Facebook

 


Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC  ČÍŽKOV
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Čížkov se na svém zasedání dne 17.12.2010 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Čížkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15.dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:
  • z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2.  Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 500,- Kč a je  tvořena:
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 3. Skutečné náklady roku  2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 448058,-Kč  a byly rozúčtovány takto:  Náklady 448058,- Kč děleno  944  (621. počet osob s trvalým pobytem na území obce + 323.  počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 474,64 Kč .
 4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  • Osoby s trvalým pobytem na území obce, které se prokazatelně zdržují mimo obec, např.osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí, dlouhodobě umístěné v léčebných zařízeních a podobně.
  • Osoby, které jsou k trvalému pobytu přihlášeny  v sídle ohlašovny, tj.Obecní úřad Čížkov, Čížkov čp.28,ale v obci se nezdržují.
  • Neobyvatelné stavby, jímž bylo v minulosti přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční.
 2. Úleva se poskytuje :
  • poplatníkovi podle čl. 2, ost.1 této vyhlášky v domácnosti s více než 4 osobami na celkový poplatek 1600,-Kč.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů., ze dne 14.12.2007

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011

Podepsáni:
Ing.Zdeněk Tomášek - starosta
Miroslav Černý - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 17.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2010

Schváleno: 17.12.2010

Účinnost: 01.01.2011