Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 20.12.2013

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 20.12.2013 v Čížkově.


ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Hous, Jílek, Nachtmann, Chott, Bc. Jára, MgA. Skala, Novák
Omluveni: Sládek, Třeštík

1. Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o „Revokaci usnesení č. 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov ze dne 20.9.2013 – bod č.9 “. Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Zapisovatelem zasedání byl jmenován Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: MgA. Skala, Hons, Chott
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jára, Nachtmann

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z veřejného zasedání č. 16 a z mimořádného zasedání zastupitelstva č. 17. Provedl místostarosta obce Miroslav Černý

4. Zpráva starosty:

 • průběh mimořádného zasedání zastupitelstva obce Čížkov (30.9.2013) na něm zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013
 • setkání liškovských spoluobčanů s částí zastupitelstva obce Čížkov. 22.11.2013 byli v Liškově přítomni – starosta obce Z. Tomášek,místostarosta M. Černý, zastupitelé L. Jára a M. Třeštík. Obdobná schůzka s občany proběhne v lednu v Chyníně.
 • změna pojištění majetku obce – nová smlouva s pojišťovnou GENERALI.
 • Projekt „ENERGIE POD KONTROLOU“ – snížení platby za elektrickou energii
 • dokončení oprav kanalizace v Čížkově a Železném Újezdu. Dokončení úprav návsi v Žel. Újezdu a ukončení opravy zahrady mat. školy v Čížkově.
 • umístění kontejneru na sběr použitých oděvů – firma R. Revenge
 • stížnosti občanů:
 • Zd. Holý, Mir. Hudec – škody černou zvěří a její pohyb v části obce Zahrádka
 • M. Třeštík – neoprávněné užívání obecního pozemku p. Hudcem – zde došlo k dohodě s p. Hudcem – odkup a pronájem popř. směna dotčených pozemků.
 • umístění dopravních zrcadel na výjezdech z místních komunikací v Zahrádce a Ž. Újezdu – 30% spoluúčast občanů Čížkova a Zahrádky při dřívější instalaci těchto zrcadel
 • vážná situace bývalé nájemnice z č.p. 27 v Čečovicích, p. Šrámkové. Majitelem domu byla vystěhována do nevytápěného obytného přívěsu. Azylový dům v Nepomuku ji nepřijme, protože nemá bydliště na území ORP Nepomuk. Obec této paní domluvila náhradní ubytování v azylovém domu Sv. Františka v Plzni – ta toto však kategoricky odmítla. Apelace na všechny občany, kteří by věděli o nějakém jiném řešení situace této paní, aby se spojili s OÚ.
 • řízení v rámci stížnosti obyvatel chatové kolonie „Dožín“ – údajně diskriminační obecně závazná vyhláška o odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo se jednomyslně shodlo, že na požadavky chatařů nelze přistoupit. Následné stížnosti chatařů na Krajský úřad do Plzně, ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra ČR, vyústily mimořádnou kontrolou pracovníků z MV ČR na obecním úřadu v Čížkově. V současné době známe výsledek této kontroly – neshledala žádné chyby ve vyhlášce ani poplatku. Vyhláška pro rok 2014 je připravena a dnes na našem jednání bude projednána.

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od 1.1.2014.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

7. Dodatek k OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

8. Rozpočtová opatření č. 5/2013, č. 6/2013 a č. 7/2013

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

9. Rozpočet obce na rok 2014. Navržen vyrovnaný rozpočet 11 mil. Kč

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

10. Směrnice o inventarizaci – plán inventur. Inventarizační komise: předseda – M. Černý, členové: J. Nachtmann, D. Skala, J. Linhartová

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

11. Žádost o pronájem části obecního pozemku parcelní č. 732/1 k.ú. Ž. Újezd. Žádost podává pan Peter Sivčák, Nové Mitrovice č.p. 92.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

12. Žádost o odkoupení části obecního pozemku č. 732/1 v k.ú. Ž. Újezd. Žádost podává pan Lubomír Kašparec, Nečín č.p. 193, okr. Příbram.
Před geometrickým oddělením kupovaného pozemku stanoví zastupitelstvo obce Čížkov hranici oddělované parcely. Cena pozemku – 40 Kč/m2.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

13. Žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 258/4 v k.ú. Liškov o výměře 401 m2 a směnu obecního pozemku p. č. 263 o výměře 5155m2 za pozemky paní Aleny Schleicherové, roz. Hudcové a to p.č. 518 o výměře 575 m2, p.č. 520 o výměře 4701 m2, p.č. 521 o výměře 299 m2, a p.č. 527 o výměře 379 m2.
Žádost podává paní Alena Schleicherová, Liškov 39. Cena kupovaného pozemku je 40 Kč/m2. Směňované obecní pozemky se smění s pozemky paní A. Schleicherové o stejné hodnotě – dle odhadu ve výši 20 895 Kč.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

