Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.6.2015

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 19.6.2015 v Liškově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J. Černý M.

Omluveni: Heřman Miloš, Sládek Dušan

Zahájení:
Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov - vyvěšeno

Program jednání:

 • 1. Zahájení
 • 2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
 • 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 • 4. Zpráva starosty
 • 5. Žádost o prodej části obecních pozemků v k.ú. Železný Újezd
 • 6. Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Zahrádka u Čížkova
 • 7. Žádost o prodej části obecních pozemků v k.ú. Železný Újezd
 • 8. Žádost o prominutí nebo slevu poplatků za komunální odpad
 • 9. Žádost o povolení vodovodní přípojky v Železném Újezdu
 • 10. Plán financování obnovy vodovodů
 • 11. Zrušení věcného břemene v k.ú. Zahrádka
 • 12. Žádost o poskytnutí dotace pro psí útulek v Borovně
 • 13.Závěrečný účet obce Čížkov ke dni 31.12. 2014 a zpráva o výsledkupřezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov
 • 14. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za rok 2014
 • 15. Převod účtu č. 431 tj. výsledek hospodaření na č. účtu 432
 • 16. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za rok 2014
 • 17. Schválení proplácení cestovních náhrad
 • 18. Diskuse
 • 19. Usnesení
 • 20. Závěr

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Černý J, Černý M, Třeštík

Ověřovatelé zápisu: Nová, Chott

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

3. Kontrolu usnesení z veřejného zasedání č. 6 ze 29.4. 2015 provedl místostarosta obce L. Jára

4. Zpráva starosty

 • dokončena rekonstrukce části komunikace mezi Čížkovem a Zahrádkou, dodělán bude odvod povrchové vody na počátku cesty rekonstrukcí kanalizace f. Šrast s.r.o.
 • f. SENEA zpracovává projektovou dokumentaci pro opravu mostků v Liškově. Předpokládané náklady 200 000 Kč, dotace činí 180 000 Kč, termín konec léta
 • započetí prací na návsi v Měrčíně, opět hlavním problémem povrchové vody
 • info o jednání zástupců obce a f. Sufolk s.r.o. ohledně prašnosti na komunikaci vedoucí do areálu firmyTa zajistí kropení vozovky, do budoucna zametač. Obec v budoucnu počítá s rekonstrukcí cesty
 • 5.7. projede obcemi konvoj sportovních veteránů
 • zhoršení u třídění odpadů hlavně v Čížkově a Železném Újezdu
 • žádosti občanů v Železném Újezdu na instalaci označníků rychlosti – PČR dává důraz na dodržování pravidel sil. provozu. Problémem parkování vozidel před KZ na komunikaci
 • Vrčenská a.s. oznamuje vyplácení nájmů za zem. pozemky
 • přerušení dodávky el. Proudu 23.6. 2015 v celé obci Žel. Újezd
 • dovybavení obchodů chladícími vitrínami, uvolnění částky 80 000 Kč

5. Žádost o prodej části obecního pozemku 1203/13 D. a J. Dorociakových, Železný Újezd E71

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

6. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 667 v k.ů  Zahrádka u Čížkova p. M. Chodorovi

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

7. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č.731/3 v k.ú. Žel. Újezd p. F. Pácy

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

8. Žádosti o slevu poplatků za komunální odpad – Ing. Sochor – Žel. Újezd pro objekt č.p. 30, p. Kloučková – Chynín pro č.p. E13 a žádost chatařů Osady Dožín o prominutí poplatku za solidaritu

