Facebook

 


Veřejná vyhláška (archiv dokumentů)

Oznámení o uložení písemnosti.

Správce dane:
Celní úrad CZ166500 Plzen,
Domažlická 178, 31458 Plzen
C.j.:DV/166500090001231/1
Vyrizuje:Michaela Šedivcová
Telefon:377435244

Plzen, dne 8.6.2009

Petr Vrbata
Cížkov 28
33564 Cížkov
27.6.1981

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
V souladu s ustanovením § 19 zákona c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších
predpisu, Vám oznamujeme uložení písemnosti:
Rozhodnutí:
1 c.j. V73P/166500090003704 ze dne 15.5.2009
2 c.j. V73P/166500090003752 ze dne 18.5.2009
Vzhledem k tomu, že se výše uvedenou písemnost nepodarilo dorucit, je uložena na výše uvedeném
celním úrade, na oddelení právní podpory a správy príjmu, císlo kanceláre 678, kde je k vyzvednutí
v pracovní dny, v dobe 9-14.
Písemnosti lze vyzvednout ve lhute do 15-ti dnu ode dne vyvešení tohoto oznámení; poslední den této
lhuty se považuje za den dorucení.
plk. Mgr. Bc. Hynek Berka
reditel Celního úradu Plzeň

Vyvěšeno na úřední desku: 16.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2009