Facebook

 


Pozvánka (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22. května 2009 od 20. hodin v pohostinství Čížkov.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Závěrečný účet obce k 31.12.2008 a výsledek přezkoumání hospodaření obce
 6. Souhlas s odkupem pozemku ve vlastnictví státu parcela č. st. 80 v k.ú. Čečovice za kupní cenu 26.000,-Kč
 7. Žádost Neolit klubu o.s. Praha o prodloužení pronájmu části pozemku parcela č. 572/1 v k.ú. Měrčín
 8. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd
 9. Žádost o odkoupení části pozemku parcela č. 589/5 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
 10. Návrh směny pozemku parcela č. 410/4 ve vlastnictví Marka Martince za parcelu č. 349/2 ve vlastnictví obce vše v k.ú. Chynín
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov. Odjezd Chynín 19.10 hod., Železný Újezd 19.20 hod.,
Přešín 19.25 hod., Měrčín 19.35 hod., Liškov 19.40 hod., Čečovice 19.45 hod., Zahrádka a 
Smetalky 19.50 hod.

HONS Josef - starosta
JÍLEK Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.05.2009