Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 11.5.2018

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 11.5.2018 v Čečovicích.


Zápis:

Přítomní členové zastupitelstva: Z., Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M.,  Sládek D., Černý M., Ing. Tomášek Z., Heřman M., Černý M.

V průběhu zasedání se dostavila Nová M.

Omluveni: Šelmát J.

 

Zahájení:
Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej obecního pozemku v Zahrádce
 6. Žádost o prodej obecního pozemku v železném Újezdu
 7. Žádost o prodej obecního pozemku a stavby bez čp. v Čížkově
 8. Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost na r. 2018
 9. Žádost o účelovou  dotaci spolku Storgé, z.s.na provoz psího útulku
 10. Žádost  SDH Železný Újezd o nákup výstroje pro dětské družstvo
 11. Podání žádosti o dotaci z PK na nákup 5 ks zásahových obleků pro JSDHO
 12. Žádost o připojení se k odběru vody z  obecnímu vrtu v Liškově
 13. Žádost obce Čížkov o směnu pozemku v Liškově
 14. Rozpočtové opatření
 15. Přijetí dotace z PSOV PK na opravu MK v Liškově
 16. Kritéria pro zápis dětí do MŠ v Čížkově pro školní rok 2018/2019
 17. Diskuze
 18. Usnesení
 19. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • Žádost o dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO
 • Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017
 • Závěrečný účet obce k 31.12. 2017
 • Přeúčtování účtu 431 na účet 432
 • Schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace MŠ Čížkov
 • Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

 

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

Návrhová komise: M. Třeštík, J. Černý, D. Sládek

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Černý M..

 • Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO.

 

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty:

 • Obec byla oslovena nabídkou D.A.S. Rechtsschutz AG o možném smluvním zastupování zastupitelstva obce Čížkov v činnosti obce Čížkov a v činnosti škol a školských zařízení. Jedná se o právní zastoupení ve věcech soudních. Jde o rakouskou firmu s akreditací v ČR. Služba by byla placená, cca 25000,-Kč ročně s tím ,že by automaticky na sebe přebírala záležitosti vyplývající ze smlouvy. Vzhledem ke končícímu volebnímu období současného zastupitelstva této nabídky zatím nevyužijeme.
 • V rámci rekonstrukce hasičské zbrojnice a hasičského klubu v Zahrádce se dokončuje fasáda, střecha je hotová a byly objednány u firmy NOVATEC v Líních čtyři nová okna pro výměnu za stará jednoduchá okna.
 • V rámci JSSDHO jsou zakoupeny 4 ks nových vysílaček a to na základě zkušeností ze školení a cvičení členů JSDHO v podmínkách zakouřených prostorů na cvičišti ve Zbiroze. V péči o tuto jednotku jsme hodnotili i možnost žádosti o dotaci ma rekonstrukci hasičské zbrojnice z programu MV ČR. Zde  je poskytovaná minim. dotace ve výši 450000 Kč, což je 50= celkových nákladů. Museli bychom mít tedy celkové náklady 900000,-Kč abychom na takovou dotaci dosáhli. Jsme přesvědčeni, že rekonstrukci zvládneme laciněji. Otevřela se další možnost pro nákup hasičského auta a to od hasičů z plzeňského pivovaru. Bude vyvolané nabídkové řízení, kterého se zúčastníme. Cena vozidla je nižší než předpokládaný nákup hasičského vozidla z Nýřan.
 • V Měrčíně „ Za lesy“ budou opět tábořit v termínu od 30.6.2018 do 21.7.2018 účastníci Oddílu experimentální archeologie „mamuti“ Tito táborníci sem jezdí již několik desetiletí. Nájem za tábořiště je 5000,-Kč. Zpráva je hlavně pro informaci mysliveckých sdružení, která v dané lokalitě vykonávají právo myslivosti.
 • V rámci ORP Nepomuk byla vytvořena pracovní skupina i  s účastí jednoho zástupce obce Čížkov, která bude  zpracovávat „Analýzu dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb v Plzeňském kraji“ potažmo v našem regionu.
 • Obecnímu úřadu v Čížkově dochází stále různé žádosti o poskytnutí finanční pomoci na různé charitativní služby, naposledy pro Červený kříž, který v rámci preventivní činnosti úrazovosti dětí, vytváří omalovánky s touto tématikou. Nejnižší příspěvek za umístění informace o obci na stránkách těchto omalovánek je 7900,-Kč. Zároveň s tím přišla i žádost na podporu telefonní linky pro ohrožené děti. Obec Čížkov si je vědoma potřeby těchto služeb, ale v minulosti se usneslo zastupitelstvo obce podporovat pouze konkrétní naše občany, kteří takovou službu využívají např. v domech pro postižené jako je Diakonie Merklín.
 • Ve spolupráci s Úřadem práce Plzeňského kraje uzavřela obec Čížkov dvě smlouvy na poloviční úvazek pro dva pracovníky na rozhledně v Železném Újezdu v rámci Veřejně prospěšných prací. Dále obec uzavřela s ÚP i smlouvu o Organizování veřejné služby. Tato možnost však zůstává ze strany žadatelů o práci bez využití.
 • Obec Čížkov obdržela od firmy Reddy Blovský Rekapitulaci výnosů obchodů Čížkov, Čečovice a Liškov, souhrnně za rok 2017. Výsledkem této rekapitulace je, že pracovníci obchodu tuto činnost vykonávají za cca 44,-Kč za hodinu. Podpůrný dotační titul plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018“ pro tyto účely nemůže obec Čížkov využít, neboť dotační pravidla jsou postavena pro obce s počtem obyvatel do 250. Navrhuji, aby se zastupitelstvo tímto bodem zaobíralo a na příštím zasedání rozhodlo o možné pomoci ze strany obce pro zachování těchto služeb v obchodní činnosti.
 • Oprava MK v Železném Újezdu. Žádost o dotaci z podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR je podána a smlouva na zhotovení je na základě poptávkového řízení uzavřena s firmou DYBS Plzeň s.r.o. Hodnota díla je 1 992 053,98 Kč. Oprava bude realizována i bez event. poskytnutí dotace. Další opravu MK v Žel Újezdu v dolní části obce v ceně 1395 994,18 Kč (bez žádosti o dotaci)provede též firma DYBS Plzeň. Je hotová i oprava  MK ,která mimo zastavěné území obce Ž. Újezd spojuje tyto dva, shora uvedené úseky. Dílo zhotovila firma ŠREAST za  425920, Kč. Cesta není pokryta živičným kobercem ale jen štěrkem.
 • Po zhodnocení stavu židlí v KZ v Čížkově bude objednáno 100 ks nových židlí s tím, že stará židle, které jsou ještě upotřebitelné, budou k dispozici k venkovním akcím. Inventář v KZ Žel. Újezd a Čečovice byl již obměněn.
 • Pokračuje oprava MK v Liškově a měla by být dokončena dle sdělení zhotovitele firmy KOPESO příští týden spolu s dokončením první části rekonstrukce komunikace v Čečovicích od silnice směrem do zemědělského střediska.
 • Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení v Čečovicích se nachází v závěrečné části tvorby projektu s tím, že by se asi příští týden započalo s ukládáním kabeláže. Situaci značně zkomplikovala nutnost nového projektu.
 • Slavnost ke 100 výročí založení Československé republiky, která se uskuteční  v sobotu 7.7. 2018 v Čečovicích se bude řídit tímto rámcovým programem. Začátek ve 12,00 hod a to průvodem z kraje obce od Zahrádky na náves . 13,00 hodin mše svatá v kapli na vsi, 14,00 slavnostní projevy a pokládání věnců a závěr slavnosti. Slavnost bude provázet jarmark řemesel. Příští týden proběhne schůzka v Čečovicích, kde budou již zadané konkrétní úkoly a budou sdělena již učiněná opatření.

