Facebook

 


Veřejná vyhláška - Ministerstva životního prostředí (archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V Plzni 3. ledna 2011
Zn. 899/520/10, 91423/ENV/10
Veřejná vyhláška

R o z h o d n u t í
Ministerstva životního prostředí o odvolání Českého rybářského svazu,
Západočeského územního svazu Plzeň (ZÚS ČRS), Tovární 5, 301 21 Plzeň, IČ: 00434124
(dále jen „odvolatel“), proti výroku I rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen
„KÚPK“) č.j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 – nepovolení výjimky ze základních ochranných
podmínek stanovených pro zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax
carbo) na rybářských revírech Berounka č. 431001, 431002, 431 003, 431004 a Mže 1
č. 4311 025. Rozhodnutí č.j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 v části dle výroků II a III nabylo
právní moci dne 14. 9. 2010.
Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán podle § 89 odst. 1 správního řádu
přezkoumalo napadené rozhodnutí podle 89 odst. 2 správního řádu a rozhodlo takto:
Odvolání účastníka řízení, Českého rybářského svazu, Západočeského územního svazu Plzeň
(ZÚS ČRS), Tovární 5, 301 21 Plzeň, IČ: 00434124 proti výroku I rozhodnutí č.j. ŽP/2307/10
ze dne 13. 8. 2010 se podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítá a odvoláním napadená část
rozhodnutí KÚPK č.j. ŽP/2307/10 ze dne 13. 8. 2010 se potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í
Napadenou částí rozhodnutí bylo rozhodnuto o části žádosti odvolatele tak, že mu nebyla
povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon“)) ze zákazu
stanoveného v § 50 odst. 2 zákona, tedy nebylo mu povoleno rušit a usmrcovat ohroženého
zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na vodním toku
Berounka v rybářských revírech č. 431001, 431002, 431003, 431004 a v revíru Mže I č.
431025.
Odvolatel s tímto výrokem rozhodnutí nesouhlasí a podal proti němu v řádné lhůtě odvolání.
KÚPK v souladu se správním řádem odvolání včetně celého spisu v zákonné lhůtě postoupil
MŽP jako příslušnému odvolacímu orgánu.
Odvolací orgán, vázán důvody odvolání, zkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení,
které mu předcházelo, s aktuálně platnými právními předpisy a došel k následujícím
zjištěním:
K námitkám odvolatele:
Ad 1) Odvolateli je touto částí výroku rozhodnutí ve vyjmenovaných rybářských revírech
znemožněna ochrana ryb, a proto nemůže dodržovat povinnosti uživatele rybářského revíru.
MŽP se zabývalo touto námitkou a zjistilo, že není nijak odůvodněna. Odvolatel jako uživatel
předmětných rybářských revírů je povinen plnit povinnosti vyplývající z příslušných
Strana 2 rozhodnutí Zn. Zn. 899/520/10, 91423/ENV/10 ze dne3. ledna 2011
ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
změn a doplnění (dále je „zákon o rybářství“), ale i pro rybníkářství a výkon rybářského práva
platí (§ 12 odst. 1 zákona o rybářství), že nesmí být v rozporu se zvláštními právními
předpisy. Takovým zvláštním předpisem je i zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších změn a doplnění. Podáním žádosti o udělení výjimky odvolatel
dostatečně deklaroval svůj zájem na dodržování práv a povinností uživatele rybářského
revíru, které mu vyplývají ze zákona o rybářství, nicméně na udělení takovéto výjimky není
právní nárok. Důkazní břemeno k prokázání jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího
nad zájmem ochrany přírody nese žadatel o výjimku. V předmětném řízení takový důkaz
nebyl uplatněn. V řešeném případě bylo zjištěno, že předmětné rybářské revíry jsou
oblíbeným zimovištěm řady dalších druhů vodních ptáků, z nichž někteří rovněž patří mezi
zvláště chráněné druhy živočichů – např. orel mořský, morčák velký, hohol severní, potápka
malá atd. Prvořadým úkolem ochrany přírody je proto zajistit tato shromaždiště před rušením
v zimním období. Současně je nutno rovněž uvést, že žadateli byla v další části rozhodnutí
povolena výjimka ve velmi širokém rozsahu, a to především z důvodu vytvoření takového
loveckého tlaku na početná zimující hejna kormoránů, který povede k rozpadu těchto hejn a
k jejich vytěsnění z nejvíce exponovaných rybářských revírů.
Výjimku ze zákonných zákazů lze povolit pouze tehdy, jestliže existuje jiný veřejný zájem,
který převáží nad zájmy ochrany přírody a tato převaha je výrazná. Po zvážení všech
