Facebook

 


Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání z 1.11.2014

Zápis a usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 1.11.2014 v Čížkově.


1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Čížkov (dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18.00 hod. dosavadním starostou obce Ing. Zdeňkem Tomáškem (dále jako předsedajícím).

Předsedající přivítal na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které bylo nově zvoleno  ve volbách do obecních zastupitelstev ve dnech 10 a 11.října 2014. Vzhledem k tomu, že v zákonné desetidenní  lhůtě, tj. od 14.října 2014, kdy byly ve Sbírce zákonů ČR v částce 92 pod číslem 217/2014Sb. vyhlášeny celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, do 24. října 2014 do 16,00 hodin, nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování v obci Čížkov, je dnešek, sobota 1.11.2014 prvním možným termínem pro svolání tohoto ustavujícího zasedání. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Čížkov (podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Čížkov zveřejněna v souladu se zákonem nejméně 7 dní, a to od 25.10.2014 do 1.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Dále předsedající konstatoval, že z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11.všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je podle § 92 odst.3 zákona o obcích usnášeníschopné.

Poděkoval minulému zastupitelstvu za práci v uplynulém volebním období a zvláště pak těm členům, kteří v novém zastupitelstvu již nejsou, a to panu Josefu Honsovi, dlouholetému starostovi obce Čížkov a v minulém období zastupiteli obce Čížkov a předsedovi finanční komise, panu Jaromíru Jílkovi, dlouholetému zastupiteli obce Čížkov a předsedovi kontrolní komise, panu Josefu Nachtmannovi, dlouholetému zastupiteli obce Čížkov a v neposlední řadě panu Vlastislavu Novákovi, též dlouholetému zastupiteli obce Čížkov.


2. Slib zastupitelů

Předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu( § 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Předsedající přečetl slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Čížkov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ (§ 69 odst.1 zákona č.128/2000Sb., o obcích/obecní zřízení/,v platném znění).

Po té vyzval jmenovitě jednotlivé zastupitele  k odsouhlasení slibu slovy „slibuji“ a k podpisu slibu na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.


3. Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu se stali pan Petr Chott a paní Martina Nová, a zapisovatelkou paní Jana Linhartová. Dal hlasovat kdo je pro předložený návrh, aby se stali ověřovateli zápisu pan Petr Chott a paní Martina Nová, a zapisovatelkou paní Jana Linhartová?

Výsledek hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov určuje ověřovateli zápisu pana Petra Chotta a paní Martinu Novou, a zapisovatelkou paní Janu Linhartovou.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.1 bylo schváleno.

4. Zvolení návrhové komise

Předsedající navrhl, aby se členy návrhové komise stali pan Dušan Skala a pan Dušan Sládek. Dal hlasovat kdo je pro předložený návrh, aby se členy návrhové komise stali pan Dušan Skala a pan Dušan Sládek.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje jako členy návrhové komise pana Dušana Skalu a pana Dušana Sládka.

Výsledek hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.2 bylo schváleno.

5. Schválení programu:

Předsedající navrhl doplnit stávající program o tyto body:

 • Zvolení návrhové komise
 • Zvolení předsedy kulturní komise
 • Zvolení členů kulturní komise
 • Posouzení neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí podle §5, odst., 2 a 3

Dal hlasovat kdo je pro předložený návrh o rozšíření  programu dnešní schůze?

Výsledek hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Předsedající předložil ke schválení rozšířený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkov.

Navržený program:

 • Zahájení
 • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 • Slib členů zastupitelstva
 • Zvolení návrhové komise
 • Schválení programu
 • Volba starosty a místostarosty

               a) určení počtu místostarostů

               b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

               c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

               d) volba starosty

               e) volba místostarosty

 • Zřízení finančního a kontrolního výboru

               a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

               b) volba předsedy finančního výboru

               e) volba předsedy kontrolního výboru

               d) volba členů finančního výboru

               e) volba členů kontrolního výboru

               f) předsedy kulturní komise

               g) volba členů kulturní komise

 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
 • Posouzení neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí podle §5, odst.2 a 3.
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Dal hlasovat kdo je pro předložený rozšířený návrh programu dnešní schůze?,

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  schvaluje návrh rozšířeného programu dnešní schůze.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.3 bylo schváleno.

