Facebook

 


Územní rozhodnutí (archiv dokumentů)

Rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění pozemku Čížkov, Čečovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
8.7.2009 MÚ/VŽP/1799/09 Tomáš Matík 9.9.2009
VŽP/2869/2009 - Vita 371519733 
tomas.matik@urad-nepomuk.cz

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 8.7.2009 podala
Obec Čížkov, IČ 256536, Čížkov 28, 335 61 Spálené Poříčí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění pozemku Čížkov, Čečovice

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 893/4 v katastrálním území Čečovice.

Plošné vymezení a určení nového využití území:
- Pozemek parc. č. 893/4 o výměře 3,4953 ha, v katastrálním území Čečovice, bude veden v evidenci katastru nemovitostí v druhu pozemku lesní pozemek.

II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:
1. Zalesnění bude provedeno na základě zalesňovacího projektu, který vypracoval OLH - Ladislav Jára, Čečovice 25, 335 01 Nepomuk.
2. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá žadatel Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, o prohlášení předmětného pozemku v kat. ú. Čečovice za pozemek určený k plnění funkce lesa.
3. Žadatel splní podmínky souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 13.8.2009 pod č. j. ŽP/8472/09:
- Provést vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.
- Pokud by zalesněním byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců).
- Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních (řízení o změně využití území u stavebního úřadu a řízení o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkci lesa u orgánu státní správy lesů) zajistit provedení změny zápisu druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.
4. Žadatel splní podmínku souhlasu Městského úřadu Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů ze dne 28.7.2009 pod č. j. VŽP/2181/2009-Va:
- Žadatel je povinen před započetím zalesňování vytýčit vnější hranice souvislých pozemků a tyto hranice nepřekročit.
- Žadatel je povinen dodržet dřevinnou skladbu a její procentické zastoupení dle předloženého projektu zalesnění

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 61 Spálené Poříčí

Odůvodnění:
Dne 8.7.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.8.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, závazné stanovisko dne 21.7.2009 pod č. j. VŽP/2249/2009-Le.
- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, souhlas dne 28.7.2009 pod č. j. VŽP/2181/2009-Va.
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas ze dne 13.8.2009 pod č. j. ŽP/8472/09.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jiří Palacký, Vratislav Kotěšovec, Dušan Sládek, Jaroslav Sládek

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Vratislav Kotěšovec podal dne 18.8.2009 podmínky, aby k pozemkům s parc. č. 966/2, 965/2, 967/2 a 969, byly zachovány přístupové cesty a aby tyto pozemky nebyly znehodnoceny zastíněním vzrostlým lesem. Při místním šetření konaného dne 26.8.2009, bylo dohodnuto, že mezi zalesněným pozemkem OÚ Čížkov a pozemky účastníků řízení bude ponechána stávající strouha. Dále křoví na pozemku obce Čížkov bude vyřezáno a tento pruh bude sloužit jako účelová lesní cesta, tak budou vyřešeny přístupové cesty a bude vymezen odstup od zalesňovaného pozemku a tak vyřešeno i zastínění.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poplatek :
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 61 Spálené Poříčí
Jiří Palacký, Zahrádka 41, 335 63 Čížkov
Vratislav Kotěšovec, Vrčeň 89, 335 01 Nepomuk 1
Dušan Sládek, Čečovice 30, Čížkov, 335 01 Nepomuk 1
Jaroslav Sládek, Čečovice 30, Čížkov, 335 01 Nepomuk 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Nepomuk odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Ne

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.09.2009