 

5. Žádost MvDr. V. Šelmáta o odkoupení obecního pozemku v k.ú. Zahrádka u Čížkova, p.č. 27/1 o výměře 88 m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

6. Žádost V. Karase o odkoupení obecního pozemku v Žel. Újezdu č.p. 1203/4 o výměře 76 m2

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

7. Žádost M. Heřmana o odkoupení obecního pozemku v Čížkově p.č. st. p.104 a stavby bez popisného čísla na st. p.č.104 v k.ú. Čížkov u Blovic

 • Schváleno – 8 zastupitelů PRO, 1 se ZDRŽEL

8. Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost na r. 2018

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

9. Žádost o účelovou dotaci na provoz víceúčelového zařízení (psí útulek Borovno) pro společnost Storgé, z.s. , Lučiště 17, 335 61 Sp. Poříčí

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

10. Žádost SDH Železný Újezd o nákup výzbroje pro dětské družstvo

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

11. Podání žádosti o dotaci z PK na nákup 5 ks zásahových obleků pro JSDHO

 • Schváleno – 9 zastupitelů PRO

12. Žádost J. a Z. Spourových o připojení nemovitosti na p.č. 1/11 v k.ú. Liškov k obecnímu vrtu

 • Věc odložena k projednání na příštích zasedání, žádost zůstává v platnosti

13. Žádost obce Čížkov o směnu pozemků v k.ú. Liškov

 • Schváleno – 10 zastupitelů PRO

14. Přijetí dotace z PSOV PK na opravu MK v Liškově

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

15. Kritéria pro zápis dětí do MŠ Čížkov pro školní rok 2018/19

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

16. Schválení zprávy o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12. 2017

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

17. Schválení závěrečného účtu obce k 31. 12. 2017 bez výhrad

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

18. Schválení účetní uzávěrky obce k 31. 12. 2017 s výsledkem hospodaření ve výši 5 453 130,61 Kč

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

19. Přeúčtování účtu 431 (výsledek hosp. ve schvalovacím řízení) 5 453 130,61 Kč na účet 432 (výsledek hosp. předcházejících účetních období)