6. Volba starosty a místostarosty.

a) Určení počtu místostarostů

Návrhová komise navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

Předsedající dal hlasovat kdo je pro předložený návrh aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu,

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.4 bylo schváleno.

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění.

Návrhová komise navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o obcích.

Předsedající dal proto hlasovat kdo je pro předložený návrh aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o obcích.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.5 bylo schváleno.

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty.

Předsedající konstatoval, že proběhne volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním..

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty   

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce starosty ing Zdeňka Tomáška

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  volí starostou ing. Zdeňka Tomáška

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.6 bylo schváleno.

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty starosty a volba místostarosty      

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce místostarosty ing. Ladislava Járu

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  volí místostarostou ing. Ladislava Járu

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.7 bylo schváleno.

 


7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Vzhledem k tomu, že funkční období finančního i kontrolního  výboru zaniklo spolu se zánikem předchozího zastupitelstva, je třeba tyto výbory zřídit znovu. (§ 117 odst.2 a § 84 odst.2 písm. I zákona o obcích).

Zastupitelstvo určuje počet členů, který musí být lichý, při čemž oba výbory musí být nejméně tříčlenné. V těchto výborech nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.


a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu k určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.

Návrhová komise navrhla,  aby zastupitelstvo zvolilo finanční výbor a kontrolní výbor, při čemž každý bude mít tři členy.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov  zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.8 bylo schváleno.

b) volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miloše Heřmana

Výsledek hlasování:  PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu finančního výboru Miloše Heřmana

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.9 bylo schváleno.

c) volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Miroslava Černého

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu kontrolního výboru Miroslava Černého

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.10 bylo schváleno.

d) volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy finančního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy finančního výboru Jiřího Šelmáta  a Martinu Novou

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy finančního výboru Jiřího Šelmáta a Martinu Novou

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.11 bylo schváleno.

e) volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního výboru.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy kontrolního  výboru Martina Třeštíka  a Petra Chotta

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kontrolního výboru Martina Třeštíka a Petra Chotta

Výsledek hlasování:  PRO:11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.12 bylo schváleno.

f) volba předsedy kulturní komise

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kulturní komise

Návrhová komise navrhla zvolit do funkce předsedy kulturní komise MgA. Dušana Skalu

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu kulturní komise MgA. Dušana Skalu

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.13 bylo schváleno.

g) volba členů kulturní komise

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kulturní komise.

Návrhová komise navrhla zvolit za členy kulturní komise Dušana Sládka a Jiřího Černého

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kulturní komise Dušana Sládka  a Jiřího Černého

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.14 bylo schváleno.

 


8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1.11.2014

Předsedající navrhnul , aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna:

Místostarosta  ………………………..7509,-Kč

Předsedové komisí a výborů…………1060,-Kč

Členové komisí………………………..750,-Kč

Člen zastupitelstva ……………………460,-Kč

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.11.2014

Místostarosta  ………………………..7509,-Kč

Předsedové komisí a výborů…………1060,-Kč

Členové komisí………………………..750,-Kč

Člen zastupitelstva ……………………460,-Kč

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č. 15 bylo schváleno

 


10. Posouzení neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí podle §5, odst.2 a 3.

Předsedající navrhl, abychom posoudili neslučitelnost funkce zastupitele obce Čížkov s podnikatelskou činností vůči obci. Konkrétně se jedná o člena zastupitelstva ing. Ladislava Járu, který byl zvolen místostarostou obce a při tom vykonává servisní služby pro obec Čížkov při správě obecních lesů. Posuzování konkrétních případů neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva  obce podle §5, odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí náleží podle § 55 zákona o volbách do zastupitelstev obcí výlučně příslušnému zastupitelstvu obce.( zákon č.491/2001Sb.)

Pan ing. Ladislav Jára poskytuje servis služeb pro správu obecních lesů jako osoba samostatně výdělečně činná a není v tomto oboru zaměstnancem obce. To znamená, že podle shora citovaného zákona není  v osobě zastupitele pana ing. Ladislava Járy funkce místostarosty neslučitelná s jeho servisními službami při správě obecních lesů.

