Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 14. 11. 2019

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 14. 11. 2019 v Čížkově.


Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
konaného dne 14.11. 2019 v Čížkově – č.9

 

přítomní členové zastupitelstva:
Ing. Batovec, Černý, Ing. Jára, Bc. Karas,  Mgr. Kovaříková, Skřivánek, Ing. Tomášek (do bodu „diskuze“), Třeštík

omluveni:
Heřman, MgA. Skala , Sládek, Ing. Tomášek (od bodu „diskuze“ včetně)

 

1. Zahájení

provedl starosta obce ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

 

Program jednání:

1.        Zahájení

2.        Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.        Kontrola unesení z minulého zasedání

4.        Zpráva starosty

5.        Pronájem pohostinství „Pod Rozhlednou“ v Železném Újezdu

6.        Schválení Dodatku č. 10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství

7.        Schválení Smlouvy o poskytnutí služeb – likvidace jedlých tuků a olejů

8.        Žádost o zřízení vodovodní přípojky

9.        Plán inventur na r. 2019

10.      Rozpočtová opatření

11.      Diskuze

12.      Závěr

 

 • Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

Zapisovatelkou zasedání byla jmenována Mgr. Pavla Kovaříková.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 

Návrhová komise: M. Třeštík, P. Kovaříková, L. Batovec

Ověřovatelé zápisu:  V. Karas, J. Skřivánek

 

 • Schváleno – 8  PRO

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetla Mgr. Kovaříková

 

4. Zpráva starosty

 

Práce od minulého zasedání obce – finišují práce na přestavbě stodoly na hasičskou zbrojnici, dokončena je rekonstrukce vodovodu v Chyníně a celý vodovod je i zaměřen, nová pergola u klubu v Přešíně má krytinu, nový lak má podlaha sálu v Čečovicích, úprava proběhla v šatně i baru, hotové jsou i tamní místní komunikace, nyní proběhne finanční vyúčtování s dodavatelem akce a podání žádosti o získané dotace, za měsíc nabude právní moci i stavební povolení pro akci Vodovod Přešín. Dále probíhá získání potřebných povolení k prohloubení vrtu pro mateřskou školku. U ní proběhne i ořez či úprava koruny lípy u zdejšího kostela, tato věc není financována obcí. V úterý jsem absolvoval školení na způsob, jak postupovat v otázce dodání nového automobilu pro JSDHO Čížkov. Pokud bude auto dodáno do půli roku 2020, bude se jednat o velký úspěch. Dotace od MV ve výši 450 000 Kč je jistotou, Plzeňský kraj následně na toto přidává částku 300 000 Kč.

V současné době je nutné se zaobírat i otázkou podání žádostí o dotace na příští rok – mimo žádost na zmíněný vodovod máme v úmyslu rekonstruovat budovu v Čížkově – prodejnu a pohostinství nebo budovu obecního úřadu. Pokud budeme mít zpracované projekty na obě akce, zkusíme podat žádosti na oba objekty buď na MMR či Plzeňský kraj. Pokud budou vypsány dotace na pořízení ukazatelů rychlosti a podpora prodejen v obcích, žádosti zopakujeme. V otázce vybudování klubové místnosti v Chyníně budeme s občany ještě celou věc konkretizovat – podobu, financování atd. – od místních padla možnost se na stavbě podílet dobrovolnicky.

V obecních lesích se situace s napadením smrkových porostů lýkožroutem smrkovým výrazně zdramatizovala. Do konce roku se dostaneme na číslo 2000 m3, výhled na příští rok si netroufám odhadnout. V loňském roce v této době jsme byli na čísle 400 m3. Bez podpory Plzeňského kraje a státu, respektive MZe ve formě finančních příspěvků nejsou majitelé lesa schopni zabezpečit požadované funkce lesa. Ceny za dřevní hmotu jsou třetinové, výrazně stouply ceny sazenic a práce.

V letošním roce jsme zatím podali žádost na obnovu lesa a zřizování oplocenek, na to samé do konce roku budeme nárokovat částku cca 20 – 30 000 Kč (ještě budeme zalesňovat a plotit). Je vypsán nový dotační titul MZe, a to na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Počítá se s objemem kalamitního jehličnatého dřeva v posledním čtvrtletí r. 2017 a celý rok 2018 a částkou, o kterou poklesla cena dřeva. Předběžný výpočet nám slibuje částku cca 180 000 Kč. Pokud tento titul bude vypsán i na r. 2019, částka bude vzhledem k současnému objemu dřeva násobně větší. V této situaci by nám výrazně pomohl současný trend počasí – „vlhká a shnilá“ zima a vlhký průběh jara. Zásoby přezimujícího brouka a jeho vývojových stadií jsou obrovské.