14. Žádost paní Martiny Uzlové, Přešín 38 a paní Zdeňky Hejdové, Litohlavská 263, Rokycany o směnu částí jejich vlastního pozemku p.č. 81/5 za část obecního pozemku p.č. 1341 v k.ú. Přešín. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčená za přítomnosti a po souhlasu zástupce obce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy vč. Návrhu na vklad do KN zajistí do 20.12.2014 obec Čížkov.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

15. Žádost klubu českých turistů o příspěvek na činnost. Navržený příspěvek 1 000 Kč.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

16. Revokace usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov – č. 16 ze dne 20.9.2013 – bod usnesení č. 5 – bod jednání č. 9. Ruší se navrhovaná cenová relace při nákupu samostatného traktoru cca 300 tis. Kč. Nahrazuje se – navrhovaná cenová relace při nákupu samostatného traktoru cca 700 tis. Kč vč. 21% DPH.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

17. DISKUZE:

p. Kočka – přesun kontejnerů v Chyníně a upřesnění data setkání s občany Chynína (ne 10.1.2014)
p. Vaník – vytýčení ploch v obcích pro silvestrovské oslavy, veřejná relace pro upozornění občanů, popř. dozor místních SDH


18. USNESENÍ:

Návrh usnesení přednesl Dušan Skala

Zastupitelstvo obce:

18.1 VOLÍ

18.1.1 Členy návrhové komise: MgA. D. Skala, Hons, Chott

18.1.2 Ověřovatelé zápisu: Bc. Jára, Nachtmann

18.2 SCHVALUJE

18.2.1 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

18.2.2 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Čížkov k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

18.2.3 Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

18.2.4 Rozpočtová opatření č. 5/2013, č. 6/2013 a č. 7/2013

18.2.5 Rozpočet obce Čížkov na r. 2014

18.2.6 Směrnici o inventarizaci – plán inventur a inventarizační komisi

18.2.7 Žádost pana Petera Sivčáka o pronájem části obecního pozemku 732/1 v k.ú. Ž.Újezd, obec Čížkov

18.2.8 Žádost pana Lubomíra Kašparce – Nečín 193, okr. Příbram – o odkoupení části obecního pozemku č. 732/1 v k.ú. Ž. Újezd za cenu 40 Kč/m2. Před geometrickým oddělením kupovaného pozemku stanoví zastupitelstvo obce Čížkov hranici oddělované parcely. Uzavření kupní smlouvy vč. Návrhu na vklad do KN zajistí do 20.12.2014 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

18.2.9 Žádostí paní Aleny Schleicherové, roz. Hudcové o odkoupení obecního pozemku 258/4 o výměře 401 m2 za 40 Kč/m2 a směnu obecního pozemku p.č. 263 o výměře 5155 m2 za pozemky paní Schleicherové p.č. 518 o výměře 575 m2, p.č. 520 o výměře 4701 m2, p.č. 521 o výměře 299 m2 a p.č. 527 o výměře 379 m2. Směňované pozemky se smění se stejnou hodnotou pozemků pí Schleicherové – dle odhadu ve výši 20 895 Kč. Uzavření kupní a směnné smlouvy vč. Návrhu na vklad do KN zajistí do 20.12.2014 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

18.2.10 Žádost paní Martiny Uzlové a Zdeňky Hejdové o směnu vlastního pozemku 81/5 za část obecního pozemku 1341 v k.ú. Přešín, obec Čížkov. Hranice směňovaných pozemků bude vytýčená za přítomnosti zástupce obce Čížkov. Uzavření směnné smlouvy vč. Návrhu na vklad do KN zajistí do 20.12.2014 obec Čížkov.

18.2.11 Žádost klubu českých turistů na příspěvek na činnost a to ve výši 1000 Kč.

18.2.12 Revokace bodu č. 5 usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obec Čížkov ze dne 20.9.2013. K bodu jednání č. 9: ruší se navrhovaná cenová relace při nákupu samostatného traktoru cca 300 tis. Kč a nahrazuje se navrhovanou cenovou relací při nákupu samostatného traktoru cca 700 tis. Kč vč. 21% DPH.

18.3 BERE NA VĚDOMÍ

18.3.1 Zprávu starosty

18.4. UKLÁDÁ

18.4.1 Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuze

19. Závěr: Zasedání zastupitelstva obce Čížkov uzavřel starosta Ing. Zdeněk Tomášek. Popřál všem občanům klidné vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2014.

Zapsal: Miroslav Černý, 20.12.2013
Zápis ověřili: Bc. Ladislav Jára, Josef Nachtmann
 

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čížkově 20.12.2013

Vyvěšeno na úřední desku: 20.12.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000