Facebook

 


Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 2/2000 o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Obecní zastupitelstvo v Čížkově na svém veřejném zasedání dne 31.3.2000 schválilo  v souladu s § 36 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 1 písm.o) zákona o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Čl. I

Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky je v naší obci náměstí, ulice, trávníky a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné každému bez omezení.

Čl. II

Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby, vždy na vodítku. Chování psů musí být usměrněno odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě je předmětem úpravy občansko právních předpisů a není touto vyhláškou nijak dotčena.

Čl. III

Pohyb dalších zvířat po veřejném prostranství je možný jen v nezbytné míře po dobu nezbytně nutnou vždy pod dozorem odpovědné osoby tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku, životním prostředí nebo zdraví a životech. Veřejné prostranství znečištěné zvířaty jejich majitel uvede na vlastní náklady bez zbytečného odkladu do původního stavu.

Veřejné prostranství není určeno k pastvě. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty na majetku, zdraví a životě je upravena zákony a není touto OZV dotčena.

Čl. IV

Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku a ta za takové jednání může být v souladu se zákonem o přestupcích postižena.

V případě porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti bude postupováno v souladu se zákonem o obcích § 50.

Čl. V

Tato OZV nabývá účinnosti 15.den po jejím vyvěšení na úřední desce tj. dne 16. dubna 2000.

Josef  Hons -  starosta 
Zdeněk Šelmát - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.03.2000

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.03.2000

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 16.04.2000