Facebook

 


Zápis a usnesení z veřejného zasedání obce Čížkov

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov, konaného 10.5.2013 v Zahrádce.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce 10.5.2013

ZÁPIS

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Tomášek, Černý, Nachtmann, Chott, Třeštík, Novák, MgA.Skala, Bc.Jára, Hons,, Jílek. Omluven: Sládek

1. Zahájení:

Starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem zasedání a s návrhem na jeho rozšíření o body:

 • č.20 – Rozpočtové opatření č. 2/2013
 • č.21 - Cena vodného v roce 2013-obecní vodovody.
 • Č.22 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břememe-ČEZ Distribuce
 • Č.23 - Pronájem pohostinství v Čížkově.

Doplněný program zasedání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Dále starosta jmenoval zapisovatele zasedání - Miroslav Černý.

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:

 • Návrhová komise: Bc. Jára, Třěštík, Chott
 • Ověřovatelé zápisu: Hons, Nachtmann

Schváleno - 10 členú zastupitelstva PRO.

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání: provedl Mir. Černý.

4. Zpráva starosty:

 • Obnova operátů v k.ú. Přešín, Žel .Újezd,Čížkov a Zahrádka.
 • Pojištění majetku obce. Posoudíme nabídky pojišťoven týkající se všech staveb v majetku obce. Dále jsme pojištěni na škody způsobené občanům- náledí apod.
 • Svoz nebezpečných odpadů. Na tři roky se svozem bude zabývat „Západočeská komunální“ . Nyní je příspěvek do SMOPK 50Kč,-/občana – v roce 2014 to bude 25Kč,-/občana.
 • Škody způsobené černou zvěří na veřejných prostranstvých v blízkosti obytných a rekreačních domů. Jedná se o záležitosti zákona o myslivosti č.449/2001 ve znění
 • pozdějších předpisů. Ochrana i lov zvěře je záležitostí myslivců- nájemců honitby.
 • Nabídka obci – Asia market- Spálené Poříčí.
 • Kontakt p. Radomír Vodák – sběratel nášivek a odznaků hasičských sborů.
 • Možnost nákupu fotopastí pro exponovaná místa v obci.
 • Investiční akce 2013: oprava kapličky v Chyníně, oprava chodníků v Čížkově, úprava návsi v Železném Újezdě, úprava prostranství v Zahrádce, oprava kanalizace v Přešíně a Žel. Újezdě, oprava hřbitovní zdi v Čížkově.
 • Noční cvičení SDH Přešín - 25.5. 2013

5. Smlouva o výpůjčce 5-ti kontejnerů od firmy EKO-KOM a.s.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

6. Směna pozemků v k.ú. Liškov dle geom.plánu mezi Obcí Čížkov a p.Ing. Janem Spourem. Pozemky č.1/3 a 849/2 v k. ú. Liškov. Cena pozemku pro vyrovnání je 40 Kč/m2. Náklady se zaměřením a poplatky ponese Obec Čížkov.

Schváleno – 10 čl. zastupitelstva PRO.

7. Nákup pozemku v k.ú. Liškov - st. parcela č. 60 o výměře 25 m2 od Václava Šefla- Chynín čp.3

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

8. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 15732/2011 – HMSU s Českou republikou - užívací vztah k nemovitosti p.č. st.100 v k.ú. Přešín. Zvýšení nájmu o 12 Kč za rok.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

9. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 732/1 v k.ú. Čížkov. Žádá p. Petr Jandečka, Čížkov 88. Předpoklad k prodeji – shoda při návrhu vytýčení hranic pozemku s vlastníky sousedních pozemků. Cena 40 Kč/m2. Zaměření pozemku, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do10.5.2014 kupující, jinak tento bod jednání pozbývá platnosti.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 768/1 v k.ú. Měrčín. Žádá p. Václav Skala, Ke Kyjovu 121/3 – Plzeň. Před geometrickým oddělením kupovaného pozemku stanoví zastupitelstvo obce Čížkov hranici oddělované parcely. Cena 40 Kč/m2. Zaměření pozemku, uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 10.5.2014 kupující, jinak tento bod jednání pozbývá platnosti.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

