1,1526/2,1560/1,1560/4,1567 a 1581.
 7. Dodatek č.2 ke smlouvě ze dne 4.8.2005 o vytvoření společného školského obvodu Základní školy v Nepomuku, okr. Plzeň-jih.

C - BERE NA VĚDOMÍ - zprávu starosty.

D - UKLÁDÁ -zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

ZÁVĚR:

Závěr zasedání zastupitelstva obce Čížkov provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal : Miroslav Černý 20.9. 2013
Zápis ověřili : Petr Chott a Josef Nachtmann.
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích 20.9.2013

Vyvěšeno na úřední desku: 20.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000