Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 14.12.2007

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 14.prosince 2007.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Změny rozpočtu obce na rok 2007.
  • Rozpočtové provizorium na počátek roku 2008, do doby schválení rozpočtu na rok 2008, ve výši 500.000,-Kč na výdajích a příjmech.
  • Pronájem pohostinství Železný Újezd Zdeňku Hodkovi.
  • Instrukce k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007 a inventarizační komisi ve složení Jílek Jaromír, Davídek Václav, Nachtmann Josef.
  • Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2004, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.
  • Informaci k výběru akcí pro čerpání dotací z jednotlivých ministerstev vlády ČR a evropské unie.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 21.12.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.01.2008