11. Žádost o příspěvek diakonii „ RADOST´´ v Merklíně. Příspěvek bude ve prospěch postižené p. Jany Dvořákové, Přešín 43, žijící v Diakonii v Merklíně. Výše příspěvku z rozpočtu na rok 2013 je navržena ve výši 12 000 Kč,-.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

12. Přijetí zaměstnance OÚ Čížkov do stálého pracovního poměru. Pan Vlastislav Novák, nar. 27.3. 1962, bytem Čížkov 85. Pracovní zařazení - truhlářské a tesařské práce, řidič, traktorista, péče o místní komunikace, lesní pěstební práce a údržba budov. Zařazení do 7.platové třídy a 12. platového stupně. Základní mzda - 18 160 Kč,- a osobní příplatek 4 140 Kč,-.

Schváleno - 9 členů zastupitelstva PRO. 1 čl. zastupitelstva se zdržel hlasování.

13. Nákup dopravního prostředku pro OÚ Čížkov. Nákup bude uskutečněn na základě kupní smlouvy – obec Čížkov s p. Jaromírem Jílkem, Čížkov 53. . Jde o užitkový automobil Volkswagen transporter za cenu dle znaleckého posudku ( č.168-12/2013) –a to 75 000 Kč,-.

Schváleno – 9 členů zastupitelstva PRO, 1 čl. zastupitelstva se zdržel hlasování.

14. Záměr odkoupení pozemků v Žel. Újezdu ve spojení s vodovodním vrtem a přípojkou. Nákup pozemků v k.ú. Žel. Újezd č.p.402/1 o výměře 6109 m2 a č.p. 402/2 o výměře 3998,2 od p. Stanislava Levého. Cena bude předmětem jednání - rozmezí 5-7 Kč,-/m2.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

15. Účetní uzávěrka za rok 2012

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

16. Převod účtu č. 431 – výsledek hospodaření – na účet č. 432.

Schváleno – 10 členů zastupitelstva PRO.

17. Závěrečný účet obce Čížkov za rok 2012.

Schváleno bez výhrad – 10 členů zastupitelstva PRO.

18. Výsledek přezkoupání hospodaření obce Čížkov za rok 2012. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

19. Ustanovení komise pro inventarizaci knihovních fondů.

Předseda: Zdeněk Tomášek
Členové: Václava Šmírová, Jaroslava Trhlíková, Petra Žáková.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

20. Rozpočtové opatření č. 2/2013.

Schváleno - 10 čl. zastupitelstva PRO.

21. Cena vodného pro obecní vodovody v roce 2013 - zůstává stávající cena ve výši 20,-Kč/m3.
Složení ceny - voda 16,53 Kč/m3 , DPH 21% 3,47 Kč/m3.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

22. Žádost ČEZ Distribuce a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcnéhé břemene a o
právu stavby na parcele č. 1464 v k.ú. Čečovice – výměna sloupů el. vedení.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.

23. Žádost o pronájem pohostinství v Čížkově. Žádost podává p. Petr Hajný. Měsíční nájemné
stanoveno na 1 000 Kč,-.

Schváleno - 10 členů zastupitelstva PRO.


DISKUSE

 • p. Končel - Oprava rozhlasu Zahrádka – Smetalky, Oprava obecní cesty (horní cesta nad st. parcelami)
 • p. Novák - poděkování za důvěru přijetím do zaměstnaneckého poměru
 • p. Šmírová- lepší označení zborcené stěny hřbitova v Čížkově.
 • p. Čápová - poděkování brigádníkům za úklid návsi v Liškově.
 • p. Hons - výzva občanům k údržbě a úklidu obecních pozemků ve svém nejbližším okolí.
 • p.Šrachta - vrak automobilu na pozemku v Čečovicích.

 


USNESENÍ

Za návrhovou komisi přednesl Ladislav Jára.

