Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 18.12.2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 18.prosince 2008.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • Členy návrhové komise.

B. Schvaluje:

  • Rozpočtové provizorium obce na počátek roku 2009.
  • Rozpočtový výhled obce na rok 2010 - 2014.
  • Směrnici k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008 a inventarizační komisi ve složení Jílek, Davídek, Nachtmann.
  • Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Nepomuk a Obcí Čížkov.
  • Zadání zpracování územně plánovací dokumentace firmě URBIO Plzeň.
  • MŠ Čížkov čerpání rezervního fondu v částce 4.021,50 Kč.
  • Žádost p. Černého Mir. o vedení přehledu investicí do každé části obce včetně dotací v posledním volebním období (2006 - 2010).

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty, lesního p. Járy, ing. Tomáška.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 18.12.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.01.2009