Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 29.08.2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 29.srpna 2008 .

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

 • Prodej pozemku stavební parcela č. 84 o výměře 663 m2 v k.ú. Čížkov u Blovic p. ing. Jiřímu Polívkovi za cenu 100,-Kč/m2.
 • Prodej části pozemku par. č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd přilehlé k parcele č. 731/42 pí Mgr. Rychtaříkové Kamile za cenu 40,-Kč/m2.
 • Prodej části pozemku par. č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd přilehlé k parcele č. 731/37 manželům Kudrnáčovým za cenu 40,-Kč/m2.
 • Prodej části pozemku par.č. 847/2 v k.ú. Liškov pí Křížové za cenu 40,-Kč/m2.
 • Prodej bytu č. 24/1 3+1 v bytovém domě č.p. 24 v Čečovicích Čejkové Adéle za cenu 155.000,-Kč.
 • Připojení na veřejný vodovod v Železném Újezdě pro žadatele manžele Benešovi, Kovářovi, Novákovi, Šampalíkovi.
 • Odkoupení obcí Čížkov pozemek par.č. 45/1 v k.ú. Přešín za cenu 15,-Kč/m2.
 • Směnu pozemků v k.ú. Chynín par. č. 350/6, vlastník obec Čížkov, za pozemek par. č. 1/1, vlastník Salzmann Jan.
 • Všechny tyto prodeje, směny a nákupy za podmínky, že budou uskutečněny do 1 roku od schválení.

C. Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 11.09.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.09.2008