Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 30.05.2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 30.května 2008.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Závěrečný účet obce za rok 2007 a audit obce za rok 2007.
  • Převedení hospodářského výsledku MŠ Čížkov za rok 2007 do fondu odměn MŠ 1.350,-Kč a do rezervního fondu MŠ 1.350,66Kč.
  • Zařazení obce Čížkov do územní působnosti Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku. Poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro MAS sv. Jana z Nepomuku ve výši 5.000,-Kč.
  • Bezúplatný převod nebo odkoupení pozemku st.p. č. 80 v k.ú. Čečovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
  • Výměnu pozemků k zajištění přístupnosti komunikace na parcele č. 1207/1 v k.ú. Železný Újezd.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 02.06.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.06.2008