Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 21.08.2009

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 21.srpna 2009.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

 • projekt firmy Two SQUARES, s.r.o., na bezdrátový rozhlas pro jednotlivé obce centrálně ovládaného z OÚ Čížkov.
 • Rozšíření vodovodu do chatové oblasti Dožín-Železný Újezd.
 • Prodej pozemku p.č. KN 43/6 o výměře 40 m2 a část pozemku p.č. PK 671 v rozsahu do 130 m2 za 40,-Kč/m2.
 • Směnu pozemku části parcely č. 350/6 za část poz.p.č. 1/1 v k.ú. Chynín.
 • Finanční příspěvek pro Český svaz včelařů-občanské sdružení Čížkov, ve výši 500,-Kč na jednoho včelaře z našich obcí.
 • Zrušení zpětné koupě pro obec k pozemku p.č. 812/19 v k.ú. Železný Újezd.
 • Sponzorské dary pro MŠ Čížkov a dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Čížkov Mateřské školy Čížkov.
 • Povolení k užívání části obec. pozemku par. č. 92/9 v k.ú. Liškov jako přístupovou cestu k par. č. 95 a 116.
 • Kulturní památky místního významu: kapličky Čečovice, Zahrádka, Měrčín, Liškov, Chynín a Přešín, budova hasičské zbrojnice v Zahrádce, pomník se sochou v Čečovicích.
 • Opravu pomníku se sochou v Čečovicích

C. Bere na vědomí:

 •  

D. Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 01.09.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.09.2009