Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 11.12.2009

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 11. prosince 2009.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

  • Prodej pozemku par. č. 82/1 o výměře 29 m2, zahrada, v k.ú. Liškov manželům Čápovým za 40,-Kč/m2
  • Přiznané dotace na jednotlivé akce obce Čížkov v roce 2009.
  • Inventarizační komisi ve složení Jílek J., Davídek V., Nachtmann J. a směrnici k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009
  • Rozpočtové provizorium obce na rok 2010.
  • Cenu vody pro vodovody Čečovice, Železný Újezd, Chynín od 1.1.2010 na 17,-Kč/m3 včetně DPH.
  • Nákup pozemku par.č. 50 díl 1 a stav. parcelu č. 103 v k.ú. Přešín za cenu 30,-Kč/m2
  • Odepsání dluhů fa č. 17/04, 21/04 a 26/4 v částce 31.030,50Kč a fa č. 13/05 v částce 36.251,-Kč

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2009