Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 17.3.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 17.3.2017 v Zahrádce.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Tomášek Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Šelmát J., Heřman M., Sládek D, Černý M.

Omluveni: Černý J., Nová M.

 

Zahájení:

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov – vyvěšeno

 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Železném Újezdu.

6. Žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost v r. 2017

7. Žádost společnosti Storge z.s. o poskytnutí účelové dotace na chod a rozšíření psího útulku v Borovně

8. Žádost o schválení trasy sportovního motoristického podniku VI. Podbrdské setkání legend

9. Organizační záležitosti ke Sborům dobrovolných hasičů

10. Ustanovení jednotky SDH obce

11. Žádost o dotaci na vybavení jednotky SDH obce

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

 

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body

 • Rozpočtové změny
 • Úřad práce, žádost o veřejnou službu a veřejně prospěšné práce
 • Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na spolufinancování busty grafika p. Richarda Bohnela

 

 • Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: D. Sládek, Třeštík M., Černý M.

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Šelmát J.

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. L. Jára a ten také přečetl usnesení z minulého zasedání

 

4. Zpráva starosty

Byly dokončeny práce na likvidaci budov v prostoru bývalých kasáren v Chyníně. 16.3. 2017 byl podepsán předávací protokol. Na místě nám zbyla velká zásoba nadrceného zdiva, které je využitelné pro podklady lesních i polních cest, na vyrovnání větších nerovností atd. Na tento materiál obdržíme atest o nezávadnosti. Upravené plochy po stavbách budou zalesněny.

Obecní úřad v Čížkově zorganizoval školení ohledně povinnosti EET. Kluby v té podobě, jako existují, nemusí mít EET za podmínky, že jejich obrat nepřekročí 175000,-Kč ročně. Pro zajištění služeb prodeje potravin, zakoupila Obec Čížkov do svého majetku tři elektronické kasy pro prodejnu v Čížkově, Čečovicích a Liškově. Provoz rozhledny též nepodléhá EET.
Byla zaměřena lesní cesta v prostoru bývalých kasáren v Chyníně (k.ú.Chynín). Tato cesta léta fyzicky existuje, ale nebyla zakreslená v mapě. Zároveň s tím se řeší rozpor se zakreslením části této cesty v mapě a se skutečností v terénu. Zde se to týká pozemků Města Rokycan. V krátké době budeme s panem místostarostou jednat jak v Jincích, tak v Rokycanech na vyřešení této záležitosti.

Obec Čížkov se přihlásila do projektu společné žádosti o dotaci na cisternu na pitnou vodu. Měla by ro být cisterna na 3000 litrů s možností převozu na našem nosiči kontejnerů za traktor. Důvodem je, že při havárii vodovodu bychom museli tuto službu zakoupit u jiných dopravců. Cisterna by sloužila zásadně pouze pro dopravu pitné vody, nikoli pro dopravu vody do bazénů.

Pokračují přípravy k akci 100 let I.světové války dne 3.6.2017. Jsou rozeslané pozvány, zhotovené stuhy a prapory SDH Čečovice, železný Újezd a Přešín. Zatím potvrzena účast NČGŠ AČR Josefa Bečváře, senátora Václava Chaloupka. Bohužel se omluvil kardinál Mons. Dominik Duka.

V návaznosti na tuto akci probíhá rekonstrukce tarasu pod mateřskou školou v Čížkově, bude napřímen pomník padlých a opravíme na obecním pozemku schody ke kostelu. Akci provádí firma Senea s.r.o. ze Sp. Poříčí.

Do další etapy se dostalo jednání s Českou poštou o typu služby pošta Partner. Chtěli bychom tuto službu využít tak, že pracovnice (pracovník) měl pro poštovní služby rozděleno pracovní dobu na pozdní dopoledne a pozdní odpoledne. Mezi tím by vykonával(a) práci na jiné agendě. Přepokládaná pracovní doba od 9,00 do 17,00 hodin .
Proběhlo setkání starostů okr. Plzeň-jih se zástupci Plzeňského kraje odb. dopravy náměstek hejtmana Ing. Pavel Čížek, SÚS PK generální ředitel  Bc. Pavel Panuška a zástupce firmy POVED, Ing. Zdeňka Kmochová, firma, která zpracovává jízdní řády. Setkání přecházelo z e strany obce odeslání dopisu panu Panuškovi a Čížkovi k ozřejmění situace stavu vozovek II. a III. třídy na území obce Čížkov. Součástí setkání bylo i předání dotazníku k otázkám zúčastněných stran.

