Facebook

 


Zápis a usnesení z mimořádného zasedání z 13.3.2014

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 13.3.2014 v Čížkově.


Zápis

Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Černý, Hons, Nachtmann, Jílek, Chott, Bc. Jára, MgA. Skala, Třeštík, Novák, Sládek

Zahájení

Provedl starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek. Seznámil zastupitele s programem zasedání a jmenoval zapisovatele mimořádného zasedání – Miroslav Černý.

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 • Návrhová komise: Jaromír Jílek, Vlastislav Novák, Petr Chott
 • Ověřovatelé zápisu: Josef Nachtmann, Ladislav Jára
 • Dražba proti povinnému Petru Pužejovi. Tato dražba byla dnes exekutorským úřadem zrušena z důvodu podání návrhu na odklad a zastavení exekuce. Návrh podal povinný Petr Pužej k dražbě č.j. 180 Ex 09170/12-33
 • Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni s ČEZ – připojení podzemního kabelu do transformátoru přes obecní pozemek p.č. St.p. 107

Schváleno: 11 členů zastupitelstva PRO

 • Smlouva s ČEZ-distribuce a schválení projektu pro vzdušné vedení el. Proudu v Přešíně – Krahulicích nad obecním pozemkem p.č. 1328

Schváleno: 11 členů zastupitelstva PRO

 • Změna názvu a nájemce nebytových prostor pro přenos internetových dat v Čečovicích. Jde o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory s firmou SKY SOFT spol. s.r.o. ke dni 31.12.2013 a zřízení nájemní smlouvy na tyto prostory s firmou SKY TRADE s.r.o., IČ:01664123 se sídlem Husova 274, 335 01 Nepomuk.

Schváleno: 11 členů zastupitelstva PRO

 • Jmenování knihovnice v části obce Železný Újezd. Po ukončení této činnosti paní Hanou Sougustovou na vlastní žádost, jmenuje zastupitelstvo obce knihovnicí paní Martu Kočkovou, Chynín E8, obec Čížkov.

Schváleno: 11 členů zastupitelstva PRO

Diskuze

Pan Zdeněk Tomášek – po zrušení dražby zemědělského areálu p. Petra Pužeje je potřeba vstoupit v jednání s p. Pužejem ohledně přímého prodeje těchto nemovitostí pro obec Čížkov. Dále nutnost oslovení právnické kanceláře pro zastupování obce Čížkov v této záležitosti.


Usnesení

S návrhem usnesení zastupitelsto seznámil Petr Chott.
Zastupitelstvo obce:

a) VOLÍ

 • členy návrhové komise: Jaromír Jílek, Vlastislav Novák, Petr Chott
 • ověřovatele zápisu: Josef Nachtmann, Ladislav Jára

b) SCHVALUJE

 • I. Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni s ČEZ -distribuce o připojení podzemního kabelu do transformátoru přes obecní pozemek pč. 107.
 • II. Smlouvu s ČEZ -distribuce a projekt vzdušného vedení el. Proudu v Přešíně – Krahulicích nad obecním pozemkem pč. 1328.
 • III. Změnu nájemní smlouvy nebytových prostor pro přenos internetových dat v Čečovicích. Na tyto prostory ukončuje k 31.12.2013 nájem firmě SKY-SOFT spol. s r.o. a zřizuje nájemní smlouvu s firmou SKY- TRADE spol. s r.o. se sídlem Husova 274, Nepomuk.
 • IV.Jmenování nové knihovnice pro část obce Železný Újezd – paní Marta Kočková, Chynín E8, obec Čížkov.

c) UKLÁDÁ

starostovi- vstoupit v jednání s p. Petrem Pužejem ohledně přímého prodeje jeho nemovitostí obci Čížkov a pověření právnické kanceláře zastupováním obce Čížkov v této záležitosti.

Schváleno: 11 členů zastupitelstva PRO.

Závěr

Mimořádné zasedání obce Čížkov uzavřel starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek.

Zapsal: Miroslav Černý 13.3.2014

Zápis ověřili: Bc.Ladislav Jára, Josef Nachtmann

Vyvěšeno na úřední desku: 13.03.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000