Facebook

 


Zdravotní zkoušky (archiv dokumentů)

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj

Č.j.: VET/56/2006
V Plzni dne: 08.01.2007

Věc:    ZDRAVOTNÍ  ZKOUŠKY

-         preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat

Určeno: chovatelé hospodářských zvířat

1)  Ministerstvo zemědělství ČR v souladu s § 5, odst. 1, písm. a) a § 44, odst. 1, písm. d) zákona   č. 166/1999 Sb. v   platném  znění   (veterinární zákon)   stanovilo   tyto termíny pro provedení zdravotních zkoušek v roce 2007:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2006 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen příslušnému inspektorátu KVS pro Plzeňský kraj do jednoho měsíce od provedení.

Doporučuje se provést tyto zkoušky do 30.06.2007.

b)      V případě, že provedení zdravotní zkoušky nebylo v roce 2006 požadováno je termín pro předložení výsledků, zkoušek, vyšetření a úkonů do 31.10.2007

c)      Rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka pro rok 2007 určuje „Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace“ vydaná Ministerstvem zemědělství  pod č.j.: 40079/2006-11000 ze dne 05.12.2006. Uveřejněna je ve Věstníku MZe, částka 2, prosinec 2006.

2)   Provedení    zdravotních    zkoušek    si   každý   chovatel   zajistí   u   soukromého veterinárního lékaře.

MVDr. Richard  B í l ý  v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Vyvěšeno na úřední desku: 10.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2007