Výsledek hlasování:  PRO:10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Čížkov konstatuje že podle shora citovaného zákona není  v osobě zastupitele pana ing. Ladislava Járy funkce místostarosty neslučitelná s jeho servisními službami při správě obecních lesů.

Výsledek hlasování:  PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č. 16 bylo schváleno

 


11. Diskuse:

 • p. Krýda J. – žádá o vyčíslení provedených akcí v Liškově za minulé období
 • p. Jílková M. – žádá zorganizování vítání občánků

Zastupitelstvo ukládá starostovi a zastupitelstvu obce Čížkov řešit připomínky z diskuze.

 


12. rekapitulace usnesení

Slib zastupitelů

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:

Zastupitelstvo obce Čížkov určuje ověřovateli zápisu pana Petra Chotta a paní Martinu Novou, a zapisovatelkou paní Janu Linhartovou.

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI:    0    , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.1 bylo schváleno.

 

Volba Návrhové komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje jako členy návrhové komise pana Dušana Skalu a pana Dušana Sládka.

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE:

 • Usnesení č.2 bylo schváleno.

 

Schválení rozšířeného programu:

Zastupitelstvo obce Čížkov  schvaluje návrh rozšířeného programu dnešní schůze.

Výsledek hlasování:  PRO :       , PROTI:        , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.3 bylo schváleno.

 

Schválení počtu místostarostů:

Zastupitelstvo obce Čížkov  schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.4 bylo schváleno.

 

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Zastupitelstvo obce Čížkov  v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:  PRO :    11   , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.5 bylo schváleno.

 

Volba starosty:

Zastupitelstvo obce Čížkov  volí starostou ing. Zdeňka Tomáška

Výsledek hlasování:  PRO : 11      , PROTI:     0   , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.6 bylo schváleno.

 

Volba místostarosty:

Zastupitelstvo obce Čížkov  volí místostarostou ing. Ladislava Járu

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.7 bylo schváleno.

 

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov  zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI: 0       , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.8 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu finančního výboru Miloše Heřmana

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.9 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu kontrolního výboru Miroslava Černého

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:  0      , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.10 bylo schváleno.

 

Volba členů finančního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy finančního výboru  Jiřího Šelmáta a Martinu Novou

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI:    0    , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.11 bylo schváleno.

 

Volba členů kontrolního výboru:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kontrolního výboru Martina Třeštíka a Petra Chotta.

Výsledek hlasování: 

PRO :   11    , PROTI:    0    , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.12 bylo schváleno.

 

Volba předsedy kulturní komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí  předsedu kulturní komise MgA. Dušana Skalu    Výsledek hlasování:

 PRO :     11  , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.13 bylo schváleno.

 

Volba členů kulturní komise:

Zastupitelstvo obce Čížkov volí za členy kulturní komise Dušana Sládka a Jiřího Černého Výsledek hlasování: 

PRO :    11   , PROTI:    0    , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č.14 bylo schváleno.

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů od 1.11.2014

Zastupitelstvo obce Čížkov schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.11.2014

Místostarosta  ………………………..7509,-Kč

Předsedové komisí a výborů…………1060,-Kč

Členové komisí………………………..750,-Kč

Člen zastupitelstva ……………………460,-Kč

Výsledek hlasování:  PRO :   11    , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č. 15 bylo schváleno

 

Posouzení neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva obce podle zákona o violbách do zastupitelstev obcá podle §5, odst. 2 a 3 :

Zastupitelstvo obce Čížkov konstatuje že podle shora citovaného zákona není  v osobě zastupitele pana ing. Ladislava Járy funkce místostarosty neslučitelná s jeho servisními službami při správě obecních lesů.

Výsledek hlasování:  PRO :  11     , PROTI:   0     , ZDRŽELI SE: 0

 • Usnesení č. 16 bylo schváleno

Zastupitelstvo ukládá starostovi a zastupitelstvu obce Čížkov řešit připomínky z diskuze

Vyvěšeno na úřední desku: 01.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000