Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 14.05.2010

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 14.května 2010.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Provozování činnosti lesního Járy na živnostenský list od 1.6.2010 a prodej auta NIVA
  • Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2010.
  • Prodej části pozemku par.č. 731/3 v k. ú. Železný Újezd p. Částkovi za cenu 1m2/40,-Kč
  • Připojení na veřejný vodovod v obci Chynín – zřízení vodovodní přípojky pro p. Skolka, na par.č. 36/2, finanční příspěvek 6.000,-Kč.
  • Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Čížkov a ČEZ Distribuce, a.s., na pozemku č. 768/1 v k.ú. Měrčín

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse
  • Projednat financování brigádnické činnosti spol. organizací při udržování pozemků obce a činnosti organizací pro obec.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 20.05.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.06.2010