Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.04.2007

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 27.dubna 2007.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise: Nachtmann, Kolář, Heřman

B. Schvaluje:

  • Prodej pozemku st. par. č. 94 v k.ú. Čečovice za cenu 40,-Kč/m2.
  • Prodej části pozemku per.č. 410/2 v k.ú. Chynín za cenu 40,-Kč/m2.
  • Smlouvu o zřízení věcného břemene, na poz. p.č. 117 a 421 v k.ú. Chynín, pro stavbu podzemní kabelové přípojky el. energie pro armaturní šachtu OŠ 1 Chynín.
  • Snížení nájmu za provozování pohostinství Čížkov na 1000,-Kč za měsíc, od 1.5.2007.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.
  • Projednání výsledku hospodaření za rok 2006.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.
  • Zjistit informace o radaru a možných kompenzacích obci a občanům.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 27.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.05.2007