Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 22.05.2009

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 22.května 2009.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Závěrečný účet obce k 31.12.2008 a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
  • Odkoupení pozemku ve vlastnictví státu, par. st. č. 80 v k.ú. Čečovice za kupní cenu 26.000,-Kč.
  • Žádost Neolit klubu s.o. Praha o prodloužení nájmu části pozemku par.č. 572/1 v k.ú. Měrčín, na dobu neurčitou.
  • Prodej části pozemku par.č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd paní Ivaně Zahradníkové za cenu 40,-Kč/m2.
  • Prodej části pozemku par. č. 589/5 v k.ú. Zahrádka u Čížkova Petru a Václavě Matouškovým za cenu 100,-Kč/m2.
  • Směnu pozemku par.č. 410/4 ve vlastnictví Marka Martince za pozemek par.č. 349/2 ve vlastnictví obce v k.ú. Chynín.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.06.2009