Facebook

 


Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání ze dne 12.11.2010

Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 12. listopadu 2010.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy volební a mandátové komise: Chott Petr, Jára Ladislav, Skala Dušan
 • členy návrhové komise: Novák Vlastislav, Sládek Dušan, Třeštík Martin

B. Ověřuje:

 • platnost volby členů zastupitelstva obce na základě předložení mandátů

C. Volí ve smyslu §84 ods. 2 písm. 1 zákona č. 128/2000 Sb.:

 • starostu obce Ing. Tomáška Zdeňka
 • místostarostu obce Černého Miroslava
 • finanční výbor ve složení: předseda – Hons Josef, členové – Skala Dušan a Třeštík Martin
 • kontrolní výbor ve složení: předseda – Jílek Jaromír, členové – Chott Petr a Nachtmann Josef

D. Schvaluje:

 • Odměny neuvolněným zastupitelům: místostarosta 7.509,-Kč měsíčně, předsedové komisí 1.060,-Kč měsíčně, členové zastupitelstva 750,-Kč měsíčně.
 • Navýšení příspěvku na provoz MŠ Čížkov o 45.000,-Kč na rok 2010 a tím změnu rozpočtu obce (rozpočtové opatření č. 6)
 • Bezúplatný převod lesních pozemků od vojenských lesů ČR na základě usnesení vlády ČR č. 1623/2008 a jejich nekomerční využití

E. Ukládá zastupitelstvu a starostovi:

 • řešit připomínky z diskuse

Ing. Tomášek Zdeněk - starosta
Černý Miroslav - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2010