Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 12.5.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 12.5.2017 v Čečovicích.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Nová M, Šelmát J., Heřman M., Sládek D, Černý M., Černý J.

Omluveni: Chott P., Ing. Tomášek Z.

 

Zahájení:
Provedl místostarosta obce Ing. Ladislav Jára. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Zpráva starosty

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Železném Újezdu č. 1.

6. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v Železném Újezdu č. 2.

7. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce Čížkov k 31.12. 2016

8. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2016

9. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za rok 2016

10. Převod účtu č. 431 na účet 432

11. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za rok 2016

12. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016

13. Žádost o rozdělení výsledku hospodaření MŠ Čížkov za rok 2016

14. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 a dalších písemností Svazku obcí okresu Plzeň-jih

15. Nákup pozemků v k.ú. Zahrádka u Čížkova v souvislosti s požární nádrží

16. Diskuze

17. Usnesení

18. Závěr

 

Místostarosta podal návrh na rozšíření program o body

 • žádost o povolení plynové přípojky p. Školové, Sedliště 18
 • rozpočtové opatření

 

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: Černý J., D. Sládek, Třešťík M.

Ověřovatelé zápisu: M. Heřman, M. Černý

 

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání č. 17 provedl L. Jára

 

4. Zpráva starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se, vzhledem k nastalé situaci, věnoval ve své zprávě převážně akci ke 100. letům I. světové války, která se uskuteční 27. května a 3. června 2017, jako vzpomínka na naše bývalé spoluobčany, kteří se  I. světové války co by vojáci zúčastnili a mnozí na bojišti padli. Obě tyto akce jsou s odstupem doby logickým pokračováním nezměrné úcty lidí k padlým vojínům, kterým naši předci vyjadřovali dík v poválečných letech, krom jiného, i stavěním pomníků, odhalováním pamětních desek a v neposlední řadě byly tyto oběti války stavěny do pozice, která zavdala vzniku prvního samostatného státu Čechů a Slováků- Československé republice, jejíž sté výročí vzniku si připomeneme příští rok. Tyto skutečnosti byly nosnou ideou našeho záměru a já jsem potěšen, nikoliv však překvapen, iniciativou celého zastupitelstva a oslovených spoluobčanů a sborů dobrovolných hasičů na území obce Čížkov.

Akce 27.5.2017 proběhne postupně z Přešína, přes Železný Újezd, Chynín, Měrčín, Liškov, Čečovice a bude zakončena v Zahrádce. Po krátkém proslovu zde budou položeny věnce za asistence hasičů, dalšími účastníky budou praporečníci s českým a obecním praporem, Sokol v sokolském kroji, voják v historické uniformě a trubač a zastupitelé obce. V  Měrčíně, Liškově a v Zahrádce budou do té doby osazeny kamenné bloky, na nichž budou upevněny pamětní desky se jmény padlých vojínů. V Přešíně bude na pietním místě, na zdi hasičské zbrojnice, kde je umístěna pamětní deska s několika jmény padlých vojínů, umístěna doplňující pamětní deska se jmény zbývajících padlých přešínských  občanů. SDH se již mohou účastnit i s převážně novými prapory. SDH v Zahrádce k této příležitosti připravuje ve svém klubu doprovodný program. Další informace budou na obecním webu www.obec-cizkov.cz a akce bude plakátována ve všech částech obce.

