Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 15.02.2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 15.února 2008.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Rozpočet obce na rok 2008.
  • Změnu knihovníka pro knihovnu Čížkov pí MVDr. Šmírovou V.
  • Pověření starosty Josefa Honse a místostarosty Jaromíra Jílka ke schvalování změn rozpočtu.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

E. Neschvaluje:

  • Žádost o spolupráci a podporu projektu – revitalizace bývalého vojenského objektu Chynín – odkládá se.
  • Žádost o odkoupení části pozemku č. 350/6 v k.ú. Chynín.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 19.02.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.03.2008