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

20. Schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace MŠ Čížkov k 31. 12. 2017 s výsledkem - 30 542,25 Kč.

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

21. Schválení dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PJA-V-19/2018 a č. PJA-VZ-20/2018

 • Schváleno - 10 zastupitelů PRO

 

Diskuse:

 • p. Volná – oprava komunikace v Čížkově a převod plynofikace na jiného uživatele, zjistit ne RWE podmínky převodu
 • p. Štork – kamionová doprava na komunikaci Nové Mitr. – Chynín
 • p. Dorociak – řešení sousedských vztahů

                  


Usnesení:

Zastupitelstvo obce:

 A:  Volí

 • členy návrhové komise: M. Třeštík, J. Černý, D. Sládek
 • ověřovatele zápisu: M. Černý, P. Chott

 B:  Schvaluje:

 • Žádost MVDr. Václava Šelmáta o odkoupení pozemku p.č. 27/1 o výměře 88 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Zahrádka u Čížkova za cenu dle BPEJ 76401 - 4,60 Kč/m2.Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků se smlouvou zajistí do 11. 5. 2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnost.
 • Žádost pana Václava Karase o odkoupení pozemku p.č. 1203/4 o výměře 76 m2 – ost. plocha – ostatní komunikace v k.ú. Železný Újezd za cenu 40,-Kč/m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků se smlouvou zajistí do 11. 5. 2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnost.
 • Žádost pana Miloše Heřmana o odkoupení pozemku p.č. st.p. 104 o výměře 57 m2 – zastavěná plocha a nádvoří a stavby (sklad) bez čp. na st.p. 104 v k.ú. Čížkov u Blovic, za cenu dle znaleckého posudku č. 2892-151/2017 ve výši 130 000 (jednostotřicettisíc) Kč. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhrada všech poplatků se smlouvou a znaleckým posudkem zajistí do 11. 5. 2019 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnost.
 • Žádost Plzeňského kraje, IČO:70890366 o účelovou dotaci na dopravní obslužnost v r. 2018 ve výši 43296,- (čtyřicettřitisícdvěstědevadesátšest)Kč.
 • Žádost o účelovou dotaci spolku Storgé,z.s.,IČO: 22878068 na provoz útulku pro psy v Borovně. Na příspěvek ve výši 2000,-Kč bude vypracovaná smlouva se žadatelem.
 • Výši příspěvku pro spolek Storgé,z.s. IČO 22878068  ve výši 2000,-Kč. Na výši příspěvku bude vypracována smlouva.
 • Žádost SDH Železný Újezd na proplacení nákladů na pořízení výstroje pro dětské družstvo do celkové výše 5000,-Kč. V případě nečinnosti dětského družstva budou tyto součásti výstroje vráceny obecnímu úřadu v Čížkově.
 • Podání žádosti o dotaci na nákup pěti ks ochranných třívrstevných oděvů (kabát a kalhoty) pro JSDHO z dotací Plzeňského kraje.
 • Žádost obce Čížkov IČO: 00256536 o směnu obecního pozemku p.č. 84/2 o výměře 118m2 za pozemek p.č. 856/6 o výměře 94m2 v majetku manželů Jiřího a Jaroslavy Červenkových. Obě strany se nebudou mezi sebou vyrovnávat. Uzavření směnné smlouvy včetně návrhu na vklad do KN a úhradu všech poplatků se smlouvou, zajistí do 11. 5. 2019 obec Čížkov jinak tento bod usnesení pozbývá platnost.
 • Dotaci ve výši 350.000 (třistapadesáttisíc)Kč z programu PSOV PK 2018 na opravu MK v Liškově, obec Čížkov
 • Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Čížkov, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace.
 • Podání žádosti Obce Čížkov o nový dopravní automobil pro JSDHO z programu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR pro rok 2019. Žádost musí být podána do 30. 6. 2018.
 • Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017
 • Závěrečný účet obce k 31. 12. 2017 bez výhrad.
 • Účetní uzávěrku k 31. 12. 2017 s výsledkem hospodaření ve výši 5.453.130,91 Kč.
 • Přeúčtování účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 5.453.130,91 Kč na účet 432 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období).
 • Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Čížkov k 31. 12. 2017 s výsledkem
 • Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PJA-V-19/2018 a č. PJA-VZ-20/2018

 

C: Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty
 • Žádost manželů Jana a Zuzany Spourových o umožnění připojení se ke zdroji vody z obecního vrtu na pozemku 1/55 v k.ú. Liškov, obec Čížkov s tím, že o žádosti bude rozhodovat na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce Čížkov a to po zřízení čerpacího zařízení (pumpy) u tohoto vrtu, které bude přístupné pro veřejnost. Žádost manželů Spourových zůstává v platnosti.
 • Rozpočtové opatření č. 2/2018 a 3/2018

 

D:  Ukládá:

Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 

 • Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal: 11. 5. 2018  L. Jára

Zápis ověřili – Chott P., Černý M.

Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích
Veřejné zasedání zsatupitelstva obce Čížkov 11.5.2018 v Čečovicích

Vyvěšeno na úřední desku: 11.05.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000