Akce 3.6.2017  proběhne v Čížkově. Bude navazovat na předchozí akci. Budou zde vzpomenuti všichni padlí v I. Světové válce z území celé obce. V kostele sv. Jana Křtitele bude sloužena mše, po té bude položen věnec u pomníku padlých čížkovských vojínů s hudebním doprovodem části hudby AČR, která bude doprovázet i svěcení praporů, průvodem se sejde na náves, kde bude program pokračovat možnými projevy hostů a hlavně svěcením obecního a hasičských praporů. Po té je možné vystoupení lidového souboru MLS pod vedením Míry Šimandla, ale v době přípravy tohoto materiálu ještě neznám názory a po té rozhodnutí zastupitelstva k tomuto vystoupení. Akce se dále účastní skupina vojáků v historických uniformách Rakousko-uherské armády (plzeňští pětatřicátníci), Sokolové a jejich pěvecký sbor a hasiči. Přítomni budou významné osobnosti církevního i veřejného života, m.j. náčelník GŠ AČR arm. generál Josef Bečvář, děkan Svatovítské kapituly ICLic Mgr. Ondřej Pávek, biskup pan František Radkovský, Hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard, senátor Parlamentu ČR Václav Chaloupek, zastupitelé Plzeňského kraje z našeho blízkého okolí, starostové okolních obcí a jiní. Přislíbená je účast paní Evy Urbanové, ale definitivní potvrzení bude až těsně před akcí. Od 18,00 hodin pak bude taneční zábava. Počasí rozhodne, zda venku nebo v kulturním zařízení v Čížkově.

Vážení spoluobčané, znovu zdůrazňuji, že bez spolupráce s Vámi a s činnými složkami na území obce, by nebylo reálné, tyto akce zdárně uskutečnit. Prosím Vás proto, abyste i vy pomohli při přípravě a to zejména ve svých obcích, např. úklidem kolem pietních míst i přilehlých částí obcí, a abyste vyšli vstříc požadavkům zastupitelů a hasičů. Již nyní Vám děkuji za spolupráci, a děkuji nejmenovitě všem, kteří se již do této doby aktivně zapojili do příprav. Zároveň Vás jménem zastupitelstva i jménem svým, zvu k návštěvě těchto akcí k 100 letům I. světové války.

Od 15. května bude opět oficiálně otevřena rozhledna v Železném Újezdu, kde v rámci veřejně prospěšných akcí zaměstnáme dvě pracovní síly, které jsou registrované na úřadu práce a to každého na poloviční úvazek pracovní doby, tedy na 20 hodin týdně. Složitost oproti minuloročním zkušenostem vyplývá z nových předpisů a náhledů na dlouhodobost evidence na úřadu práce. Na rozhledně budou zaměstnaní Stanislav Levý  a Ivo Nebřenský. Na výkon těchto prací dostane obec peníze od státu.

Obec Čížkov též nabídla Úřadu práce pracovní místa pro Veřejnou službu. Pracovní úvazek 20 hodin měsíčně je neplacený, ale pro dlouhodobě nezaměstnané by měl výkon veřejné služby limitovat výši poskytovaných dávek. V rámci této služby nabízíme úklidové práce kolem kontejnerových míst na sběr tříděných odpadů, úklid veřejných prostranství a autobusových zastávek. Pracovníky by nám měl nabídnout úřad práce, ale obec nemá žádné páky na to, aby tyto práce delegovaní pracovníci přijali. Vhodné pracovníky, evidované na úřadu práce, registrujeme jako spoluobčany i na území naší obce.

V Čížkově byla dokončena rekonstrukce tarasu pod  mateřskou školou, jsou opraveny schody ke kostelu, která jsou na obecním pozemku a je narovnán pomník padlých. Akce provedla k plné spokojenosti firma SENEA s.r.o. ze Spáleného Poříčí.

Tatáž firma provedla rekonstrukci vypouštěcího zařízení na rybníčku v Zahrádce (nad bývalým hostincem u Černých). V souvislosti s posledními velkými dešti 4. a 5. Května, došlo k vylití struh v Zahrádce a v Čížkově, takže byly zaplaveny pozemky a cesty. Registrujeme stížnosti, resp. žádosti od občanů o napravení tohoto stavu. V Zahrádce se to týká struh od bývalého areálu JZD směrem k hasičské zbrojnici, kde je bezpodmínečně nutné prohloubit část strouhy a možná i zatrubnění dostatečně dimenzovanými rourami, v čížkově je problém velké přítokové oblasti od Přešína a patrně nedostatečné kapacity pravostranného příkopu směrem do Čížkova a asi i  podtoku vody pod komunikací na návsi. Obec zde již odstranila v nejnižším místě nánosy zeminy, aby byl umožněn odtok vody do potoka. Je zde i silně poškozen základ mostku, na němž je umístěno zábradlí. Obec bude informovat SÚS ve Dvorci.