 • Neschváleno – 9 zastupitelů PROTI

9. Žádost p.L. Kudrny, Žel. Újezd 85 o povolení k připojení k vodovodu k p.č. 85

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

10. Plán financování obnovy vodovodů

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

11. Zrušení věcného břemene na pozemku p.č. 23/52 v k.ú. Zahrádka u Čížkova va vlastnictví manželů Košanových

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

12. Žádost o poskytnutí dotace pro psí útulek v Borovně ve výši 5 000 Kč

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

13. Schválení závěrečného účtu obce Čížkov k 31.12. 2014

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

14. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za rok 2014

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

15. Převod účtu č. 431 tj. výsledek hospodaření na č. účtu 432

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

16. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za rok 2014

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

17. Schválení proplácení cestovních náhrad pro členy zastupitelstva a zaměstnance OÚ – J. Linhartovou a V. Nováka

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

18. Diskuse

 • p. Beran - zásadní nesouhlas s názory p. Laiera ohledně odpadového hospodářství obce
 • p. Volná– připomínka k užívání připlocených  pozemků majitelů chat v osadě Dožín
 • p. Linhartová – přerušení činnosti pošty v Čížkově – obavy z trvalého uzavření pošty
 • p. Tomášková – nutnost činnost pošty v Čížkově  v souvislosti s provozem MŠ a Oú
 • p. Volná . úklid materiálu z parkoviště u hřbitova
 • p. Tomášek – prodej fary v Čížkově – 1 900 000 Kč – 300 Kč/m2, návštěva hejtmana PK – plánováno, funkce bývalé skládky pevných odpadů v Žel. Újezdu
 • p. Třešťík – info o zbourání kamenné zídky v Liškově u p. Maříka
 • p. Michálek – sečení trávy u koupaliště v Liškově a oprava schodů u něj
 • p. Skala – poděkování p. Čápové za příspěvky na obecní stránky a p. Motyčkové za dodání fotografií hasičského sboru v Liškově

 


Usnesení:

Zastupitelstvo:

A: Volí – členy návrhové komise - Černý J, Černý M, Třeštík

 ověřovatele zápisu – Nová, Chott

zapisovatel - Jára

B: Schvaluje:

1. Žádost p. f. Pácy, nar. 26.11 1947, Dr. Jurenky 202, 26272 Březnice o odkoupení části obecního pozemku, p.č. 731/3 p výměře cca 130 m2 v k.ú. Žel. Újezd za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geo. plánu. Zhotovení plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhů na vklad a úhradu všech poplatků  se smlouvou a geo. plánem zajistí do 19.6. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

2. Žádost p. M. Chodory, nar. 18.11. 1980, Zahrádka 13, t.č. Londýn, Velká Británie o odkoupení části obecního pozemku č 667 v k.ú. Zahrádka u Čížkova za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geo. plánu. Zhotovení plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhů na vklad a úhradu všech poplatků  se smlouvou a geo. plánem zajistí do 19.6. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti. Toto sdělení bude zasláno na adresu matky M. Chodory p. D. Chodorové, Čížkov 87.

3. Žádost p. D. Dorociakové, nar. 4.2. 1956 aj. Dorociaka nar. 17.2. 1950 Bytem Žel. Újezd 71 o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1203/13 o výměře cca 126 m2 v k.ú. Žel. Újezd za 40 Kč/m2. K oddělení části pozemku dojde na základě geo. plánu. Zhotovení plánu, uzavření kupní smlouvy včetně návrhů na vklad a úhradu všech poplatků  se smlouvou a geo. plánem zajistí do 19.6. 2016 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti

4. Žádost p. L. Kudrny, nar. 17.4. 1980, Kap. Jaroše 1338/33 32600 Plzeň o vodovodní přípojku v Žel. Újezdu k č.p. 85 na st. p. 97 s tím, že obec poskytne odbočku z vodovodního řadu, uzávěr přípojky a vodoměr. Ostatní práce jdou na náklady žadatele. Připojení provede odborný pracovník a o započetí prací bude informován Oú a pověřený pracovník správy vodovodu v Žel. Újezdu.

5.Žádost p. Ing. R. Sochora , nar. 22.11. 1963, Žel. Újezd 27 o vodovodní přípojku v Žel. Újezdu na parcele č. 840/2 s tím , že obec poskytne odbočku z vodovodního řadu, uzávěr přípojky a vodoměr. Ostatní práce jdou na náklady žadatele. Připojení provede odborný pracovník a o započetí prací bude informován Oú a pověřený pracovník správy vodovodu v Žel. Újezdu. Ve smlouvě o dodávce vody bude uvedeno ustanovení, že v případě nedostatku vody pro vodovod v Žel. Újezdu, bude množství odebírané vody Ing. Sochorem regulováno vzhledem k tomu, že se jedná o vodu pro napájení hosp. zvířat.