 

5. Žádost Michaely Fialové o pronájem pohostinství „Pod Rozhlednou“
Železný Újezd 71 a bytu k němu náležejícímu za účelem provozování hostinské činnosti.

 

 • PRO: 8             SCHVÁLENO

 

6. Dodatek č.10 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové.   

 

 • PRO: 8              SCHVÁLENO

 

7. Smlouva o poskytnutí služeb s Jiřím Černohlávkem, týkající se likvidace jedlých tuků a olejů.

 

 • PRO: 8             SCHVÁLENO

        

8. Žádost Mgr. Jaromíry Koenigsmarkové o vybudování vodovodní přípojky k domu č.e. E 21 v Chyníně.

 

 • PRO: 8             SCHVÁLENO

 

9. Plán inventur na rok 2019:

- termín inventury majetku obce 1.1.2020-30.1.2020

- inventarizační zpráva zpracována do 31.1.2020

- PO MŠ Čížkov předloží do 20,1.2020 potvrzení o existenci majetku ve výpůjčce zřizovatele, za inventarizaci zodpovídá ředitelka MŠ

- inventarizační komise: M. Černý (předseda), M. Třeštík, M. Heřman, J. Linhartová

- likvidační komise: D. Sládek, J. Skřivánek, V. Karas.

 

 • PRO: 8           SCHVÁLENO

 

10. Rozpočtové opatření č.5/19

 

11. Diskuze

 

– ing. Tomášek zve na vánoční koncert 6.12.2019 do Čížkova

- p. Jílek upozornil na nepořádek kolem kontejnerů tříděného odpadu v Čížkově, (lze umístit světlo, případně kameru);  je možná změna posypového materiálu na silnici v Čížkově?

- pí. Bulínová - v jaké fázi je projekt vodovod v Přešíně (18.12. nabude právní moci rozhodnutí vydané MěÚ Nepomuk); ořez lípy - kdo financuje

- pí. Haasová - lípa u kostela poškozuje svými kořeny podlahu v kostele (překážkou likvidace stromu je status „památného stromu“)

- pí. Fialová - lípy v Přešíně ořezat

- p. Černý J. – poděkování obci za rekonstrukci vodovodu v Chyníně; upozorňuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace a na parkování občanů na obecních pozemcích

- p. Kočka - je-li nějak zakázáno parkovat na ob. pozemcích; výkopy pod Chynínem

- pí. Haasová- „parkovišťátko“

 

12. Usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

A: Volí

- členy návrhové komise – Třeštík M., Kovaříková P., Batovec L.

- ověřovatele zápisu – Karas V., Skřivánek J.

 

B: Schvaluje:

 • Žádost Michaely Fialové o pronájem pohostinství „Hostinec Pod Rozhlednou“, Železný Újezd 71 za cenu 1000 Kč/měsíc. Součástí pronajímaných prostor je byt určený k přespávání, nikoliv k trvalému pobytu v 1. patře budovy č.p. 71.
 • Dodatek č. 10 ke Smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové 50009, IČO 42194920
 • Smlouvu o poskytování služeb s Liborem Černohlávkem, Jakub 38, Církvice 285 33, IČO 16539184 týkající se zajištění nakládky, odstraňování, likvidace odpadu 20 01 25 – jedlý olej a tuk
 • Žádost Jaromíry Konigsmarkové o vybudování vodovodní přípojky k nemovitosti č.e. 21 v k.ú. Chynín s tím, že žadatel provede zapojení prostřednictvím odborné firmy. Termín zahájení prací oznámí na obecním úřadu a p. Pikalovi Obec dodá uzávěr přípojky, vodoměr a uzávěry před a za vodoměr. Zemní práce od přípojky od hlavního řadu, šachtice k uložení vodoměru jdou nákladově za žadatelem.
 • Plán inventur na r. 2019

 

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Rozpočtová opatření

 

D: Ukládá:

Starostovi a zastupitelům řešit připomínky z diskuze

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Zapsala 14.11. 2019 Mgr. P. Kovaříková

Zápis ověřili:  V. Karasm, J. Skřivánek

 
 

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000