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 1203/13 za 40 Kč/m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 1203/30 za 40 Kč/m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

7. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce Čížkov k 31.12. 2016

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

8. Schválení závěrečného účtu obce Čížkov za r. 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ˇUSC Čížkov za r. 2016 bez výhrad

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

9. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov k 31.12 2016 s výsledkem hospodaření ve výši 3 094 280,74 Kč

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

10. Schválení přeúčtování účtu 431 na účet 432

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

11. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2016

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

12. Žádost o rozdělení výsledku hospodaření MŠ Čížkov za r. 2016

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

13. Schválení nákupu pozemků v k.ů. Zahrádka u Čížkova v souvislosti s požární nádrží na pozemku č. 43/5

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 

14. Žádost p. Školové M., Sedliště 18 o zřízení plynové přípojky pro č.p. Sedliště 18                 

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

 


Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A: Volí

 • členy návrhové komise: Černý J., D. Sládek, Třešťík M.
 • ověřovatele zápisu: M. Heřman, M. Černý

 

B: Schvaluje:

Žádost manželů Dany Dorociakových o odkoupení části obecního pozemku 1203/13 v katastrálním území Železný Újezd, obec Čížkov. K oddělení pozemku dojde na základě geometrického plánu a hranice oddělené části bude stanovena za účasti zastupitele obce Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku je 40 Kč/m2  (čtyřicetkorunčeských za jeden metr čtvereční). Poplatky za geometrický plán, vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadateli. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 12. 5. 2018, jinak tento bod unesení pozbyde platnosti.

 

Jany Beckové o odkoupení pozemkové parcely č.1203/30 o výměře 24m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Železný Újezd, obec Čížkov. Cena za 1m2 odděleného pozemku je 40 Kč/m2  (čtyřicetkorunčeských za jeden metr čtvereční). Poplatky za geometrický plán, vyhotovení smlouvy a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadateli. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 12. 5. 2018, jinak tento bod unesení pozbyde platnosti.

 

Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016.

 

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje závěrečný účet obce k 31. 12. 2016 bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje účetní uzávěrku k 31. 12. 2016 s výsledkem hospodaření ve výši 3.094.280,74 Kč.

 

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Čížkov k 31. 12. 2016 s výsledkem 46.721,49 Kč.

 

Žádost o rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy v Čížkově za rok 2016 takto:

 • 15.943,53 Kč – úhrada ztráty z minulých let
 • 15.000,-Kč – do fondu odměn
 • 15.777,96 Kč – do rezervního fondu

 

8. Nákup pozemků kolem požární nádrže v k.ú. Zahrádka u Čížkova obec Čížkov:

Od Evy Železné

Parcela č.43/43 o výměře 147m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60 Kč/m2  = 676,20 Kč           

Parcela č.43/24 o výměře 1207m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60 Kč/m2 = 5552,20 Kč        

Celková cena 6229,- Kč

 

Od MVDr Václava Šelmáta

Parcela č.43/44 o výměře 65 m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60 Kč/m2 = 299,- Kč      

Parcela č.43/26 o výměře 50 m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60Kč/m2 = 230,- Kč      

Parcela č.43/15 o výměře 171m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60Kč/m2 = 786,60 Kč   

Parcela č.43/23 o výměře 124 m2-travní porost, BPEJ č. 76401 = 4,60Kč/m2 = 570,40 Kč

Celková cena 1886,- Kč.

 

Žádost o povolení plynové přípojky v Sedlišti pro paní Marii Školovou, Sedliště

Připojení musí provést odborná firma dle projektu a dle vyjádření RWE. Žádost je projednávaná z důvodu vlastnictví plynového řadu v Sedlišti obcí Čížkov.

 

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016.
 • Návrh rozpočtu na r. 2017 Svazku obcí okr. Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
 • Rozpočtové opatření
   

D:  Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva v Čečovicích 12.5.2017

Vyvěšeno na úřední desku: 12.05.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000