6. Plán financování obnovy vodovodů obce Čížkov

7. Zrušení věcného břemene, vzniklého na základě notářského zápisu NZ 306/98 a NZ 302/98 mezi obcí Čížkov jako oprávněnou a manželi J. a P. Košanovými, Zahrádka 48 joko povinnými, na vstup na pozemek 23/52 v k.ú. Zahrádka u Čížkova. Věcné břemeno pozbylo významu.

8.Žádost Obč. sdružení Storgé o.s. IČ 22878068, Lučiště 17 335 61 Sp. Poříčí, zast. A. Kolmanovou, předsedou výkonného výboru a Z. Kolmanem, místopředsedou výkonného výboru o poskytnutí dotace ve výši 5000 Kč pro psí útulek v Borovně. Pro poskytnutou dotaci bude sepsána smlouva o způsobu jejího využití.

9. Závěrečný účet obce k 31.12. 2014 – bez výhrad a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ˇUSC Čížkov.

10. Závěrečnou účetní uzávěrku k 31.12. 2014 s výsledkem hospodaření ve výši 770 477,77 Kč.

11. Přeúčtování účtů 431 (výsledek hosp. ve schvalovacím řízení 770 477,77 Kč) na účet 432 ( výsledek hosp. předcházejících účetních období).

12. Učetní uzávěrku příspěvkové org. MŠ Čížkov k 31.12. 2014 s výsledkem 14 734,34 Kč.

13. Proplácení cestovních náhrad pro členy zastupitelstva obce Čížkov a pro zaměstnance Oú p. J. Linhartovou a V. Nováka.

14. Uvolnění prostředků ve výši 80 000 Kč na pořízení chladících vitrín do prodejen v Čečovicích a Čížkově.

C: Neschvaluje:

1. Žádost p. M. Kloučkové, Štefánikova 1262/16, 326 00 Plzeň o slevu na odvoz odpadů vztahující se k rekreačnímu objektu č. E13, k.ú. Chynín. Pro obec Čížkov je platná OZV č. 1/2013 včetně OZV č. 1/2014 s platností od 1.1. 2014 resp. Od 1.1. 2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. Odpadů. V těchto OZV nejsou uvedena ustanovení, na jejichž základě by byla možnos túlevu na tomto poplatku poskytnout. Obě OZV jsou zveřejněné na www.obec-cizkov.cz.

2. Žádost Ing. R. Sochora, Žel. Újezd 27 o slevu na odvoz odpadů vztahující sek č.p. 30, k.ú Žel. Újezd. Pro obec Čížkov je platná OZV č. 1/2013 včetně OZV č. 1/2014 s platností od 1.1. 2014 resp. Od 1.1. 2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. Odpadů. V těchto OZV nejsou uvedena ustanovení, na jejichž základě by byla možnos túlevu na tomto poplatku poskytnout. Obě OZV jsou zveřejněné na www.obec-cizkov.cz.

3. Žádost neurčeného počtu chatařů z chatové kolonie Dožín v k.ú. Žel. Újezd, podanou p.J. Laierem , dle žádosti zplnomocněného zástupce chatařů Osady Dožín, o slevu poplatku za komunální odpad. Pro obec Čížkov je platná OZV č. 1/2013 včetně OZV č. 1/2014 s platností od 1.1. 2014 resp. Od 1.1. 2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. Odpadů. V těchto OZV nejsou uvedena ustanovení, na jejichž základě by byla možnos túlevu na tomto poplatku poskytnout. Obě OZV jsou zveřejněné na www.obec-cizkov.cz.

D: Bere na vědomí:

 • zprávu starosty
 • rozpočtová opatření

E: Ukládá starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuse

 • Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal: 19.6.2015 Ing. Jára

Zápis ověřili: Nová M, Chott P.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 19.6.2015 v Liškově

Vyvěšeno na úřední desku: 19.06.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000