rozhodujících skutečností správní orgán vyslovil závěr, že v případě rybářských revírů
č. 431001, 431002, 431003, 431004 a revíru Mže I č. 431025 převaha jiného veřejného zájmu
nenastala a odvolatelem požadovanou výjimku neudělil.
Vzhledem k tomu, že odvolatel neuvedl žádné nové skutečnosti či důkazy na podporu své
námitky, ji MŽP jako nedůvodnou zamítá.
Ad 2) Na toku řeky Berounky je vyhlášena EVL CZ 0323142 – Evropsky významná lokalita,
která byla vyhlášena za účelem ochrany bolena dravého (Aspius aspius). Tato ochrana se
stává bezpředmětnou přítomností značného počtu zimujících kormoránů, kteří decimují
původní říční druhy ryb, bolena dravého nevyjímaje. Česká republika vyhlášením této EVL
převzala odpovědnost za zmíněný druh ryby a tím, že chrání na tomto území jejího predátora,
vystavuje sama sebe sankcím za nedodržení úmluv.
Evropsky významná lokalita je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA
2000. V rámci těchto lokalit jsou chráněny i evropsky významné druhy. Pro tyto druhy byly
AOPK ČR zpracovány „Zásady ochranářského managementu stanovišť“. V rámci těchto
„zásad“ je zpracován pro jednotlivé druhy i oddíl zabývající se faktory a činnostmi, které
mohou negativně ovlivnit populaci druhu na EVL. Jedná se o taxativní výčet abiotických,
biotických a antropogenních faktorů, které mohou samy o sobě či ve vzájemném
spolupůsobení ohrozit populaci daného druhu v EVL. Predace kormorána velkého jako
negativně působící faktor ve vztahu k ohrožení populace bolena dravého na EVL v těchto
„zásadách“ uvedena není.
Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných živočichů lze povolit jen tehdy, pokud je dán
některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona. Na udělení této výjimky není právní
nárok. Důkazní břemeno k prokázání veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem
ochrany přírody nese žadatel o výjimku. V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 správního řádu
odvolací správní orgán přezkoumává správnost napadeného rozhodnutí jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Odvolatel v tomto
případě svoji námitku nepodložil žádnými důkazy o tom, že predační tlak kormorána
Strana 3 rozhodnutí Zn. Zn. 899/520/10, 91423/ENV/10 ze dne3. ledna 2011
velkého na obsádky vodních toků v rybářských revírech, které jsou předmětem odvolání, je
významnou příčinou klesající početnosti původních říčních druhů ryb, včetně bolena dravého.
Námitka odvolatele se vzhledem k výše uvedenému zamítá.
MŽP v průběhu odvolacího řízení zjistilo, že v napadeném rozhodnutí a v řízení, které mu
předcházelo, bylo prvoinstančním orgánem postupováno v souladu s příslušnou legislativou a
v mezích stanovených zákonem a správním řádem.
Správní orgán, tedy Krajský úřad Plzeňského kraje, nepovolil výjimku ve vyjmenovaných
rybářských revírech na toku řeky Berounky a na rybářském revíru Mže I, protože bylo
prokázáno, že se jedná o oblíbené zimoviště řady dalších druhů vodních ptáků, z nichž
někteří rovněž patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů (např. orel mořský, morčák velký,
hohol severní, potápka malá, atd.). Prvořadým úkolem ochrany přírody je proto zajistit tato
shromaždiště před rušením v zimním období. Odvolatel neposkytl na podporu svého tvrzení,
že pokles obsádky ryb na předmětných úsecích vodních toků Berounka a Mže je důsledkem
predace kormoránem, žádný důkaz, stejně jako v průběhu řízení nebylo prokázáno, že jiný
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody.
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.
otisk kulatého
červeného úředního
razítka MŽP
č. 24
Ing. Hubert Bošina
ředitel odboru výkonu státní správy III
Strana 4 rozhodnutí Zn. Zn. 899/520/10, 91423/ENV/10 ze dne3. ledna 2011
Rozhodnutí obdrží:
účastníci řízení:
- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Český rybářský svaz, západočeský územní svaz Plzeň, Tovární 5, 301 21 Plzeň
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
ČRS – MO Kralovice, 331 41 Kralovice
Český rybářský svaz, místní organizace Chrást, 330 03 Chrást
Český rybářský svaz Město Touškov, Újezdská 99, Město Touškov
Český rybářský svaz, místní organizace Plzeň 1, Masarykova 455/132, Plzeň 4 – Lobzy
Český rybářský svaz, místní organizace Ždírec, 336 01 Ždírec
ZO ČZS Radnice, Sídliště 508

Vyvěšeno na úřední desku: 20.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.02.2011