Facebook

 


Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška obce Čížkov č. 1/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Čížkov schválilo dne 12.12.2003 podle § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst, 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Čížkov, Čečovice, Zahradka, Liškov, Měrčín, Železný Újezd, Přešín, Chynín.
 2. Tato vyhláška se vztahuje na:
  • fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt,
  • fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 2
Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce a místních částí (dále jen provoz systému nakládání s odpady). Placení poplatku se nevztahuje na osoby právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem jsou fyzické osoby uvedené v čl. 1, odst. 2, této vyhlášky, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
 2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 3. U stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem její vlastník.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazbu poplatku pro poplatníky dle čl. 1, odst. 2, písm. a) a b) tvoří:
  • částka Kč 100,-za osobu trvale bydlící a kalendářní rok, částka 150,-Kč za objekt určený k rekreaci
  • částka Kč 250,-za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na provoz systému nakládání s odpady dle přílohy, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 6
Úlevy od sazby poplatku

 1. Správce poplatku v souladu s ustanovením § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů snižuje sazbu poplatku pro poplatníky uvedené v čl. 1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky v domácnosti s více než 4 osobami na celkový poplatek pro všechny osoby dohromady 1 400,--Kč za kalendářní rok.

Čl. 7
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření nejpozději do 28.02. příslušného roku v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. V případě změny, která ovlivní výši poplatku (např. změna trvalého pobytu, změna vlastnictví, smrt poplatníka) bude poměrná část poplatku na základě písemné žádosti vrácena oprávněné osobě nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.

Čl. 8
Prominutí a osvobození od poplatku

 1. Správce poplatku může v souladu s ustanovením § 16) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů prominout poplatek na základě písemné žádosti poplatníka, který se prokazatelně dlouhodobě zdržuje mimo území správce poplatku. Jedná se zejména o vojáky základní služby, osoby s dlouhým pobytem v zahraničí atp.
 2. O žádosti o prominutí poplatku rozhoduje správce poplatku v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Osoby narozené v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku v roce narození osvobozeni.

Čl. 9
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Čížkov. V řízení ve věcech poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
 2. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad Čížkov poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Obecní úřad Čížkov zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 28.12.2001.
 4. Tato vyhláška nabývá v souladu s ustanovením § 12, odst. 2), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Josef  Hons -  starosta 
Zdeněk Šelmát - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2003

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2003

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 01.01.2004