ZASTUPITELSTVO OBCE:

A - VOLÍ

 • Členy návrhové komise: Ladislav Jára, Petr Chott, Martin Třeštík
 • Ověřovatele zápisu: Josef Hons, Josef Nachtmann

B - SCHVALUJE

 • Smlovu o výpůjčce pěti kontejnerů s firmou EKO-KOM a.s.
 • Směnu částí pozemků (dle geometrického plánu) v k.ú. Liškov mezi Obcí Čížkov (pozemky č.1/3 a 849/2) a Ing.Janem Spourem (pozemek č. 1/11). Cena pozemku pro vyrovnání je 40 Kč,-/1m2. Náklady se zaměřením a poplatky ponese Obec Čížkov.
 • Nákup pozemku v k.ú. LIškov, parcela č. st.p. 60 o výměře 25 m2 od Václava Šefla, Chynín čp. 3 - za cenu 40 Kč,-/m2.
 • Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Českou republikou. Nemovitost p. č. st. 100 v Přešíně-navýšení nájmu o 12 Kč,- za rok.
 • Prodej části obecního pozemku v k.ú. Čížkov - p.č. 732/1 panu Petru Jandečkovi, za předpokladu, že dojde ke shodě při jeho návrhu vytýčení hranic pozemku s vlastníky sousedních pozemků. Cena 40 Kč,-/m2. Uzavření kupní smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí do 10.5.2014 kupující, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Prodej části obecního pozemku v k.ú. Měrčín, č. parcely 768/1 panu Václavu Skalovi. Před geometrickým oddělením kupovaného pozemku stanoví zastupitelstvo obce Čížkov hranici oddělované parcely. Cena 40 Kč,-/m2. Realizace tohoto záměru je podmíněna dobou jednoho roku, tj. do 10.5. 2014, jinak tento bod usnesení pozbývá platnosti.
 • Žádost poskytnutí příspěvku pro „ Domov Radost a Plamínek pro osoby s postižením Merklín´´. Výše příspěvku bude 12 000 Kč,- ve prospěch paní Jany Dvořákové,Přešín 43- žijící v tomto domově.
 • Přijetí zaměstnance OÚ Čížkov do stálého pracovního poměru. Vlastislav Novák, nar.27.3.1962, bytem Čížkov 85- pracovní zařazení- truhlářské a tesařské práce, údržba budov, komunikací a ostatních ploch. Zařazení do 7.platové třídy a 12. platového stupně-základní mzda 18 160 Kč,- a osobní příplatek 4 140 Kč,-.
 • Nákup automobilu Volkswagen transporter na základě kupní smlouvy Obce Čížkov s p. Jaromírem Jílkem, Čížkov 53 a znaleckého posudku č. 168-12/2013, za cenu 75 000 Kč,-
 • Záměr nákupu pozemků v k.ú. Žel. Újezd, číslo par.402/1 o výměře 6190 m2 a číslo par. 402/2 o výměře 3998 m2 do Stanislava Levého. Cena bude předmětem jednání – rozmezí 5-7 Kč,-/m2.
 • Účetní uzávěrku za rok 2012
 • Převod účtu č 431 – výsledek hospodaření – na účet č. 432.
 • Závěrečný účet obce za rok2012 – schváleno bez výhrad.
 • Výsledek přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2012.
 • Ustanovení komise pro inventarizaci knihovních fondů ve složení: předseda- Ing.Zdeněk Tomášek. Členové-MVDr.Václava Šmírová, Jaroslava Trhlíková, Petra Žáková.
 • Rozpočtové opatření č . 2/2013.
 • Složení ceny vodného v celkové výši 20Kč,-/m3 ( voda 16,53 Kč,-/m3 a DPH 21% 3,47Kč,-/m3.
 • Žádost ČEZ-Distribuce a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby na parcele č.1464 v k.ú. Čečovice.
 • Pronájem pohostinství v Čížkově Petru Hajnému. Měsíční nájemné je stanoveno na 1000 Kč,-.

C - BERE NA VĚDOMÍ

 • zprávu starosty.

D - UKLÁDÁ

 • zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Závěr zasedání zastupitelstva obce Čížkov provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal : Miroslav Černý 10.5. 2013
Zápis ověřili : Josef Hons a Josef Nachtmann.
 

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000