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 731/1 za 40 Kč/m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

6. a) Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v r. 2017 ve výši 38 760 Kč

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

6. b) Schválení smlouvy o dotaci na dopravní obslužnost na r. 2017 ve výši 38 760 Kč

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

7. a) Žádost spolku Storge z.s., Lučiště 17 , 335 61 Sp.Poříčí o poskytnutí účelové dotace na rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek pro psy na r. 2017

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

7. b) Schválení smlouvy o dotaci spolku Storge z.s., Lučiště 17 , 335 61 Sp.Poříčí o poskytnutí účelové dotace na rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek pro psy na r. 2017

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

8. Žádost o schválení trasy motoristického podniku VI. Podbrdské setkání legend 2017

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

9. Žádost na Krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje o zrušení jednotek SDH obce: Čečovice, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka, Železný Újezd

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

10. Ustanovení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Čížkov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

11. Žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v r. 2017“ na vybavení jednotky SDH obce Čížkov

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

12. Úřad práce, žádost o veřejnou službu a veřejně prospěšné práce

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

13. Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na spolufinancování busty grafika p. Richarda Bohnela

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

14. Diskuse

p. Bulín – možnost zveřejnění studie odkanalizování obcí Čížkov

 


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

A:  Volí

 • členy návrhové komise: D. Sládek, Třeštík M., Černý M.
 • ověřovatele zápisu: Chott P., Šelmát J.

 

B:  Schvaluje:

 

Žádost pana Jana Batelky o odkoupení obecního pozemku p.č. 731/1 o výměře 191m2 v k.ú. Železný Újezd obec Čížkov za  40,-Kč/1m2.

Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu všech poplatků se smlouvou, zajistí do 17.3. 2018  kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.

 

Žádost Plzeňského kraje

IČO: 70890366, Škroupova 18, 30613 Plzeň o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v r. 2017 ve výši 38760,- Kč

Smlouvu s Plzeňským krajem

IČO: 70890366, Škroupova 18, 30613 Plzeň o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost v r. 2017 ve výši 38760,- Kč.

 

Žádost spolku Storgé, z.s.

IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 1 Spálené Poříčí o poskytnutí účelové dotace na rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek pro psy na rok 2017.

Smlouvu se spolkem Storgé, z.s.

IČ: 22878068, Lučiště 17, 335 1 Spálené Poříčí o poskytnutí účelové dotace na rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového zařízení Borovno – útulek pro psy na rok 2017 ve výši 2000,-Kč

 

Žádost o schválení trasy motoristického podniku VI. Podbrdské setkání legend 2017.

Podmínky: Akce se uskuteční 7.5. 2016 od 7,30 do 18,00 hodin s tím, že závod proběhne podle přiloženého rozpisu jednotlivých RZ. Bude posouzen stav dotčených komunikací před a po závodu. Opravu případného poškození komunikací zabezpečí pořadatel a zároveň odpovídá za veškerá bezpečnostní opatření k zabezpečení závodu. Pořadatel písemným upozorněním bude informovat obyvatele dotčených obcí na způsob a čas uzavření a znovuotevření komunikací dotčených závodem a to nejméně 14 dní před sportovní akcí.

 

Zrušení jednotek sborů dobrovolných hasičů obce

v Čečovicích, Chyníně, Liškově, Měrčíně, Přešíně, Zahrádce a Železném Újezdu.

 

Ustanovení jednotky dobrovolných hasičů obce v Čížkově

ve složení. Jaromír Jílek, nar.12.10.1959, Miroslav Jílek nar. 5.4. 1985, Miloš Heřman nar. 17.1.1966, Zdeněk Kovář nar. 8.6.1994, Jiří Linhart nar. 26.3.1982, Petr Linhart nar.1.9.1981, Tomáš Tomášek nar. 22.8.1983, Slavomír Fiala nar. 21.5.1987, Miroslav Kment nar.23.12.1981, Vlastislav Novák nar.27.3.1962

 

Žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v r. 2017“

na vybavení jednotky SDH obce Čížkov.

 

Podání žádosti k Úřadu práce o veřejnou službu a veřejně prospěšné práce.

 

Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek

na spolufinancování výroby busty grafika pana Richarda Böhnela ve výši 5000,-Kč

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtové opatření

 

D:  Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

 

Zapsal: 17. 3. 2017 L. Jára

Zápis ověřili: Chott P., Šelmát J.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 17.3.2017

Vyvěšeno na úřední desku: 17.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000