Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 10.11.2017

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 10.11.2017 v Železném Újezdě.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva:  Chott P., Ing Jára L., MgA. Skala D., Třeštík M., Černý M., Nová M., Ing. Tomášek Z.

Omluveni: Černý J., Šelmát J., Sládek D., Heřman M.

Zahájení:
Provedl starosta obce ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil přítomné se zveřejněným programem zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení obecního pozemku a části obecního pozemku v Železném Újezdu
 6. Směna pozemků s Městem Rokycany
 7. Směrnice o inventarizaci – plán inventur
 8. Schválení kolektivní smlouvy se Základní organizací OSSOO OS při MěÚ Nepomuk
 9. Zadání pasportizace místních komunikací
 10. Schválení o žádosti dotaci z PSOV PK 2017 – Projekty obcí – hasičská zbrojnice Zahrádka
 11. Schválení přijetí dotace z PSOV PK 2017 – Projekty obcí – hasičská zbrojnice Zahrádka
 12. Rozpočtové opatření
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr

Starosta podal návrh na rozšíření programu o tyto body:

 • Žádost o dotaci na MK
 • Pokuta od ČIŽP- volné vypouštění kanalizačních vod
 • Schválení pasportizace místních komunikací v k.ú. Železný Újezd
 • Pověření k výkonu kontroly příspěvkové organizace MŠ Čížkov

Program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli

Zapisovatelem zasedání byl jmenován místostarosta obce Ing. Jára L.

 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 Návrhová komise: Třešťík M., Černý M., MgA. Skala D.

Ověřovatelé zápisu: Chott P., Nová M.

 • Schváleno – 7 členů zastupitelstva PRO
 •  

3. Usnesení z minulého zasedání přečetl L. Jára

 

4. Zpráva starosty

 

5. Žádost o odkoupení částí obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd p.č. 731/63 a p.č. 731/65

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

6. Žádost o směnu pozemků s Městem Rokycany

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

7. Schválení Směrnice o inventarizaci – plán inventur

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

8. Schválení kolektivní smlouvy se základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ v Nepomuku s platností do 28.2. 2022

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

9. Zadání pasportizací místních komunikací

 • Schváleno –7 zastupitelů PRO

 

10. Schválení žádosti o dotaci z PSOV PK – Projekty obcí – Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice a klubu v Zahrádce

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

11. Schválení přijetí dotace z PSOV PK – Projekty obcí – Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice a klubu v Zahrádce

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

12. Rozpočtová opatření č. 6/17

 

13. Žádost o dotaci na místní komunikaci z dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

14. Pokuta od České inspekce životního prostředí

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

15. Schválení pasportizace místních komunikací v k.ú. Železný Újezd

 • Schváleno – 7 zastupitelů PRO

 

Diskuse:

 • p. Černý – vodovod Chynín
 • p. Davídek – ořez větví u komunikací

 


 

Usnesení

Zastupitelstvo obce:

A:  Volí

 • členy návrhové komise: Třešťík M., Černý M., MgA. Skala D.
 • ověřovatele zápisu: Chott P., Nová M.  

B:  Schvaluje:

 1. Žádost pana Martina Šrejla, Dožice, 335 43, o odprodej části obecního pozemku parcelní číslo 731/63 a obecního pozemku parcelní číslo 731/65 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov. Cena za jeden m2 prodávaných pozemků je 40,- Kč (čtyřicetkorunčeských) Poplatky za vyhotovení smlouvy, geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí jdou za žadatelem. Hranice odděleného pozemku bude stanovena za přítomnosti zastupitele obce Čížkov. Návrh do katastru nemovitostí bude podán do 10. 11., jinak tento bod unesení pozbyde platnosti.
 2. Žádost o směnu pozemků mezi Obcí Čížkov a Městem Rokycany. Obec Čížkov smění své pozemky parcelní čísla: 1550/4, 1550/6 a 1550/2 o celkové výměře 1582m2 za pozemky Města Rokycan parcelní čísla 1322/5, 235/21 , 1326/2 a 1328 o celkové výměře 1028m2, vše v k.ú. Čížkov u Blovic, obec Čížkov. Obě strany se nebudou mezi sebou cenově vyrovnávat. Poplatky za geometrický plán, smlouvu a vklad do katastru nemovitostí a ocenění pozemků jdou za Obcí Čížkov.
 3. Směrnici o inventarizaci – plán inventur.
 4. Kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ v Nepomuku s platností do 28. 2. 2022
 5. Zadání pasportizace místních a účelových komunikací na území obce Čížkov.
 6. Žádost o poskytnutí dotace z PSOV PK – Projekty obcí – Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice a klubu v Zahrádce.
 7. Přijetí dotace z PSOV PK – Projekty obcí – Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice a klubu v Zahrádce ve výši 320 000,- Kč.
 8. Žádost o poskytnutí dotace na místní komunikace od Ministerstva místního rozvoje ČR, pro opravu místních komunikací v Železném Újezdu
 9. Úhradu uložené pokuty od České inspekce životního prostředí ve výši 10000,- Kč a úhradu nákladů na řízení ve výši 1000,- Kč z rozpočtu obce Čížkov na rok 2017.
 10. Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje přehled úseků komunikací, které budou předány na obecní úřad Čížkov se žádostí o zařazení do kategorie místní komunikace. Zastupitelstvo obce Čížkov pověřuje starostu obce ke zpracování žádosti o zařazení do kategorie místní komunikace.
 11. Pověření výkonu kontroly příspěvkové organizace Mateřské školy Čížkov. Složení kontrolní komise: Ing. Zdeněk Tomášek – starosta obce Čížkov, Ing. Ladislav Jára – místostarosta obce Čížkov, Jana Linhartová – účetní obce Čížkov.

 

C: Bere na vědomí

 • Zprávu starosty a místostarosty
 • Rozpočtové opatření č. 6/17

 

D: Ukládá

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými zastupiteli

Zapsal 10. 11. 2017 L. Jára

 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 10.11.2017 v Železném Újezdě

Vyvěšeno na úřední desku: 10.11.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000