Facebook

 


Obecně závazná vyhláška Obce Čížkov č.1/2001

Obecně závazná vyhláška Obce Čížkov č.1/2001, o nakládání s komunálním odpadem na území obce Čížkov a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.12.2001 podle § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. i) zák. č.128/2000 Sb.., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
 2. Vyhláška platí po celém území obce Čížkov zahrnující tato katastrální území: Čížkov, Čečovice, Zahrádka, Liškov, Měrčín, Železný Újezd, Přešín, Chynín.

Čl. 2
Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, a pro další fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
 2. Na původce odpadu  - právnické osoby a fyzické osoby oprávnění k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálním a se kterými obce uzavřela smlouvu dle § 17 odst.5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3
Základní pojmy

 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných  komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.
 3. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jeden nebo více nebezpečných vlastností  v příloze č.2 zákona č. 185/2001 Sb. Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, el.akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
 4. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.
 5. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky apod.
 6. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva apod.
 7. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalí pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
 8. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikají na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobu ukládání tomu určeném. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
 9. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
 10. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 11. Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem ( popelnice, kontejner atd. ).

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování, sběr a třídění) jsou občanům k dispozici tyto možnosti:
  • sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) o objemu 110 a 1100 litrů – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, kuchyňské odpady apod. Nádoby jsou umístěné u objektů určených k trvalému bydlení a k rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady, a byly přístupné pro odvoz.
  • kontejnery na tříděný odpad – plast a sklo – umístěné v každém katastrálním území na určeném místě.
  • velkoobjemový kontejner (u hřbitova) – je určen pro odpad ze hřbitova v Čížkově.
  • obec nejméně 2x ročně provede  ambulantní  svoz nebezpečných odpadů dle oznámení (hodina, den a místo)
  • kovový odpad mohou občané odevzdat v objektu  bývalého ZD Čížkov u firmy TRIO.
  • ostatní biologický odpad ze zahrádek si občané likvidují kompostováním na svém pozemku.
 2. 2/ Majitelé rekreačních objektů za stanovený poplatek za odpady získají od obce igelitové pytle opatřené známkou na vývoz komunálního odpadu.
  Majitel rekreačního objektu umístí pytel s komunálním odpadem před rekreační objekt a služba zajišťující svoz odpadů pytel odveze v termínu jedenkrát za čtrnáct dnů.
  Majitelé rekreačních objektů v oblasti Dožín – Železný Újezd mají možnost pytle uložit na místo k tomu zřízené.

Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce, bude likvidovat obec Čížkov na základě individuálních požadavků občanů formou pronájmu kontejnerů. Toto nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a jeho uložení na řízené skládky vlastními prostředky.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
 2. Vlastníci sběrných nádob jsou povinni tyto udržovat v provozuschopném stavu a umístit je tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné při svozu odpadů.
 3. Zakazuje se:
  • odkládat odpady mimo sběrné nádoby
  • ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební suť
  • zapalovat obsah sběrných nádob
  • poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům (vylepování plakátů či značení spreji)
  • ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat
  • likvidovat komunální odpad spalováním

Čl. 7
Poplatek za komunální odpad

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích  č.565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Okruh poplatníků a podrobností vybírání poplatku (sazba, splatnost, aj.) jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce obce Čížkov o místních poplatcích č. 2/2001.

Čl. 8
Kontrolní činnost

 1. 1/ Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem a dodržování této vyhlášky na území obce Čížkov provádí obec.

Čl. 9
Sankce

 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za který lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.
 2. Poruší-li povinnosti stanovené touto vyhláškou fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba definované v odst. 2 této vyhlášky, může jim obec uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč dle § 58 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/98 z 12.6.1998 o nakládání s odpady.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1 2002.

Josef  Hons -  starosta 
Zdeněk Šelmát - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2001

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2001

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 01.01.2002